Page 168 - NEIC_FINAL REPORT
P. 168

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-16 กระบวนไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบํายปิโตรเลียม
รูปที่2.1-16กระบวนไหลของขอ้มลู (dataflow)ของกองนโยบายปิโตรเลียม
ปัญหําที่พบ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนํา
- กํารทํางํานด้ํานโครงสร้ํางรําคํายังเป็นปัญหําต่อเนื่อง เน่ืองจํากต้องใช้ควํามรู้ควํามสํามํารถเฉพําะ
บุคคลในกํารทํางํานทุกข้ันตอน เช่น กํารพิจํารณํา กํารวิเครําะห์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ทําให้ยํากต่อกําร กําหนดรูปแบบมําตรฐํานในกํารระบุและจัดเก็บข้อมูล หรือแม้กระทั่งกํารวิเครําะห์ข้อมูล โดยกําร
วิเครําะห์แต่ละคร้ังสูตรกํารคํานวณจะมีกํารเปล่ียนแปลงเสมอ ๆ จึงเป็นกํารยํากต่อกํารเขียนโปรแกรม สําเร็จรูปในกํารช่วยจัดกําร แต่มีส่วนท่ีวิเครําะห์บ่อย ๆ ท่ีน่ําจะสํามํารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดกํารได้ กํารออกรํายงํานเป็นรูปแบบที่ดูยําก ต้องอําศัยประสบกํารณ์ ซึ่งยังคงเป็นปัญหําในปัจจุบัน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
2.1-38
รายงานฉบับสมบูรณ์
  2-26


   166   167   168   169   170