Page 166 - NEIC_FINAL REPORT
P. 166

 2-24
จะจัดทําทุกวัน โดยอ้ํางอิงจําก MOP ของประเทศสิงคโปร์ โดยกํารจัดทํารําคําจะใช้ควํามรู้ส่วนบุคคลเป็นหลัก ทําให้มีปัญหํา ในกํารทํางํานและสง่ ผลถงึ ประสทิ ธภิ ําพในกํารทํางําน อกี ทงั้ โครงสรํา้ งรําคํา จะตอ้ งใชข้ อ้ มลู รําคําอน่ื มําใชใ้ นประกอบกํารคํานวณ เช่น รําคําเอทํานอล ไบโอดีเซล ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งได้ทํากํารซื้อข้อมูลมําจก Platts เช่น น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ ส่วนรําคําอ่ืน ๆ เช่น กํา๊ ซปิโตรเลียมเหลว เอทํานอล ไบโอดีเซล จะใช้รําคําตลําดโลกอํา้ งอิง โดยมีกํารปรับให้เข้ํากับกํารคํานวณ ในประเทศ โครงสรํา้ งรําคํา LPG มคี วํามซบั ซอ้ นคลํา้ ยกบั กํารกําหนดโครงสรํา้ งรําคําน้ํามนั แตก่ ํา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลว จะมปี ระกําศ เฉพําะเพื่อตรึงรําคําค้ําปลีก มีสูตรกํารคํานวณที่ชัดเจนให้ผู้ค้ําปฏิบัติตําม โดยมีปัจจัยประกอบ กํารคํานวณ เช่น ค่ํา cargo เฉลี่ยรํายสัปดําห์ รําคํานําเข้ําเท่ํากับ LPG cargo + X (ค่ําใช้จ่ํายในกํารนําเข้ํา จําก ปตท.) คํา่ ประกัน (สูตร) คํา่ คลัง คํา่ พรีเมยี่ ม โดยรําคําต่ําง ๆ จะใช้รําคํา 2 สัปดําห์ก่อนหน้ําเพื่อไปใช้อีก 2 สัปดําห์ถัดไป โดยไมว่ ่ําจะเป็นน้ํามัน หรือ LPG จะมีกองทุนเป็นตัว กํากับเพื่อลดควํามผันผวนของรําคํา
มีภํารกิจในกําร forecast รําคําและปริมําณของ CPO และ เอทํานอล กํารวํางแผนแสดงภําพอนําคตและผลกระทบ ใ น ก ํา ร อ อ ก น โ ย บ ํา ย ท เี ่ ก ยี ่ ว ก บั ร ํา ค ํา B 1 0 0 ก ํา ร ป ร ะ ม ํา ณ ก ํา ร ว ํา่ ร ํา ค ํา จ ะ อ ย ท่ ู เ่ ี ท ํา่ ไ ห ร ่ ม กี ล ไ ก ก อ ง ท นุ น  ้ ํา ม นั อ ย ํา่ ง ไ ร ใ น ก ํา ร ค ว บ ค มุ ร ํา ค ํา ไม่ให้สูงหรือผันผวนจนเกินไป ถ้ํามีนโยบํายเพิ่มกํารผลิต B10 จะมีผลกระทบต่อวัตถุดิบอย่ํางไร และจะมีผลกระทบต่อเนื่อง ไปสปู่ รมิ ําณ B7 หรอื B20 กํารดแู ลกองทนุ น้ํา มนั ไมใ่ หข้ ดั พ.ร.บ. กองทนุ ดภู ําพรวมและสภําพคลอ่ งกองทนุ น้ํา มนั เชอื้ เพลงิ พจิ ํารณํา ค่ํากํารตลําด โดยดู campaign กํารตลําดเพื่อดึงดูดผู้ใช้ หรือขยับส่วนต่ํางรําคําให้แคบลง ข้อมูลวัตถดุ ิบในกํารประมําณรําคํา เอทํานอลและไบโอดีเซล มีกํารจัดทําแผนวิกฤต และกลยุทธ์กํารบริหํารกองทุนน้ํามัน โดยข้อมูลกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง เป็นเครื่องมือหลักในกํารกําหนดรําคํา
โดยภํารกิจของกองนโยบํายปิโตรเลียม มีรํายละเอียดดังนี้ โดยจัดทําเป็น use case diagram แสดงรูปที่ 2.1-14 และ กระบวนกํารกํารทํางํานและกระบวนกํารไหลของข้อมูล แสดงดังรูปที่ 2.1-15 และ รูปที่ 2.1-16
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ เสนอแนะนโยบําย จัดทําแผนกํารบริหํารและพัฒนํา รวมทั้งมําตรกํารทํางด้ํานน้ํามันและก๊ําซ ปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
2. ประสําน สนบั สนนุ ควํามรว่ มมอื ดํา้ นนโยบํายและแผนบรหิ ํารจดั กํารกบั หนว่ ยงํานหรอื องคก์ รตํา่ ง ๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ งทงั้ ในและ ต่ํางประเทศ
3. ส่งเสริม เกิดกํารแข่งขันในธุรกิจทํางด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
4. ศึกษํา วิเครําะห์ข้อมูล เสนอแนะนโยบํายและวํางแผนโครงสร้ํางพื้นฐํานด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
5. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารดําเนินงํานตํามนโยบํายและแผนรวมทั้งแผนยุทธศําสตร์กํารบริหํารจัดกําร ด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
6. ตดิ ตําม วเิ ครําะห์ ประเมนิ ผล เพอื่ จดั ทํา รํายงํานสถํานกํารณแ์ ละแนวโนม้ รําคํานํา้ มนั กํา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลว กํา๊ ซธรรมชําติ และเชอื้ เพลงิ ชวี ภําพ ทง้ั ในประเทศและตํา่ งประเทศ ใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบํายและแผนบรหิ ํารจดั กําร ดํา้ นนํา้ มนั กํา๊ ซปโิ ตรเลยี ม เหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
7. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะแผน และมําตรกํารเพื่อรองรับสภําวะวิกฤต เพื่อแก้ไขและป้องกันภําวะ กํารขําดแคลนด้ํานน้ํามัน กํา๊ ซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
8. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ ติดตําม เสนอแนะนโยบํายและมําตรกํารที่เกี่ยวข้องกับกํารกําหนดโครงสร้ํางรําคําน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเช้ือเพลิงชีวภําพ
9. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ พัฒนําข้อมูลและองค์ควํามรู้ด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิง ชีวภําพ รวมทั้งเผยแพร่ และสร้ํางควํามรู้แก่ผู้ประกอบกํารและผู้บริโภค
10. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ 11. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   164   165   166   167   168