Page 165 - NEIC_FINAL REPORT
P. 165

- ข้อมูลที่ได้รับจํากหน่วยงํานภํายนอก ไม่ทันสมัย เช่น ข้อมูลท่ีได้จําก พพ. ข้อมูลล่ําช้ํา 1 ปีย้อนหลัง อีกท้ังข้อมูลท่ีได้รับจํากท่ีแหล่งอื่น ๆ จะมีควํามล่ําช้ําไม่เท่ํากัน
- มีรํายละเอียดข้อมูลที่ต้องกํารมํากข้ึน เช่น Renewable energy ต้องกํารข้อมูลกํารผลิต แหล่งผลิต และ ปริมําณพลังงํานแสงอําทิตย์ ที่ได้ดําเนินกํารแล้วเป็นจํานวนเท่ําไหร่ และที่ COD ไปแล้วเท่ําไหร่ หรือ โครงกํารขนําดเล็กที่ส่งเสริมกันเองมีจํานวนเท่ําไหร่ เป็นต้น
- ควํามถขี่ องขอ้ มลู ทไี่ ดร้ บั จํากหนว่ ยงํานภํายนอก สํามํารถปรบั ปรงุ ใหเ้ รว็ ขนึ้ ได้ เพอื่ ใหก้ ํารวเิ ครําะหผ์ ลและ กํารออกนโยบํายและยทุ ธศําสตรม์ ปี ระสทิ ธภิ ําพมํากยงิ่ ขนึ้ เชน่ ขอ้ มลู ทไี่ ดจ้ ําก พพ. จะไดข้ อ้ มลู เปน็ รํายปี ซ่ึงถ้ําได้ข้อมูลเป็นรํายเดือนจะมีประสิทธิภําพดีข้ึน
- กํารขอข้อมูลในหน่วยงํานอื่น ๆ เป็นไปด้วยควํามยํากลําบําก เช่น ข้อมูลในกลุ่มพลังงํานทดแทน เป็นต้น อีกทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บที่ พพ. เนื่องจําก สนพ. ไม่มีควํามพร้อมของข้อมูล ทําให้ ไมส่ ํามํารถออกนโยบํายและยทุ ธศําสตรไ์ ดอ้ ยํา่ งมปี ระสทิ ธภิ ําพและทนั เวลําเทํา่ ทคี่ วร สว่ นขอ้ มลู อนื่ ๆ เชน่ กํารใช้พลังงําน ใน SME ข้อมูลด้ําน EV กํารให้ทุนสนับสนุน charging จะถูกจัดเก็บภํายนอกกระทรวง พลงั งําน เชน่ กฟน. กฟภ. และ กฟผ. ทํา ใหป้ จั จบุ นั กํารวเิ ครําะหข์ ําดประสทิ ธภิ ําพ เนอื่ งจํากขอ้ มลู กระจําย อยู่ที่หน่วยงํานอื่น ทําให้กํารรวบรวมข้อมูล และกํารประเมินผลทําได้ยําก
- ขอ้ มลู ทไี่ ดบ้ ํางสว่ นไมส่ มบรู ณ์ ตอ้ งมกี ํารแกไ้ ขปรบั ปรงุ หรอื หําขอ้ มลู จํากแหลง่ อน่ื เพมิ่ เตมิ เนอ่ื งจํากขอ้ มลู ไม่มีควํามละเอียดเพียงพอ หรืออยู่ในลักษณะที่จะใช้ในกํารดําเนินกํารออกนโยบํายที่เหมําะสมได้ เช่น กํารใช้พลังงํานภําคขนส่ง ปัจจุบันไม่มีข้อมูลกํารใช้พลังงํานแยกตํามประเภทเชื้อเพลิง เป็นต้น
- กํารติดตํามและกํารประเมินผลทําได้ยําก ซึ่งเกิดจํากปัญหําทํางด้ํานข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจํากไม่มี กฎหมํายจงึ ทําใหห้ นว่ ยงํานบํางสว่ นไมใ่ หค้ วํามรว่ มมอื เทํา่ ทคี่ วร จงึ ทําใหไ้ มส่ ํามํารถประเมนิ ผลมําตรกําร ที่ดําเนินกํารไปแล้วมีผลสัมฤทธิอย่ํางไร ในกํารทํางํานปัจจุบันจะใช้ค่ําประมําณกํารในกํารประเมินผล ซ่ึงบํางครั้งไมถ่ ูกต้อง
- ข้อมูลด้ํานงํานวิจัยพลังงํานทดแทน เช่น กํารส่งเสริม B10 ไม่มีระบบติดตํามควํามก้ําวหน้ํางํานวิจัย ถํา้ ไมม่ กี ํารนําผลทไี่ ดม้ ําแจง้ สนพ. จะตอ้ งทํากํารตดิ ตํามดว้ ยตนเอง เชน่ กํารตดิ ตํามในฐํานขอ้ มลู ของ วช. สกว. และ สวทช. เป็นต้น
- กํารเกบ็ ขอ้ มลู บํางสว่ นไมส่ ํามํารถทํา ได้ เนอื่ งจํากขอ้ จํา กดั ทํางดํา้ นงบประมําณและเทคโนโลยี เชน่ กํารใช้ พลังงํานจํากชีวมวลในเครื่องทําน้ําร้อน (boiler) รวมถึงกํารใช้พลังงํานจํากชีวมวลในรูปแบบอ่ืน ๆ ทําให้ ผลกํารประหยัดที่ได้ดําเนินกํารแล้ว สนพ. ไม่สํามํารถเก็บข้อมูลได้
- ตอ้ งกํารฐํานขอ้ มลู บคุ ลํากรทมี่ คี วํามรคู้ วํามสํามํารถ หรอื เปน็ ผเู้ ชยี่ วชําญแตล่ ะสําขําทเ่ี กยี่ วกบั ดํา้ นพลงั งําน
- ต้องกํารได้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โครงกําร EUI ในกํารลดกํารใช้พลังงํานภําครัฐ ซ่ึงต้องใช้เวลําในกํารแก้ไข
ในระบบ E-report
- สํามํารถเพิ่มประสิทธิภําพกํารส่งและเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภําพมํากข้ึน เช่น มีกํารใช้ระบบเอกสํารและ
เก็บข้อมูลใน CD สําหรับงํานวิจัยในรูปแบบวิทยํานิพนธ์ เป็นต้น
2.1.2.3 กองนโยบายปิโตรเลียม
กองนโยบํายปิโตรเลียม แบ่งเป็น 3 กลุ่มงํานหลัก โดยมีภํารกิจเฉพําะ ประกอบด้วย กลุ่มนโยบํายน้ํามันและก๊ําซ ปิโตรเลียมเหลว กลมุ่ กํา๊ ซธรรมชําติ และกลุม่ เชื้อเพลิงชีวภําพ
กลุ่มนโยบํายน้ํามันและก๊ําซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีภํารกิจหลํายส่วน โดยหลักจะดําเนินกํารเกี่ยวกับเรื่องของ โครงสร้ํางรําคําปิโตรเลียมและก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งใช้ข้อมูลและตัวแปรเป็นจํานวนมํากประกอบกํารคํานวณโครงสร้ํางรําคํา ยกตัวอย่ํางเช่น รําคําหน้ําโรงกลั่น ภําษีกองทุน ตลอดจนรําคําขํายปลีก กํารจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ เก็บรูปแบบไฟล์ Excel และจดั เกบ็ ในระบบฐํานขอ้ มลู หรอื จดั เตรยี มขอ้ มลู ใน Excel เพอื่ upload เขํา้ สรู่ ะบบฐํานขอ้ มลู โดยสว่ นของรําคํานํา้ มนั
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-23
   163   164   165   166   167