Page 155 - NEIC_FINAL REPORT
P. 155

ในกํารผลิตไฟฟํา้ ส่วนกํารจําหน่ํายและกํารใช้ไฟฟ้ํานั้นจะได้ข้อมูลจํากกํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิต(กฟผ.)กํารไฟฟ้ํานครหลวง(กฟน.)
และกํารไฟฟ้ําส่วนภูมิภําค (กฟภ.) และ คณะกรรมกํารกํากับกิจกํารพลังงําน (กกพ.) โดยข้อมูลที่นําเข้ําระบบของ สนพ. โดย
ทะเบียนข้อมูลทํางที่ปรึกษําได้จัดทํารํายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้ํานข้อมูลพลังงํานที่จัดเก็บในปัจจุบันและมีรํายละเอียด โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
เพิ่มเติมในภําคผนวก ข กระบวนกํารไหลของข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-6 และรูปที่ 2.1-7 พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปท่ี 2.1-6 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) สําหรับไฟฟ้ํา
รายงานฉบับสมบูรณ์
 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 2.1-7 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) สําหรับไฟฟ้ํา
รูปที่ 2.1-6 กระบวนการไหลของขอ้ มลู (data flow) สําหรบั ไฟฟ้า
 รูปที่ 2.1-7 กระบวนการไหลของขอ้ มลู (data flow) สําหรบั ไฟฟ้า (ตอ่ ) 2.1-18
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องการผลิตไฟฟ้า
- ความล่าช้าและความไม่สม่ําเสมอของข้อมลู ในบางรอบของการปรับปรงุ ข้อมูล พบว่า ่
2-13
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
ผ้ดําเนนการจดเก็บข้อมลอาจไมได้รบข้อมลทีปรบปรงบางเดือน ทําให้มีปญหาใน

   153   154   155   156   157