Page 157 - NEIC_FINAL REPORT
P. 157

ปัญหําท่ีพบ
- ตอ้ งกํารรํายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ โดยใชม้ ลู คํา่ แยกตําม tariff โดยคํา นวณจํากปรมิ ําณไฟฟํา้ แยกตําม tariff และ รําคําแยกตําม tariff
- โรงไฟฟ้ํารําชบุรี ต้องมีกําร key in เช้ือเพลิงไฟฟ้ํา (ก๊ําซธรรมชําติ) ซึ่งแต่ก่อนเป็นโรงไฟฟ้ําของ กฟผ. แตข่ อ้ มลู ไดจ้ ําก ปตท. (Summary-NEPO-Monthly-Nov-19.xlsx) ทําใหม้ เี ชอื้ เพลงิ ทใ่ี ชใ้ นกํารผลติ ไฟฟํา้ เพิ่มเติมนอกเหนือจํากโรงไฟฟ้ําของ กฟผ.
- มีควํามต้องกํารข้อมูลรํายโรงไฟฟ้ําของ IPS แต่ยังไม่ได้ข้อมูล
- กกพ. มีข้อมูล VSPP สําหรับกํารผลิตไฟฟ้ําท่ีไม่เข้ําระบบ grid แต่ยังไม่ได้รํายงํานมําท่ี สนพ. กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลสําหรับกํารผลิตไฟฟ้ําจําก VSPP
- กํารผลติ ไฟฟํา้ พลงั งํานแสงอําทติ ยจ์ ําก กฟภ. (PEA Solar roof) ปจั จบุ นั ใชผ้ ลรวมกํารผลติ เทํา่ นนั้ ยงั ไมไ่ ด้
เก็บข้อมูลกํารผลิตรํายแห่งได้
- กํารผลิตไฟฟํา้ จ่ํายให้กับระบบของ กฟภ. และ กฟน. (PEA FiT ของ PEA and MEA) ปัจจบุ ัน สนพ.
ใช้ผลรวมกํารผลิตเช่นเดียวกัน ยังไม่เก็บข้อมูลรํายแห่งและรํายเชื้อเพลิงท่ีผลิตไฟฟ้ํา
- ข้อมูล adder จําก กฟภ. จะเก็บผลรวมกํารผลิตรํายประเภทเช้ือเพลิง ยังไม่มีรํายโรงไฟฟ้ํา
- ข้อมูลบํางส่วนไม่สอดคล้องกันระหว่ําง กฟน. และ กฟภ. เช่น กฟน. ส่งรหัสโรงไฟฟ้ํา ส่วน กฟภ. จะส่ง
ช่ือของโรงไฟฟ้ํา บํางครั้งส่งชื่อโรงไฟฟ้ํามําบํางส่วนทําให้มีข้อจํากัดในกํารจําแนกโรงไฟฟ้ํา
- ขอ้ มลู กํารผลติ ไฟฟํา้ เขํา้ ระบบจําก กฟน. (File FiT) จะตอ้ งหกั ลบปรมิ ําณกํารผลติ ไฟฟํา้ ประเภทขยะออกไป
เนื่องจํากข้อมูลจําก file MEA adder มีกํารรวมกํารผลิตไฟฟ้ําจํากขยะและนําเข้ําระบบ สนพ. แล้ว
- ข้อมูลที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์คือสถํานะ VSPP จําก กฟน. (2019-09_MEA-StatusVSPP_ คณุ วรี พงษ.์xlsx)เชน่ สถํานกํารณร์ บั ซอื้ ไฟฟํา้ สถํานะsolarภําคประชําชนสถํานะsolarpilotprojectเปน็ ตน้
- ข้อมูลควรได้จํากที่เดียวจําก กกพ. ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลจํากกํารไฟฟ้ําทั้ง 3 กํารไฟฟ้ํา
- กํารประมวลผลขอ้ มลู ยงั ตอ้ งมกี ํารใชค้ วํามรเู้ ฉพําะตวั บคุ คล เชน่ ไฟล์ FiT ของ MEA ตอ้ งนํา สว่ นทเี่ ปน็ ขยะ ออกไป เพรําะมกี ํารรํายงํานซํา้ ซอ้ น อยใู่ นไฟล์ adder อยแู่ ลว้ (2019-09_MEA-VSPP_FiT_คณุ วรี พงษ.์ xlsx)
กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลในเร่ืองกํารขํายไฟฟ้ําและกํารส่งออก
- มีกํารใช้ตัวย่อ ซึ่งเข้ําใจกันเองภํายใน สนพ. เช่น R1-R3 ในกํารจัดกลุ่มผู้ขํายไฟฟ้ํา
- กํารใช้ข้อมูลจํากไฟล์ จะต้องมีกํารแปลผลเอง เช่น กํารใช้ไฟฟ้ําจะไม่ใช้ข้อมูลกํารขํายไฟฟ้ําจําก กฟภ.
ใหก้ ับตัวกลํางเพื่อจําหน่ํายไฟฟ้ําอีกทอดหนง่ึ เพรําะข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ําสุดทํา้ ยจะซ้ําซ้อน
- ข้อมูลสถํานะต่ําง ๆ ของเขื่อนของ กฟผ. ยังไม่ได้มีกํารจัดเก็บ
- รําคํารําย tariff จําก FT มีแยกปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ํารํายจังหวัดด้วย ทําให้สํามํารถดูมูลค่ําย่อยจนถึง
รํายจังหวัด หรือแยกรําย tariff ได้เลย และแยกตําม TSIC ได้ด้วย
- กํารขํายไฟฟ้ําให้กับต่ํางประเทศยังไม่ได้ข้อมูลมูลค่ํากํารขํายจริง ปัจจุบันใช้ค่ําหน่วยไฟฟ้ําจําก กฟภ.
ในกํารคํานวณ และใช้ปริมําณกํารขํายไฟฟ้ําจํากไฟล์ของ กฟผ. กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลเร่ืองกําร ใช้ไฟฟ้ํารํายจังหวัด
- กฟภ. แยกขอ้ มลู กํารใชไ้ ฟฟํา้ รํายจงั หวดั ตํามประเภท ซงึ่ ยงั ไมไ่ ดจ้ ดั เกบ็ เชน่ small, medium, and large
businesses
- TSIC ที่ได้จําก กฟภ. มี 2 หลัก ทําให้ไม่สํามํารถแยกประเภทได้ จริง ๆ แล้ว กฟภ. มี 5 หลักในรํายจังหวัด
แต่ไม่ได้ข้อมูล ได้มีกํารลอง map แล้ว แต่ปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ําไม่ตรงกัน
- ข้อมูลรหัสจังหวัดของ กฟน. ไม่ตรงกันกับข้อมูลในกระทรวงมหําดไทย และไม่ตรงกับ กฟผ.
- ขอ้ มลู กํารใชไ้ ฟฟํา้ รํายจงั หวดั ของแตล่ ะประเภททรี่ ํายงํานจําก กฟน. รปู แบบไมส่ อดคลอ้ งกนั เชน่ บํางครงั้
แยกตํามประเภท TSIC และบํางครงั้ รวมกํารใชพ้ ลงั งํานไฟฟํา้ เชน่ บํา้ น องคก์ รไมแ่ สวงหํากํา ไร ไฟชว่ั ครําว สถํานีอัดประจุไฟฟ้ํา ทําให้กํารนําเข้ําข้อมูลจะต้องตั้งรหัสภํายในของ สนพ.
ปัญหําท่ีพบ
ปัญหําท่ีพบ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-15

   155   156   157   158   159