Page 153 - NEIC_FINAL REPORT
P. 153

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
- ขําดขอ้ มลู ในสว่ นผซู้ อ้ื หรอื มติ ทิ สี่ มั พนั ธก์ นั อน่ื ๆซงึ่ คําดวํา่ ทํางกรมเชอื้ เพลงิ ธรรมชําตราอิ ยํางจาทนําฉกบําับรสเกมบ็บขูรณอ้ ม์ ลู แผนพลังงานของประเทศไทย
ที่อําจเป็นประโยชน์ในกํารวิเครําะห์เพิ่มเติมหลังทํากํารสํารวจรํายละเอียดในแต่และกรม ปัญหําที่พบ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานกํารสํารองปิโตรเลียม
2) การจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมการผลิตภายในประเทศการส่งออกการใช้น้ํามันเตาและราคา
- เป็นกํารนําเข้ําข้อมูลแบบ manual ทําให้มีโอกําสผิดพลําดเม่ือทํากํารกรอกข้อมูลเข้ําสู่ระบบ
น้ํามันต่า-งปรอะบเทปศรบั ปรงุ ขอ้ มลู ไมแ่ นน่ อนและรอบกํารเผยแพรข่ อ้ มลู คอ่ นขํา้ งยําวนําน(1ป)ี ทํา ใหผ้ รู้ บั ผดิ ชอบกํารนํา
ขอ้ มลู ลงระบบฐํานขอ้ มลู ตอ้ งเขํา้ มําตรวจสอบซํา้ จนกวํา่ จะพบขอ้ มลู ลํา่ สดุ และนํา มําเกบ็ ในฐํานขอ้ มลู ตอ่ ไป
ภาพรวมข้อมูลการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการผลิตภายในประเทศนั้น มาจากแหล่งหลัก คือ
2) กํารจัดหําผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กํารผลิตภํายในประเทศ กํารส่งออก กํารใช้น้ํามันเตําและรําคําน้ํามันต่ํางประเทศ
กรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมทั้งในส่วนของเชื้อเพลิง น้ํามันดิบ และ
ภําพรวมข้อมูลกํารจัดหําผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและกํารผลิตภํายในประเทศนนั้ มําจํากแหล่งหลักคือกรมธุรกิจพลังงํานซึ่งมี
ผลติภณัฑผท์ลเี่กิตยี่ภวขัณอ้ฑงก์อบัื่นปโิๆตรโดเลยีคมวทาง้ัมในเชสื่อว่นมขโยองขเชอ้ืงเผพลิงิตภน้ําัณมฑนัด์เหบิลแ่าลนะี้เผชลื่อติมภโณัยงฑใอ์นนื่ภๆาพโดขยอคงวกําามรเใชชอื่้งมาโนยงพขลอังงผาลนติภณัฑเ์หลํา่น้ี
เชอื่ มโยงในภําพของกํารใชง้ ํานพลงั งํานภํายในประเทศสว่ นหนง่ึ ซงึ่ ถกู อํา้ งองิ จํากขอ้ มลู ดบิ ทงั้ ในสว่ นของกํารผลติ ภํายในประเทศ
ภายในประเทศส่วนหนึ่ง ซึ่งถูกอ้างอิงจากข้อมูลดิบทั้งในส่วนของการผลิตภายในประเทศ การนําเข้า
กํารนําเข้ําจํากต่ํางประเทศ กํารส่งออก และกํารจัดเก็บภํายในประเทศ มีรํายละเอียดกํารแยกประเภทปิโตรเลียมสําหรับเฉพําะ
จากต่างประเทศ การส่งออก และการจัดเก็บภายในประเทศ มีรายละเอียดการแยกประเภท
น้ํามันเตํา โดยเก็บปริมําณกํารใช้น้ํามันเตําแยกเป็นประเภทอุตสําหกรรม 9 ประเภท และภําคกํารขนส่ง โดยท้ังหมดจะมีข้อมูล
ปิโตรเลียมสําหรับเฉพาะน้ํามันเตา โดยเก็บปริมาณการใช้น้ํามันเตาแยกเป็นประเภทอุตสาหกรรม 9
รําคําน้ํามันจํากต่ํางประเทศสําหรับน้ํามันแต่ละชนิด โดยทะเบียนข้อมูลทํางทปี่ รึกษําได้จัดทํารํายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ดํา้ น ประเภทและภาคการขนส่งโดยทั้งหมดจะมีข้อมูลราคาน้ํามันจากต่างประเทศสําหรับน้ํามันแตล่ ะ
ข้อมูลพลังงํานท่ีจัดเก็บในปัจจบุ ันและมีรํายละเอียดเพิม่ เติมในภําคผนวกขโดยกระบวนกํารไหลของข้อมูลแสดงดังรูปท่ี2.1-5 ชนิด โดยทะเบียนข้อมูลทางที่ปรึกษาได้จัดทํารายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานท่ี
รูปที่ 2.1-5จัดกเรกะ็บใวนนปกัจําจรุบไหันลแขลอะงมขรี้อามยูลละ(dเอatียaดflเพoิ่มwเ)ตสิมําในหภรับาผคลผิตนภวัณกฑข์ปโิโดตยรกเลรียะมบวนการไหลของข้อมูลแสดงดัง รูปที่ 2.1-5
รูปที่ 2.1-5 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัญหําที่พบ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูล
- ในส่วนมุมมองด้ํานประเทศนั้นสํามํารถจับกลุ่มให้เห็นมิติที่สร้ํางภําพใหญ่มํากขึ้น เช่นกํารมองด้ํานทวีป หรือกลุ่มประเทศ
- ผู้จัดเก็บข้อมูลจําเป็นต้องแก้ไขปรับแต่งโครงสร้ํางจําก File Excel ซึ่งสร้ํางควํามลําบํากในกํารจัดเก็บ ข้อมูล
  2.1-15
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-11   151   152   153   154   155