Page 156 - NEIC_FINAL REPORT
P. 156

ปัญหําที่พบ
กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลในเรื่องกํารผลิตไฟฟ้ํา
- ควํามล่ําช้ําและควํามไม่สม่ําเสมอของข้อมูลในบํางรอบของกํารปรับปรุงข้อมูล พบว่ําผู้ดําเนินกํารจัดเก็บ
ข้อมูลอําจไม่ได้รับข้อมูลที่ปรับปรุงบํางเดือน ทําให้มีปัญหําในกํารนําข้อมูลมําใช้วิเครําะห์ หรือกําร
คําดกํารณ์ข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลกํารผลิตของเดือนก่อนหน้ํา
- ข้อมูลชนิดเดียวกันมําจํากหลํายแหล่ง เช่น จํากเว็บไซต์และจํากอีเมล์ ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
- ข้อมูลท่ีได้รับจะเป็นข้อมูลย้อนหลังประมําณ 2 เดือน เช่น ปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 มกรําคม 2563) จะได้
ข้อมูลล่ําสุดของเดือน ตุลําคม 2562
- ขอ้ มลู ทไี่ ดบ้ ํางสว่ นยงั ไมม่ กี ํารจดั เกบ็ เนอื่ งจํากระบบฐํานขอ้ มลู เดมิ ไมร่ องรบั เชน่ ขอ้ มลู กํารใชไ้ ฟฟํา้ Station
service off-load ในโรงไฟฟ้ํา และ พลังงํานสูงสุด ณ เวลํา Peak ของเดือน
- กํารแบ่ง categories ของแต่ละผู้ดําเนินกํารผลิตไฟฟ้ํายังไม่มีควํามสอดคล้องกัน
- กํารผลิตไฟฟ้ําจําก SPP ยังไม่มีข้อมูลกํารใช้พลังงํานในโรงไฟฟ้ํา ซึ่งข้อมูลกํารใช้ในโรงงํานไฟฟ้ําไม่ได้แยก
เป็น Station service on-load และ Station service off-load เหมือนกับโรงไฟฟ้ําของ กฟผ. และ IPP
- ข้อมูลเชื้อเพลิงกํารผลิตไฟฟ้ํายังต้องหําข้อมูลเอง ซ่ึงข้อมูลเหล่ํานี้บํางส่วน พพ. มีเก็บไว้ แต่ พพ. จะให้
ข้อมูลเป็นรํายปี และข้อมูลล่ําช้ํา 1 ปี ซึ่งควํามล่ําช้ําของข้อมูลทําให้มีปัญหําในกํารวิเครําะห์
- มคี วํามไมส่ อดคลอ้ งกนั ของชอื่ ยอ่ โรงผลติ ไฟฟํา้ จําก กฟผ. และ จํากในระบบของ สนพ. ตอ้ งทํา กําร mapping
เองภํายในระบบ
- มีควํามไม่สอดคล้องกันของชื่อประเภทโรงไฟฟ้ํา บํางครั้งเป็นภําษําไทย บํางครั้งเป็นภําษําอังกฤษ
- ไมส่ ํามํารถดไู ดว้ ํา่ ใชเ้ ชอื้ เพลงิ เทํา่ ไหรเ่ มอื่ เทยี บกบั ปรมิ ําณกํารผลติ ไฟฟํา้ โดยมขี อ้ มลู ปรมิ ําณเชอื้ เพลงิ เฉพําะ
โรงผลิตไฟฟ้ําของ กฟผ. เท่ํานั้น
- กํารนํา เขํา้ ขอ้ มลู ยงั เปน็ แบบ Manual โดยตอ้ งมําปรบั ไฟล์ Excel เพอื่ ทจี่ ะ upload เขํา้ สรู่ ะบบฐํานขอ้ มลู
- ควํามละเอยี ดของขอ้ มลู ดํา้ นกํารผลติ ไฟฟํา้ สํามํารถเกบ็ ละเอยี ดมํากขนึ้ ได้ ในกรณที ี่ กกพ. สง่ ขอ้ มลู ใหเ้ พมิ่ เตมิ
- เมอื่ มขี อ้ มลู แหลง่ ใหม่ หรอื มกี ํารเปลย่ี นชอื่ โรงไฟฟํา้ ผดู้ ํา เนนิ กํารตอ้ งทํา กํารตรวจสอบเองวํา่ เปน็ โรงไฟฟํา้ ใหม่
หรือโรงไฟฟ้ําท่ีมีกํารเปลี่ยนชื่อ และต้องยืนยันควํามถูกต้องของข้อมูลก่อนนํา มําใช้ ซึ่งบํางครั้งมี
ควํามผิดพลําดเกิดขน้ึ
- ข้อมูลไฟฟ้ํานําเข้ําจะใช้ข้อมูลจังหวัดท่ีนําเข้ํา ไม่ได้ใช้ข้อมูลตําแหน่งที่ผลิตของประเทศที่ขอซื้อไฟฟ้ํา
- กํารหําจังหวัดของโรงผลิตไฟฟ้ํายังต้องหําข้อมูลเอง ซึ่งถ้ํามีโรงไฟฟ้ํารํายใหม่ ๆ เกิดขึ้นจะต้องใช้วิธี
แบบใช้บุคคลในกํารหําข้อมูลจังหวัด
- ข้อมูลโรงไฟฟ้ํา IPP ชื่อบํางคร้ังใช้ตัวย่อภําษําอังกฤษ บํางครั้งใช้ชื่อเต็มภําษําไทย เช่น ใน sheet gen3
และ fuel2 (production.xls)
- ปริมําณเชื้อเพลิงที่ใช้ในกํารผลิตไฟฟ้ํา จะมีเฉพําะของ กฟผ. และ IPP ภํายใต้ กฟผ.
- ไม่มีข้อมูลโรงไฟฟ้ําท่ีหยุดกํารผลิต ยกเลิกกํารผลิต หรือโรงไฟฟ้ําแห่งใหม่ ที่ชัดเจน
- กํารนําเข้ําไฟฟ้ํา จะต้องใช้ค่ําปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ําจํากไฟล์หนึ่ง (Jan2019 production.xls) ไปคูณกับ
รําคําจํากอีกไฟล์หน่ึง (นํามําจํากสูตรกํารปรับอัตรําค่ําไฟฟ้ํา (FT) ข้อมูลช้ําหลํายเดือน (2-4 เดือน) ถํา้ รําคํายงั ไมไ่ ดข้ อ้ มลู จะใชข้ อ้ มลู รําคําของเดอื นลํา่ สดุ ทมี่ ขี อ้ มลู กํารประมําณรําคําสําหรบั กํารหํามลู คํา่ กําร นํา เขํา้ ไฟฟํา้ จํากตํา่ งประเทศ จะใชค้ วํามจํา ของผเู้ กบ็ ขอ้ มลู และจะตอ้ งมกี ําร update ขอ้ มลู ใหม่ ซงึ่ เมอื่ ได้ ข้อมูลจําก กฟผ. โดยตรงจะทําให้กํารทํางํานสะดวก และข้อมูลมีควํามถูกต้องมํากย่ิงข้ึน
- กํารนํา คํา่ ปรมิ ําณไฟฟํา้ มําใชบ้ ํางครงั้ รํายงํานปรมิ ําณไมเ่ ทํา่ กนั เชน่ ปรมิ ําณไฟฟํา้ ทไี่ ดจ้ ําก กฟผ. รํายเดอื น ไม่ตรงกับ FT และต้องมีกําร key in รําคําเข้ําระบบ
- จังหวัดที่นําเข้ําไฟฟ้ําจํากต่ํางประเทศ สนพ. ต้องหําข้อมูลเอง
 2-14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   154   155   156   157   158