Page 151 - NEIC_FINAL REPORT
P. 151

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รูปที่ 2.1-3 แสดงกระบวนกํารทํางํานของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารส่ือสําร
แผนพลังงานของประเทศไทย
 รูปที่ 2.1-3 แสดงกระบวนการทํางานของศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร รูปท่ี 2.1-3 แสดงกระบวนการทํางานของศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร
รูปที่ 2.1-4 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) สําหรับกํารผลิตปิโตรเลียม
 รูปท่ี2.1-4กระบวนการไหลของข้อมลู (dataflow)สําหรบัการผลติปโิตรเลียม รูปที่2.1-4กระบวนการไหลของข้อมลู (dataflow)สําหรบัการผลติปโิตรเลียม
2.1-12 2.1-12
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-9
 
   149   150   151   152   153