Page 152 - NEIC_FINAL REPORT
P. 152

1) ข้อมูลกํารผลิตปิโตรเลียม
ภําพรวมข้อมูลจํากกรมเชื้อเพลิงธรรมชําติ กระทรวงพลังงําน (Department of Mineral Fuels) นั้น เป็นข้อมูลในส่วน
ตั้งต้นของพลังงํานด้ํานปิโตรเลียมของประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่สําคัญคือ ข้อมูลปริมําณกํารผลิตปิโตรเลียมรํายเดือน ข้อมูลกํารดําเนินกํารสํารวจและขุดเจําะปิโตรเลียมในไทยรํายเดือน ข้อมูลปริมําณปิโตรเลียม มูลค่ําและกํารขํายรํายเดือน ค่ําภําคหลวง และข้อมูลปริมําณสํารองปิโตรเลียมรํายปี โดยปัจจุบัน แหล่งที่มําของข้อมูลมําจํากเว็บไซต์ http://dmf.go.th ผู้ท่ีนําข้อมูลไปใช้และวิเครําะห์ข้อมูลจะนําข้อมูลพลังงํานดังกล่ําว โดยกํารเป็นส่วนหนึ่งในกํารหําปริมําณพลังงํานที่มําจําก แหล่งผลิตในประเทศไทย ข้อมูลเหล่ํานี้นําไปใช้ประโยชน์ โดยกํารเป็นส่วนหนึ่งในกํารวิเครําะห์ควํามสํามํารถกํารผลิตพลังงําน จํากประเทศเฉพําะหมวดปโิ ตรเลยี ม โดยทะเบยี นขอ้ มลู ทํางท่ีปรกึ ษําไดจ้ ดั ทําในรํายละเอยี ดในหวั ขอ้ 2.2.2 ดํา้ นขอ้ มลู พลงั งําน ที่จัดเก็บในปัจจุบันและมีรํายละเอียดเพิม่ เติมในภําคผนวก ข
ปัญหําที่พบ
กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลในเรื่อง แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ควํามล่ําช้ําและควํามไม่สม่ําเสมอของข้อมูลในบํางรอบของกํารนําเข้ําข้อมูล พบว่ําผู้ดําเนินกํารจัดเก็บ
ข้อมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมอําจไม่ได้รับข้อมูลบํางส่วน ทําให้มีปัญหําในกํารนําข้อมูลมําใช้วิเครําะห์ เช่น
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบกํารผลิตของเดือนก่อนหน้ําขําดหํายไป
- ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลย้อนหลังประมําณ 2 เดือน
- ขอ้ มลู แปลง และแหลง่ ผลติ ปโิ ตรเลยี มในไทยไมส่ ํามํารถระบตุ ํา แหนง่ ทใี่ ชใ้ นกํารขดุ เจําะ หรอื ตํา แหนง่ พนื้ ท่ี
เพื่อระบุจังหวัดและอําเภอที่ดําเนินกํารผลิตได้
- กํารนําข้อมูลเข้ํายังเป็นกําร key in ในบํางส่วน เช่น ข้อมูลปริมําณเทียบเท่ําน้ํามันดิบและข้อมูล
ก๊ําซธรรมชําติเหลว จะไม่ถูกนํามําเก็บในฐํานข้อมูล ทํางผู้ดําเนินกํารจะต้องเลือกตัดข้อมูลส่วนนี้ออกไป
- ควํามละเอียดของข้อมูลด้ํานกํารผลิตปิโตรเลียมสํามํารถเก็บละเอียดมํากขึ้นได้จํากมิติกํารผลิตรํายหลุม และมีรํายละเอียดประเภทของหลุมผลิต ประเภทผลผลิตปิโตรเลียม เช่น ก๊ําซ น้ํามัน และน้ํา เข้ํามําใน ฐํานข้อมูลหลักได้ ทั้งนี้ตัวอย่ํางประโยชน์ เช่น นํามําใช้วิเครําะห์ในเชิงปริมําณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในไทย และศักยภําพกํารผลิตแยกตํามประเภทของหลุมผลิต กํารกําหนดนโยบํายกํารปล่อยก๊ําซเรือนกระจก
สํามํารถนําข้อมูลที่เกิดจํากกํารผลิตพลังงํานมําเป็นส่วนหนึ่งของกํารวิเครําะห์ในเชิงลึกต่อไป
- เมอื่ มขี อ้ มลู แหลง่ ใหมเ่ ขํา้ มําผดู้ ํา เนนิ กํารตอ้ งทํา งํานกํารตรวจสอบและรบั รองจํากหนว่ ยงํานตน้ สงั กดั เพอื่
ยืนยันควํามถูกต้องของข้อมูลก่อนนํามําใช้ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลในเร่ืองกํารสํารวจปิโตรเลียม
- ยงั ไมไ่ ดน้ ํา ขอ้ มลู สว่ นนจี้ ดั เกบ็ ในระบบฐํานขอ้ มลู ซง่ึ ขอ้ มลู นมี้ ปี ระโยชนใ์ นกํารวเิ ครําะหป์ รมิ ําณกํารลงทนุ
และกิจกรรมกํารจัดหําปิโตรเลียมในประเทศไทย ได้ละเอียดถึงรํายหลุมที่ขุดเจําะรํายเดือน
- ไม่สํามํารถระบุได้ว่ําหลุมที่ดําเนินกํารขุดเจําะในแต่ละเดือนนั้น เกิดจํากกํารเจําะในแหล่งใหม่ หรือแหล่ง ทมี่ กี ํารผลติ อยแู่ ลว้ ทงั้ นเี้ มอื่ เกดิ แหลง่ ผลติ ใหม่ ระบบควรทจี่ ะสํามํารถตรวจสอบไดว้ ํา่ เปน็ แหลง่ ผลติ ใหมจ่ รงิ
ชื่อแหล่งถูกต้อง และนํามําเป็นชื่อแหล่งปิโตรเลียมอ้ํางอิงเพิ่มเติมได้ในอนําคต
- สํามํารถนําข้อมูลกํารขุดเจําะเพื่อให้เห็นทิศทํางกํารลงทุนหรือกํารดําเนินกํารของบริษัทต่ําง ๆ ใน ประเทศไทยในแตล่ ะรอบรํายเดอื น และสํามํารถดศู กั ยภําพกํารดํา เนนิ กํารของบรษิ ทั ผดู้ ํา เนนิ กําร รวมถงึ ทศิ ทํางและพนื้ ทสี่ ํา รวจและผลติ ปโิ ตรเลยี มในประเทศไทย ซงึ่ ในสว่ นของกํารวํางแผนนโยบํายสํามํารถนํา
ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อใช้ดําเนินกํารตัดสินใจในกํารให้อนุญําตสัมปทํานในไทยในแต่ละแปลง กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลในเรื่องค่ําภําคหลวงปิโตรเลียม
- ควํามละเอียดของข้อมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมยังไม่มํากเพียงพอ พบว่ํามีชื่อแหล่งซ้ําซ้อน ตัวอย่ําง เช่น
แหล่งกะพงมีจํานวนมํากกว่ําหนึ่งแถว ซ่ึงทํางผู้รับผิดชอบในกํารนําข้อมูลเข้ํา จะต้องนําส่วนของข้อมูลท่ี เกบ็ มํารวมเปน็ แถวเดยี ว ทง้ั นถี้ ํา้ เพม่ิ มติ ทิ ลี่ ะเอยี ดขนึ้ อกี หนง่ึ คอลมั นจ์ ะสํามํารถแกไ้ ขปญั หํากํารรวมขอ้ มลู เบื้องต้นให้ผู้ดําเนินกํารทํางํานสะดวกยิ่งข้ึน และลดขั้นตอนกํารแปลงสภําพข้อมูลที่ไม่จําเป็น
ปัญหําท่ีพบ
ปัญหําท่ีพบ
 2-10
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   150   151   152   153   154