Page 150 - NEIC_FINAL REPORT
P. 150

2.1.2 กระบวนการทางานในปัจจุบัน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
จํากกระบวนกํารหลักข้ํางต้น ที่ปรึกษําได้ทํากํารจําแนกกระบวนกํารทํางํานปัจจุบันตํามภํารกิจของ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
กองงํานต่ําง ๆ ภํายใน สนพ. และสรุปออกมําในรูปของ Use Case Diagrams ภํารกิจ และรํายละเอียดกํารไหลของข้อมูล Workflows เพื่อนําไปวิเครําะห์และออกแบบกํารจัดกํารกํารไหล และกระบวนกํารกํารทํางํานสําหรับข้อมูลขนําดใหญ่ และให้ สอดคล้องกับธรรมําภิบําลข้อมูลต่อไป กระบวนกํารทํางํานในปัจจุบันสํามํารถสรุปได้ดังนี้
2.1.2.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพลังงานของประเทศไทย
ภํารกจิ ของศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสื่อสํารในปจั จบุ นั มรี ํายละเอยี ดดงั นี้ โดยจดั ทําเปน็ use case diagram
2.1.2.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงดังรูปที่ 2.1-2 และกระบวนกํารกํารทํางํานและกระบวนกํารไหลของข้อมูล แสดงดัง รูปที่ 2.1-3 และ รูปที่ 2.1-4 ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ โดยจัดทําเป็น use
case diagram แสดงดังรูปที่ 2.1-2 และกระบวนการการทํางานและกระบวนการไหลของข้อมูล แสดงดัง รูปที่ 2.1-2 แสดง use case diagram สําหรับศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร
รูปที่ 2.1-3 และ รูปที่ 2.1-4
รูปที่ 2.1-2 แสดง use case diagram สําหรบั ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
  2-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
-
2111

   148   149   150   151   152