Page 149 - NEIC_FINAL REPORT
P. 149

กิระบวนกิารทำางานปัจจบน ภายใน ศทำ สนพ เป็นการศึกษากระบวนการทางธุรกจสำาหรบ การป็ฏิบติงาน (Operation)
ุ..ุ
และการบริหารจัดการ (Management) โดยการพิิจารณาจากภาระหน้าท่ของศึูนย์เทคโนโลย่สำารสำนเทศึและการสำ่อสำาร สำนพิ.
ดว้ ยเครอ่ งมือ่ การวเิ คราะหห์ ว่ งโซ่ค่ ณุ คา่ (Value Chain Analysis) เพิอ่ สำรป็ุ กระบวนการหลกั (Core Process) และกระบวนการ
สำนับสำนุน (Supporting Process) ดังรูปัทำ่ 14
รูปท่ี 2.1-1 กระบวนกํารทํางําน (Business Processes)
รูป็ท่ 14 กระบวนการทําางาน (Business Processes) ป็ัจจุบัน
กระบวนการหลัก (Core Process)
งานจัดหารวบรวมข้อมูล งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน งานความร่วมมือระหว่างประเทศ งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจําาลอง
กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process)
งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
          24
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งานบริหารและจัดการงบประมาณ งานบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
กิระบวนกิารทำําางานปััจจุบัน ภายใน สนพ. เมื่อศึึกษากระบวนการทําางานของแติ่ละกองงาน ภายใน สำนพิ. พิบว่า ป็ัญหา การนําาเขา้ ขอ้ มืลู มืาใช้ใ้ นการป็ฏิบิ ติั งิ านเป็น็ ป็ญั หาและอป็ุ สำรรคทพิ่ บจะครอบคลมืุ ติลอดกระบวนการทําางานติงั แติร่ ะบบ (System) การป็จําฏิกิบผัติลิก(Oํารpสeําrรaวtiจoรnว)บแรลวมะกขาอ้ รมวลูิเคทรําางะทหปี่์ร(Aกึ nษaําlพyบticป)รสำะาเดมืน็าสรถํา คสำญัรุป็ทรมี่าคียวลําะมเอเก่ยย่ีดวดขังอ้นง่กบั ภํารกจิ หนํา้ ท่ีและกระบวนกํารทํา งําน
ของ•ศูนรยูป็์เทแคบโบนโแลยะีสวําิธุร่กสานรเทจัศดแเกล็บะกขํา้อรมืสูลื่อส–ํารขส้อนมืพูล.มืมาีรไํามืย่พิละร้เอมืียกดันดังน(Tี้ imeliness Frequency) มื่รูป็แบบ ไมื่สำมืําาเสำมือ
(Incoดn้าsนisกtรeะnบcyว)นขกอ้ ามืรลู หขาลดักหา(ยCo(MreissiPnrgoDcaetess))มืก่ จาะรพจดับเวก่ําบ็ งกํารนะจัดั หกรําะรจวาบยร(วSมcขa้tอtมeูrลinพgล)ังมืงค่ ําวนาเมืปซ่็นําาจซุ่อด้ นเริ่คมา่ตไ้นมืติท่ ร่ีสงํากคนั ัญคใําานกวําณร
ผดลําลเนัพิินธุง์ติํา่านงขกอันงศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. โดยปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับจํากกํารจัดหําและรวบรวม
จะเ•ป็นคขว้อามมืูลติทอ้ ุตงิกยาภรูมใินขก้อารมจูลดัเชเกิงบ็สถ–ิตติิ อ้รงูปกแาบรขบอ้หมืรลูือเลพิักมืิ ษเติณมืิ ะ(ขNอeงeขd้อsม)หูลาจกะยถงัูกคกงําขหานดกดามรําสำจนําบักสำหนนุ่วยดงา้ ํานนงตบ่ําป็งระๆมืาทณั้งภติําอ้ ยงติในดิ แติลามืะ
แภหําลย่งนขอ้อกมืกูลรหะรท่อรจวัดงหพาลขัง้องํามืนูลทใหี่มมืีค่ๆวํามร่วมมือในกํารรับส่งข้อมูล ส่งผลให้ทํางศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ.
ได้ร•ับขร้อะมบูลบทกี่ไามร่ทเช้ัน่อสมืมติัย่อแไลมะ่ตบรูรงณตําามกคารวํา-มยตังไ้อมืง่มืก่คําวราทมืี่จยะ่ดนหํายมุ่นําขใชอ้ไงดร้ทะบันบที(Fไlมe่สxอibดilคitลy้อ) ขงเาปด็นกมารําบตูรณฐําานกเาดรียขว้อกมืันูล (ขInําtดeเgอraกtภioําnพ)
กํารบริหํารจัดกํารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภําพสูงสุด ส่วนงํานวิเครําะห์ ประมวลผลและพัฒนําแบบจําลอง เน่ืองจํากข้อมูลท่ี • การป็ฏิิบัติิและการจัดการ - ขาดการติิดติามืโครงการ (Tracking) การรวบรวมืวิเคราะห์ข้อมืูล ติ้องอาศึัยความืรเู้ ฉพิาะ
ได้รับจํากงํานจัดหํารวบรวมข้อมูลมําเบื้องต้นไม่มีควํามพร้อมท่ีจะนํามําใช้ในกํารวิเครําะห์เชิงลึกได้ จึงนํามําใช้ได้แค่เพียง บุคคลของบุคลากร
กํารวิเครําะห์และประมวลผลในรูปแบบ Descriptive Analytics คือ กํารแสดงผลในรูปแบบท่ีง่ํายในกํารนําเสนอ เช่น กรําฟหรือตํารําง เป็นต้น แต่ไม่มีควํามพร้อมท่ีจะนําไปวิเครําะห์แบบ Predictive Analytics หรือ Prescriptive Analytics ในช่วงเวลําที่มีควํามต้องกํารทันท่วงทีหรือเกิดสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน รวมท้ังส่งผลต่องํานพัฒนําระบบแลกเปล่ียน เชื่อมโยง และบูรณํากํารข้อมูลอีกด้วย
ด้านกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนกํารที่สนับสนุนให้กระบวนงํานหลักทํางําน ได้อย่ํางต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันถือว่ําบุคลํากรภํายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. สํามํารถบริหํารจัดกํารงําน ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ํางดี และเป็นไปตํามมําตรฐํานที่ทํางภําครัฐกําหนดได้ แต่อําจจะได้รับงบประมําณท่ีจํากัดและไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้กํารพัฒนํางํานในหลํายส่วนอําจจะไม่ตรงตํามแผนงํานท่ีวํางไว้ เช่น กํารจัดหําอุปกรณ์ กํารพัฒนําเครื่องมือ (Tools) ท่ีจะใช้ในกํารบริหํารงํานเทคโนโลยีสํารสนเทศได้เพียงบํางส่วน กํารพัฒนําบุคลํากร ฝึกอบรมด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องสํามํารถเรียนรู้ในกํารเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่ํางรวดเร็วยังไม่สํามํารถดําเนินกํารได้อย่ํางเป็นรูปธรรม เป็นต้น
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-7
   147   148   149   150   151