Page 148 - NEIC_FINAL REPORT
P. 148

  3. กลุ่มพัฒนําระบบคอมพิวเตอร์
ภําระหน้ําที่ ตําแหน่ง
    1. จัดทําแผนบริหํารจัดกํารระบบสํารสนเทศและกํารสื่อสํารของหน่วยงําน 2. พฒั นําระบบฐํานขอ้ มลู และโปรแกรมในกํารจดั กํารฐํานขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งําน ของหน่วยงํานและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่ํางประเทศ ให้สํามํารถ
เชื่อมโยง และใช้ในกํารปฏิบัติงํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
3. พัฒนําและส่งเสริมกํารประยุกต์ใช้ระบบสํารสนเทศเพื่อสนับสนุนกําร ปฏิบัติงํานภํายใน (Back office) รวมถึงระบบสํารสนเทศและระบบเครือ
ข่ํายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงํานภําครัฐ
4. ศึกษํา ออกแบบและวํางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ํายระบบฐําน
ข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนําระบบรักษําควํามปลอดภัยให้เป็นไปตํามมําตรฐําน กฎหมํายด้ํานคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแผนบริหํารจัดกํารระบบ สํารสนเทศและกํารสื่อสํารของประเทศ
5. จัดทํางบประมําณและให้ข้อเสนอแนะกํารจัดตั้งและจัดสรรงบประมําณ ด้ําน ICT ของหน่วยงําน
6. พัฒนําและปรับปรุง Website ของหน่วยงําน และศูนย์ปฏิบัติกําร สนพ. (DOC) ให้ทันสมัยเพื่อเป็นที่เผยแพร่ควํามรู้ต่ําง ๆ ด้ํานพลังงําน
7. จดั ฝกึ อบรมเจํา้ หนํา้ ทขี่ องสนพ.ใหม้ คี วํามรดู้ ํา้ นคอมพวิ เตอร์เพอื่ สํามํารถ นําไปใช้งํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
8. พัฒนําด้ํานICTกํารจัดกํารข้อมูลและกํารเชื่อมโยงกับหน่วยงํานอื่นๆให้ สอดคลอ้ งกบั เทคโนโลยใี นปจั จบุ นั และรองรบั กํารเปลยี่ นแปลงในอนําคต 9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
    1. นักวิเครําะห์นโยบํายและแผน
1.1 ระดับชํานําญกํารพิเศษ 1 ตําแหน่ง
2. นักวิชํากํารคอมพิวเตอร์
2.1 ระดับชํานําญกําร/ปฏิบัติกําร 2 ตําแหน่ง
3. เจ้ําหน้ําที่บริหํารงํานทั่วไป 3 ตําแหน่ง
4. ผู้เชี่ยวขําญด้ํานพลังงําน 1 ตําแหน่ง
  2-6
จํากตํารํางสรุปภํารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. จะเห็นได้ว่ําปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศ และกํารสอื่ สําร สนพ. มภี ํารกจิ ทหี่ ลํากหลําย ทงั้ ดํา้ นกํารจดั ทํา ขอ้ มลู สํารสนเทศ งํานวเิ ครําะห์ วจิ ยั และงํานควํามรว่ มมอื ระหวํา่ ง ประเทศ บุคลํากรในแต่ละสํายงํานมีจํานวนที่จํากัด ดังจะเห็นได้ว่ํา กลุ่มงํานด้ํานสํารสนเทศพลังงํานมีเจ้ําหน้ําที่เพียง 2 ท่ําน ใน ขณะทกี่ ลมุ่ งํานวเิ ครําะหแ์ ละประมําณกํารณเ์ ศรษฐกจิ มเี พยี ง 5 ทํา่ นเทํา่ นนั้ เมอื่ เทยี บกบั ภํารกจิ และควํามสํา คญั ของสํารสนเทศ ข้อมูลพลังงํานที่มีควํามจําเป็นต่อควํามมั่นคงทํางเศรษฐกิจ และ ควํามมั่นคงทํางพลังงํานของประเทศ
2.1.1 กระบวนการทางาน (Business Processes)
ในส่วนของกํารพิจํารณํากระบวนกํารทํางําน ทํางที่ปรึกษําได้ดําเนินกํารสํารวจและวิเครําะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในกํารพัฒนํา สถําปตั ยกรรมองคก์ ร (Enterprise Architecture) ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ดํา้ นธรุ กจิ (Business) จะตอ้ งดํา เนนิ กํารพจิ ํารณํากระบวนกําร ทํางําน (Business Process) ในปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและ กํารส่ือสําร สนพ. ทํางที่ปรึกษําได้ใช้เคร่ืองมือกําร วิเครําะห์ห่วงโซ่คุณค่ํา (Value Chain Analysis) มํากําหนดกระบวนกํารหลัก (Core Process) และกระบวนกํารสนับสนุน (Supporting Process) โดยพิจํารณําจํากภําระหน้ําที่ของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. โดยมีผลกํารศึกษํา ดังนี้
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   146   147   148   149   150