Page 15 - NEIC_FINAL REPORT
P. 15

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 (1) จ้ดั ทาํา แผู้นกำารดาํา เนนิ งานกำารศกำ่ ษาทบทวนและรวบรวมข้อ มล้ ดานพื่ลังงานข้องหน่วยงานในสังกำัดและหน่วยงานในกำําากำับ ข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง
 2.2.1 กำารศ่กำษาทบทวนและรวบรวม ข้อม้ลดานพื่ลังงาน
  2-53
 (2) จ้ดั ประชุมุ หารอื กำบั หนว่ ยงานในสงั กำดั และหนว่ ยงานในกำาํา กำบั ข้องกำระทรวงพื่ลังงานและหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือสราง ความเข้าใจ้ร่วมกำันถ่งวัตถุประสงค์ ความจ้ําาเป็น และแผู้นกำาร ดําาเนินงาน ในกำารทบทวนและรวบรวมข้อม้ลดานพื่ลังงานท่ถ้กำ จ้ัดเกำ็บโดยหน่วยงานต่าง ๆ
 2.2.1 กำารศ่กำษาทบทวนและรวบรวม ข้อม้ลดานพื่ลังงาน
ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรมกำาร ประชุุม
 2-53
 (3) ทบทวนและรวบรวมข้อม้ลดานพื่ลังงานท่ถ้กำจ้ัดเกำ็บโดย หน่วยงานในสังกำัดและหน่วยงานในกำําากำับข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหนว่ ยงานอนื ๆ ทเ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารจ้ดั เกำบ็ ข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งาน ข้องประเทศ อาทเิ ชุน่ ระยะเวลาทใ่ ชุใ นกำารประมวลผู้ลข้อ มล้ วธิ กำ่ าร เผู้ยแพื่รข้่ อ มล้ กำระบวนกำารสง่ ตอ่ ข้อ มล้ และชุอื หนว่ ยงานทไ่ ดร บั ข้อ มล้
 2.2.2 ดานข้อม้ลพื่ลังงานท่จ้ัดเกำ็บ ในปัจ้จุ้บัน
ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรมกำาร ประชุุม
  2-246
 (4) ทบทวนและรวบรวมข้อม้ลดานพื่ลังงานท่ม่อย้่ในประเทศท่ สามารถนําามาใชุเป็นข้อม้ลทางเลือกำ (Alternative Data) ท่ยังไม่ ถ้กำจ้ัดเกำ็บโดยหน่วยงานใด หรือม่กำารจ้ัดเกำ็บท่ยังไม่สมบ้รณ์ โดย กำารวิเคราะห์ชุ่วงว่าง (Gap Analysis)
 2.2.3 ดานข้อม้ลพื่ลังงานท่ผู้่านกำาร วิเคราะห์ชุ่องว่าง
5.1.1 ดานข้อม้ลพื่ลังงานท่จ้ัดเกำ็บ ในอนาคต
  2-266 5-1
 (5) ทบทวนวรรณกำรรมหรือทิศทางพื่ลังงานไทยและพื่ลังงานโลกำ เพื่ือเสนอแนะข้อม้ลพื่ลังงานท่ควรจ้ะตองม่กำารจ้ัดเกำ็บในอนาคต
 1.3 บทวิเคราะห์ทิศทางพื่ลังงานไทย และพื่ลังงานโลกำ
  1-63
 (6) จ้ัดทําาแผู้นท่หรือแผู้นผู้ังหรือแผู้นภาพื่หรืออืน ๆ ท่สามารถ แสดงใหเห็นถ่งความเชุือมโยงข้องข้อม้ลท่ม่อย้่ในปัจ้จุ้บันและ ท่คาดว่าจ้ะม่ในอนาคต
 5.1.2 แผู้นผู้ังความเชุือมโยงข้อม้ลท่ม่ ในปัจ้จุ้บันและในอนาคต
  5-13
 ศ่กำษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กำฎหมายท่เกำ่ยวข้อง ข้อบังคับ ต่าง ๆ ดานกำารรักำษาความมันคงปลอดภัยข้องระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศและกำารสือสาร เชุ่น กำารใชุข้อม้ลอิเล็กำทรอนิกำส์ ในกำารปฏิบัติงาน กำารรักำษาความปลอดภัย กำารแบ่งชุันความลับ ข้องข้อ มล้ ข้า่ วสาร กำารบาํา รงุ รกำั ษาระบบและกำารบรหิ ารความเสย่ ง และแนวโนมเทคโนโลย่ท่จ้ะเปล่ยนแปลงไป เป็นตน เพื่ือกำาร บ้รณากำารโครงข้่ายระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร ใหม่ความเหมาะสมในสถานกำารณ์ปัจ้จุ้บันและในอนาคต เพื่ือให สามารถใชุงานร่วมกำันไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่
 7.1.2 กำฎหมาย ข้อบังคับความมันคง ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและ กำารสือสาร
  7-52
    3.6

   13   14   15   16   17