Page 14 - NEIC_FINAL REPORT
P. 14

สารบัญหัวข้อขอบเขตการดําาเนินงานและหัวข้อรายงาน
 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR)
หัวข้อรายงาน หน้า
 ประชุมุ หารอื เพื่อื รบั ทราบแนวนโยบายและกำาํา หนดกำรอบแนวทาง กำารดําาเนินงานร่วมกำับผู้้บริหารและเจ้า หนาท่ท่รับผู้ิดชุอบ
 9.4.2 งานจ้ัดประชุุมกำลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
  9-41
 จ้ดั ทําาแผู้นข้นั ตอนกำารดําาเนนิ งาน พื่รอ มทงั ระยะเวลาในกำารดําาเนนิ งานข้องแต่ละข้ันตอน ซึ่่งตองไดรับความเห็นชุอบจ้ากำ สนพื่. ประกำอบดว ยแผู้นอย่างนอยดังน่
 ภาคผู้นวกำ ฌ: แผู้นกำารดําาเนินงาน โครงกำาร
   (1) แผู้นข้ันตอนกำระบวนกำารกำารดําาเนินงาน พื่รอมทังกำําาหนด Milestones และ Deliverables (สงิ ท่ตองส่งมอบ) ข้องแต่ละ กำิจ้กำรรมอย่างชุัดเจ้น
 ภาคผู้นวกำ ฌ: แผู้นกำารดําาเนินงาน โครงกำาร
  (2) ในระหว่างกำารดําาเนินงานจ้ะตองรายงานความกำาวหนา โครงกำารให สนพื่. อย่างนอยเดือนละ 1 ครัง
 รายงานความกำาวหนาประจ้ําาเดือน
   ศกำ่ ษาทบทวนและรวบรวมข้อ มล้ ทเ่ กำย่ วข้อ งตามแผู้นหรอื นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่สําาคัญระดับชุาติ กำระทรวง กำรม ท่เกำ่ยวข้องกำับ กำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ เชุ่น ยุทธศาสตร์ชุาติ 20ปีแผู้นแมบ่ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชุ์ าติแผู้นพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ และ สงั คมแหง่ ชุาติ ฉบบั ท่ 12 แผู้นปฏริ ป้ ประเทศ ยทุ ธศาสตรกำ์ ระทรวง พื่ลังงาน แผู้นปฏิบัติกำารดานพื่ลังงาน และแผู้นอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง กำับกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
 3.2 แผู้นยุทธศาสตร์ศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานชุาติ (Strategic Plan)
  3-13
 ศ่กำษาทบทวนและรวบรวมข้อม้ลท่เกำ่ยวข้องกำับกำฎระเบ่ยบ ข้อกำฎหมายในกำารเข้าถ่งกำารถ่ายโอนและกำารเชุือมโยงข้อม้ล ดานพื่ลังงานข้องหน่วยงานในสังกำัดและหน่วยงานในกำําากำับ ข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง เชุ่น พื่ระราชุบัญญัติ กำฎระเบ่ยบ และกำฎกำระทรวง เป็นตน เพื่ือมา จ้ัดเตร่ยมความพื่รอมและรายละเอ่ยดในกำารแกำไข้กำฎหมายและ ระเบย่ บเพื่อื ใหกำ ารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตทิ าํา งาน ไดอย่างสมบ้รณ์ในอนาคต
 7.1.1 กำฎระเบ่ยบและข้อกำฎหมาย ทเ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารถา่ ยโอนและเชุอื มโยง ข้อม้ล
7.1.2 กำฎหมาย ข้อบังคับความมันคง ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและกำาร สือสารร
 7-2 7-52
 ศ่กำษาทบทวนและรวบรวมข้อม้ลดานพื่ลังงานข้องหน่วยงาน ในสังกำัดและหน่วยงานในกำําากำับข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และ หนว่ ยงานอนื ๆ ทเ่ กำย่ วข้อ ง ในกำารพื่ฒั นาระบบกำารบรหิ ารจ้ดั กำาร และกำารเชุือมโยงข้อม้ลดานพื่ลังงานข้องประเทศ โดยกำารจ้ัด ประชุุมกำลุ่มย่อยเพื่ือรับฟังความคิดเห็นจ้ากำผู้้ท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือมา กำําาหนดกำรอบในกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
 2.2 กำารวเิ คราะหส์ ถานะสถาปตั ยกำรรม องค์กำรดานข้อม้ลปัจ้จุ้บัน
  2-53
 3.1 3.2
  3.3
 3.4
 3.5

   12   13   14   15   16