Page 16 - NEIC_FINAL REPORT
P. 16

 3.7
ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 สาํา รวจ้ ศกำ่ ษา วเิ คราะห์ และถอดบทเรย่ น จ้ากำหนว่ ยงานทเ่ ปน็ ตน แบบท่ด่หรือ Best Practices ข้องในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ม่กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลภายในท่ด่ ม่กำารแลกำเปล่ยน เชุอื มโยงข้อ มล้ ระหวา่ งหนว่ ยงานอยา่ งตอ่ เนอื ง มกำ่ ารบรหิ ารจ้ดั กำาร โครงสรางภายในองค์กำรท่สอดคลองกำับภาระงานและกำารพื่ัฒนา ดานเทคโนโลย่สารสนเทศข้องโลกำ ม่กำารเผู้ยแพื่ร่หรือใหบริกำาร ข้อม้ลท่ตรงกำับความเป็นจ้ริง แม่นยําา เชุือถือได อย่างต่อเนือง มกำ่ ารนาํา ข้อ มล้ เพื่อื ไปใชุใ นกำารวเิ คราะห์ วางแผู้น ตดิ ตาม หรอื ออกำ มาตรกำาร สาํา หรบั กำารบรหิ ารตามนโยบาย และเปน็ หนว่ ยงานหรอื องค์กำรท่ไดรับกำารยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากำล อย่างนอย 1 หน่วยงาน/องค์กำร รวมถ่งวิเคราะห์กำระบวนกำาร ทําางาน โครงสรางองค์กำร กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ล และปัญหา อปุ สรรค เปรย่ บเทย่ บกำบั บรบิ ทข้องประเทศไทยทม่ อ่ ยใ่้ นปจ้ั จ้บุ นั กำารวิเคราะห์จุ้ดเด่น จุ้ดดอย และเสนอแนะแนวทางกำารพื่ัฒนา ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติในอนาคต
 1.4 หน่วยงานตนแบบท่ด่ (Best Prac- tices)
  1-108
 จ้ัดทําาแผู้นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผู้นท่นําาทาง (Roadmap) ในกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ใหครอบคลุมตามเป้าหมายและเจ้ตนารมณ์ข้องแผู้นปฏิร้ป ประเทศดานพื่ลังงานท่กำําาหนดไว
 3.2 แผู้นยุทธศาสตร์ศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานชุาติ (Strategic Plan)
3.3 แผู้นท่นําาทาง (RoadMap)
  3-13 3-23
 (1) ศ่กำษาสถานภาพื่ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร ข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติในปัจ้จุ้บัน และวิเคราะห์ ถ่งศักำยภาพื่ข้องระบบ และความเหมาะสมต่อกำารสนับสนุนพื่ันธ กำิจ้ข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
 2.3.2 บทวิเคราะห์สถาปัตยกำรรม ทางเทคโนโลย่ปัจ้จุ้บัน
  2-317
 - ส าํา ร ว จ้ ว เิ ค ร า ะ ห กำ์ ร ะ บ ว น ง า น ป จ้ั จ้ บุ นั ต า ม ห ล กำั กำ า ร ส ถ า ป ตั ย กำ ร ร ม องค์กำร (Enterprise Architecture: EA) ในส่วนข้องกำระบวนกำาร สรา งคณุ คา่ (ภารกำจ้ิ หลกำั ) และกำระบวนกำารสนบั สนนุ รวมถง่ ความ เชุือมโยง/แลกำเปล่ยนข้อม้ลระหว่างกำระบวนกำารภายในความ เชุือมโยงส้่กำระบวนกำารภายนอกำพื่รอมทังเอกำสารหลักำฐานท่ใชุ ร่วมกำัน
 2.1.1 กำระบวนกำารทางธุรกำิจ้
 2-6
 - สําารวจ้ วิเคราะห์ ความตองกำารข้องผู้้ใชุบริกำารระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศและกำารสือสาร โดยจ้ําาแนกำเป็นระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศและกำารสือสารสําาหรับกำารปฏิบัติงาน (Operation) และกำารบริหารจ้ัดกำาร (Management)
 2.3.2 บทวิเคราะห์สถาปัตยกำรรม ทางเทคโนโลย่ปัจ้จุ้บัน
6.1 กำารออกำแบบระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศ และกำารสือสาร
  2-317 6-1
  3.8
  


   14   15   16   17   18