Page 17 - NEIC_FINAL REPORT
P. 17

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 - สําารวจ้ วิเคราะห์ดานบุคลากำรตลอดจ้นระบบบริหารจ้ัดกำาร ทเ่ กำย่ วข้อ งทจ้่ ะสง่ ผู้ลกำระทบตอ่ กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน แห่งชุาติ
 2.1.4 ดานกำารพื่ัฒนาบุคลากำรและ โครงสรางองค์กำร
4.3.1 กำระบวนกำารทําางานในอนาคต 4.3.2โครงสรา งและแผู้นพื่ฒั นาบคุ ลากำร
  2-34
4-17 4-19
 - สําารวจ้ วิเคราะห์ระบบกำารบริหารจ้ัดกำารเทคโนโลย่สารสนเทศ ระบบบรหิ ารความเสย่ งและระบบกำารรกำั ษาความมนั คงปลอดภยั ท่ม่อย้่เดิม รวมทังทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในกำารรักำษา ความมันคงปลอดภัยข้องระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ เพื่ือให สอดคลองตาม พื่.ร.บ. ว่าดวยกำารกำระทําาความผู้ิดเกำ่ยวกำับ คอมพื่ิวเตอร์ (ฉบับท่ 2) พื่.ศ. 2560, พื่.ร.บ. ว่าดวยธุรกำรรม ทางอิเล็กำทรอนิกำส์ พื่.ศ. 2524 และฉบับแกำไข้เพื่ิมเติม (ฉบับท่ 2) พื่.ศ. 2551 และกำฎหมายอืนท่เกำ่ยวข้อง
 7.1 ดา นกำฎหมายและข้อ บงั คบั กำารถา่ ย โอนและเชุือมโยงข้อม้ล
7.1.1 กำฎระเบ่ยบและข้อกำฎหมาย ท่เกำ่ยวข้องกำับกำารถ่ายโอนและเชุือม โยงข้อม้ล
7.1.2 กำฎหมาย ข้อบังคับความมันคง ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและ กำารสือสาร
6.8 กำารออกำแบบระบบความปลอดภัย สารสนเทศ
 7-1 7-2
7-52 6-56
 - สาํา รวจ้วเิ คราะหม์ าตรฐานข้อ มล้ โครงสรา งข้อ มล้ และฐานข้อ มล้ ทม่ อ่ ยใ่้ นปจ้ั จ้บุ นั เพื่อื กำารเชุอื มตอ่ ระหวา่ งระบบตา่ ง ๆ และระหวา่ ง หน่วยงานในสังกำัดและหน่วยงานในกำําากำับข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง ใหเป็นไปตามท่นโยบายดาน เทคโนโลยส่ ารสนเทศภาครฐั กำาํา หนดไว
 2.3.2 บทวิเคราะห์สถาปัตยกำรรม ทางเทคโนโลย่ปัจ้จุ้บัน
  2-317
 (2) ศ่กำษาวิเคราะห์จุ้ดแข้็ง จุ้ดอ่อน อุปสรรค และโอกำาส ข้อง ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ เพื่ือเป็นข้อม้ลประกำอบกำารจ้ัด ทําาแผู้นปฏิบัติกำารฯ
 3.1 กำารวิเคราะห์จุ้ดแข้็ง-จุ้ดอ่อน กำารวิเคราะห์โอกำาส และ กำารจ้ัดทําา กำลยุทธ์
3.2 แผู้นยุทธศาสตร์ศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานชุาติ (Strategic Plan)
  3-1 3-13
 (3) ออกำแบบระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร เพื่ือสนับสนุนกำารดําาเนินงานข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังานแห่งชุาติ ตามหลกำั กำารสถาปตั ยกำรรมองคกำ์ ร(EnterpriseArchitecture:EA)
 5.3กำารออกำแบบโครงสรา งสถาปตั ยกำรรม ข้อ มล้
  5-33
 (4) จ้ัดทําาแผู้นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผู้นท่นําาทาง (Roadmap) โดยจ้ะม่เนือหาดังน่
 3.2.2ยทุ ธศาสตร์เปา้ ประสงค์และกำลยทุ ธ์ 3.3 แผู้นท่นําาทาง (RoadMap)
  3-14 3-23
    
   15   16   17   18   19