Page 13 - NEIC_FINAL REPORT
P. 13

ตาราง 4.2-1 ตาราง 4.2-2 ตาราง 4.2-3 ตาราง 4.3-1 ตาราง 4.3-2 ตาราง 4.3-3 ตาราง 4.3-4 ตาราง 4.3-5 ตาราง 4.3-6 ตาราง 4.3-7 ตาราง 5.1-1 ตาราง 5.1-2 ตาราง 5.1-3 ตาราง 5.1-4 ตาราง 5.1-5 ตาราง 5.1-6 ตาราง 5.3-1 ตาราง 5.3-2 ตาราง 5.3-3 ตาราง 5.3-4 ตาราง 5.3-5 ตาราง 5.3-6 ตาราง 5.3-7 ตาราง 5.3-8 ตาราง 5.3-9
ตาราง 5.3-10 ตาราง 6.5-1
ตาราง 6.5-2 ตาราง 7.2-1 ตาราง 7.2-2 ตาราง 7.2-3 ตาราง 7.2-4 ตาราง 8.1-1 ตาราง 8.2-1 ตาราง 8.2-2 ตาราง 8.2-3 ตาราง 9.1-1 ตาราง 9.3-1
ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการพัฒนาสถุาปัตยกรรมองค์กรและประเด็นท่่ต้องพัฒนา 4-13 ประเด็นวิสัยทัศน์ของสถุาปัตยกรรม 4-13 แผนการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของสถุาปัตยกรรม 4-15 กระบวนการการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อพิจารณาตามแนวปฏิิบัติท่่ด่ 4-21 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท่่ด่ท่่สุดของการจัดทําาผังการไหลร่วมกับธรรมาภิบาลข้อมูล 4-31 EPPOPPD.dbpcrude (ตารางจัดเก็บข้อมูลราคานําามันดิบ) 4-55 EPPOPPD.dbpspore (ตารางจัดเก็บข้อมูลราคานําามันสําาเร็จรูปสิงคโปร์) 4-55 EPPOPPD.dbptaxst (ตารางจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างภาษ่) 4-56 EPPOPPD.dbpreen (ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทน) 4-56 EPPOPPD.dbpcurrd (ตารางจัดเก็บข้อมูลอัตราแลกเปล่่ยนเป็นสกุลเงินบาทรายวัน) 4-57 ข้อมูลกลุ่มพลังงานถุ่านหินท่่จัดเก็บในอนาคต 5-1 ข้อมูลกลุ่มพลังงานนําามันดิบและคอนเดนเสทท่่จัดเก็บในอนาคต 5-3 ข้อมูลกลุ่มพลังงานก๊าซึ่ธรรมชาติท่่จัดเก็บในอนาคต 5-4 ข้อมูลกลุ่มพลังงานผลิตภัณฑ์์ปิโตรเล่ยมท่่จัดเก็บในอนาคต 5-6 ข้อมูลกลุ่มพลังงานไฟฟ้าท่่จัดเก็บในอนาคต 5-8 ข้อมูลกลุ่มพลังงานทดแทนท่่จัดเก็บในอนาคต 5-11 โครงสร้างข้อมูลกําาลังผลิตไฟฟ้าลงในตาราง DBPROD3 5-56 General Information Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-60 Data Quality Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-60 Data Lineage Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-61 Data Structure Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-62 Security Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-62 Technical Information Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-63 Profiling Template การจัดทําา Metadata ของ สนพ. 5-63 แสดงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และตัวอย่างดัชน่
ช่วัดคุณภาพข้อมูล 5-70 ตัวอย่างตัวช่วัดในประเด็นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลต่าง ๆ 5-92 ตัวอย่างการกําาหนดรายละเอ่ยดทางเทคนิคของเครื่องให้บริการเสมือน (Virtual Server) เพื่อรองรับ งานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 6-41 ตัวอย่างการกําาหนดรายละเอ่ยดทางเทคนิคของเครื่องใช้บริการเสมือน (Virtual Server) 6-47 รายละเอ่ยดหน้าท่่ของบุคลากรตามกระบวนการตามทางธรรมาภิบาลข้อมูล 7-104 ตัวอย่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดําาเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล 7-105 ร่างตัวอย่างแผนดําาเนินการจัดตังโครงสร้างธรรมาภิบาลช่วงปีท่่ 1 7-106 ตัวอย่างแบบประเมินมาตรฐานขันตํา่าของคุณภาพข้อมูลเพื่อการนําาเข้า 7-112 ผลการให้คะแนนและจัดลําาดับความสําาคัญของแต่ละแผนงาน 8-7 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิิบัติของโครงการท่่จัดลําาดับความสําาคัญใน ปี 2564 8-10 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิิบัติการของโครงการท่่จัดลําาดับความสําาคัญ ปี 2565 8-12 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิิบัติการของโครงการท่่จัดลําาดับความสําาคัญ ปี 2566 8-13 สรุปการประชุม 9-14 สรุปการประชุมย่อย 9-41


   11   12   13   14   15