Page 147 - NEIC_FINAL REPORT
P. 147

  2. กลุ่มวิเครําะห์และประมําณกํารเศรษฐกิจพลังงําน
ภําระหน้ําท่ี ตําแหน่ง
    1. จัดทําประมําณกํารควํามต้องกํารไฟฟ้ําของประเทศ (Load Forecast) ระยะสั้น และระยะยําว
2. ศึกษําและพัฒนําแบบจําลองควํามต้องกํารไฟฟ้ําของประเทศ
3. จดั ทํา ประมําณกํารควํามตอ้ งกํารพลงั งํานของประเทศ (Energy Outlook)
ระยะสั้น และระยะยําว
4. ศึกษําและพัฒนําแบบจําลองประมําณกํารควํามต้องกํารพลังงํานของ
ไทยและพัฒนําแบบจําลองเศรษฐกิจพลังงํานในระดับมหภําคเพื่อใช้เป็น เครอื่ งมอื ในกํารพยํากรณแ์ นวโนม้ ดํา้ นพลงั งํานของประเทศทงั้ ในระยะสนั้ และระยะยําว
5. รว่ มพฒั นําแบบจํา ลองดํา้ นพลงั งํานภํายใตก้ รอบควํามรว่ มมอื พหภุ ําคแี ละ ทวิภําคี ได้แก่ กลุ่มประเทศอําเซียน APEC ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอื่น ๆ
6. ศึกษํา วิเครําะห์ ข้อมูลสํารสนเทศด้ํานพลังงําน ได้แก่ ภําพรวมพลังงําน ทั้งด้ําน Demand และ Supply สมดุลพลังงําน (Energy Balance) และ ดัชนีชี้วัดด้ํานพลังงําน (Energy Indicators)
7. ศกึ ษํา วเิ ครําะหผ์ ลกระทบจํากกํารเปลยี่ นแปลงนโยบํายและแผนพลงั งําน ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทํานด้ํานพลังงําน และกํารพัฒนําเศรษฐกิจของ ประเทศ
8. ศึกษํา ติดตําม และวิเครําะห์ภําพรวมสถํานกํารณ์พลังงํานของโลก ภําวะ เศรษฐกิจโลก นโยบํายและกํารพัฒนําพลังงํานของประเทศต่ําง ๆ รวมถึง กํารเปรยี บเทยี บศกั ยภําพในกํารแขง่ ขนั (Competitiveness) ดํา้ นพลงั งําน ของไทยกับต่ํางประเทศ
9. ศึกษํา วิเครําะห์ และร่วมจัดทําแผนปฏิบัติกํารลดก๊ําซเรือนกระจกของ ประเทศ สําขําพลังงําน ตลอดจนติดตํามผลกํารดําเนินงํานด้ํานกํารลด ก๊ําซเรือนกระจก รวมทั้งประสํานควํามร่วมมือทั้งในและต่ํางประเทศด้ําน กํารเปลี่ยนแปลงสภําพภูมิอํากําศ
10.ร่วมจัดทําแผนพัฒนําด้ํานพลังงํานของประเทศ และอื่น ๆ 11.ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมําย
    1. นักวิเครําะห์นโยบํายและแผน
1.1 ระดับชํานําญกํารพิเศษ1ตําแหน่ง 1.2 ระดับชํานําญกําร/ปฏิบัติกําร
4 ตําแหน่ง
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-5


   145   146   147   148   149