Page 146 - NEIC_FINAL REPORT
P. 146

ทรี่ บั ผดิ ชอบในปจั จบุ นั ภํายใน สนพ. (ศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอื่ สําร สนพ.) รวมทง้ั ผลกํารศกึ ษําทที่ ํางคณะกรรมกําร ปฏิรูปพลังงํานได้เคยทํากํารศึกษําไว้ ทั้งในส่วนของรูปแบบโครงสร้ํางองค์กร และแผนกํารพัฒนําบุคลํากร โดยมีรํายละเอียดผล กํารศึกษําดังต่อไปนี้
1) รูปแบบโครงสร้ํางองค์กร กํารพัฒนําบุคลํากร ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ.
ในปัจจุบันกล่ําวได้ว่ําภํารกิจเกี่ยวกับกํารจัดกํารข้อมูล กํารวิเครําะห์ และกํารพยํากรณ์ข้อมูลสถิติและสํารสนเทศด้ําน พลังงําน อยู่ในควํามรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารส่ือสําร สนพ. ซ่ึงมีรูปแบบองค์กรคือ หน่วยรําชกําร โดย มีโครงสร้ํางกํารแบ่งงํานภํายในและหน้ําท่ีควํามรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสํายงําน ดังต่อไปนี้ คือ
1. กลุ่มพัฒนําสํารสนเทศพลังงําน
2. กลุ่มวิเครําะห์และประมําณกํารเศรษฐกิจพลังงําน 3. กลุ่มพัฒนําระบบคอมพิวเตอร์
โดยแต่ละกลุ่มงําน มีหน้ําที่ ควํามรับผิดชอบ และ จํานวนบุคลํากร สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มพัฒนําสํารสนเทศพลังงําน ภําระหน้ําที่
ตําแหน่ง
      1. จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลพลังงํานเชิงปริมําณทั้งในภําพรวม และรํายสําขําในด้ํานกํารผลิต กํารใช้ กํารนําเข้ํา กํารส่งออก มูลค่ํา พลังงําน ค่ําภําคหลวง ปริมําณสํารองพลังงําน และข้อมูลด้ํานกํารลด ก๊ําซเรือนกระจก ฯลฯ
2. จัดทํากํารสํารวจกํารใช้พลังงํานและจัดทําบัญชีก๊ําซเรือนกระจกจํากภําค พลังงํานของประเทศ
3. จัดทําตํารํางวิเครําะห์พลังงํานของไทยและของโลก
4. จดั ทํา รํายงํานสถํานกํารณพ์ ลงั งํานของไทย เปน็ รํายเดอื น รํายไตรมําสและ
รํายปี และรํายงํานสรุปสําหรับผู้บริหําร ฯลฯ
5. จัดทําข้อมูลดัชนีชี้วัดด้ํานพลังงําน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
6. จัดทําและพัฒนําระบบสํารสนเทศ MIS (Management information
System) เพอื่ นํา เสนอขอ้ มลู สํารสนเทศดํา้ นพลงั งําน และผลกํารวเิ ครําะห์
ให้กับผู้บริหําร และผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้
7. เผยแพร่ข้อมูลพลังงําน และข้อมูลด้ํานสิ่งแวดล้อมผ่ํานสื่อต่ําง ๆ อําทิ In-
ternet Intranet DOC ของ สนพ. MOC ของกระทรวงฯ วํารสํารนโยบําย พลังงําน ระบบฐํานข้อมูล สนพ. รํายงํานด้ํานกํารเปลี่ยนแปลงสภําพภูมิ อํากําศแห่งชําติ รํายงํานด้ํานเศรษฐกิจพลังงําน และอื่น ๆ
8. เป็นศูนย์ประสํานข้อมูลพลังงําน(FocalPoint)ภํายใต้กรอบควํามร่วมมือ พหุภําคี ได้แก่ กลุ่มประเทศ อําเซียน APEC Joint Organizations Data Initiative (JODI) และ IEA
9. เป็นศูนย์ประสํานข้อมูลกลํางด้ํานพลังงํานของประเทศ
10.ปฏบิ ตั งิ ํานรว่ มกบั หรอื สนบั สนนุ กํารปฏบิ ตั งิ ํานของหนว่ ยงํานอนื่ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง
หรือที่ได้รับมอบหมําย
    1. นักวิเครําะห์นโยบํายและแผน
1.1 ระดับชํานําญกํารพิเศษ 1 ตําแหน่ง 1.2 ระดับชํานําญกําร/ปฏิบัติกําร
1 ตําแหน่ง
  2-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   144   145   146   147   148