Page 145 - NEIC_FINAL REPORT
P. 145

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ําประสงค์ 4.1 เพ่ือให้มีกํารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ํางบุคลํากรภํายในกระทรวงพลังงําน
4.2 กลยุทธ์ 4.1 4.2 4.3
เพ่ือให้มีระบบสํารสนเทศในกํารจัดเก็บองค์ควํามรู้ขององค์กรและให้บริกํารควํามรู้ด้ําน พลังงํานแก่ประชําชนทั่วไป ส่งเสริมให้มีเวทีในกํารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ํางบุคลํากรภํายในองค์กรหรือ ระหว่ําง บุคลํากรกับผู้เชี่ยวชําญเฉพําะทํางด้ํานพลังงําน
สง่ เสรมิ ใหบ้ คุ ลํากรรวบรวม วเิ ครําะห์ และจดั เกบ็ องคค์ วํามรดู้ ํา้ นพลงั งํานและทเี่ กยี่ วขอ้ งใน ระบบสํารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ํางกัน เพ่ิมช่องทํางในกํารเผยแพร่ประชําสัมพันธ์ผลกํารศึกษํา/วิจัย/พัฒนําโครงกําร ภํายใต้กําร กํากับดูแลขององค์กร
วิสัยทัศน์ NEIC ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
เปน็ องคก์ รทไี่ ดร้ บั กํารยอมรบั วํา่ เปน็ ศนู ยก์ ลํางขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งําน ชว่ ยใหผ้ ใู้ ชข้ อ้ มลู มคี วํามเขํา้ ใจและสํามํารถตดั สนิ ใจ ในประเดน็ ทเ่ี กยี่ วกบั พลงั งํานไดด้ ขี นึ้ และทนั สถํานกํารณ์ สํามํารถเชอ่ื มโยงประเดน็ ทํางพลงั งํานกบั ดํา้ นเศรษฐกจิ และสงิ่ แวดลอ้ มได้
พันธกิจ
บูรณํากํารข้อมูลด้ํานพลังงํานจํากหน่วยงํานต่ําง ๆ และนํามําวิเครําะห์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่ํางอิสระและเป็นกลําง และสง่ เสรมิ กํารกํา หนดนโยบํายพลงั งํานของประเทศ กํารแขง่ ขนั ในธรุ กจิ พลงั งํานอยํา่ งเสรี กํารใหค้ วํามรดู้ ํา้ นพลงั งํานแกป่ ระชําชน รวมทั้งสํามํารถเช่ือมโยงถึงผลกระทบด้ํานพลังงํานท่ีมีต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมได้โดย National Energy Information Center : NEIC มีบทบําทหน้ําที่ดังนี้
• เปน็ศนูยก์ลํางขอ้มลูสถติดิํา้นพลงังํานแบบสํามํารถตอบขอ้ซกัถํามจํากประชําชนและเอกชนในเรอื่งของพลงังําน
• จัดทําระบบจําลองสถํานกํารณ์ด้ํานพลังงํานท้ังแบบระยะสั้นและระยะยําว กํารพยํากรณ์กํารใช้พลังงําน กําร วํางแผนและพัฒนําเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทํานด้ํานพลังงําน และให้กํารสนับสนุนหน่วยงํานทั้งภําครัฐและเอกชน
• ประสํานงําน และรวบรวมข้อมูลสถิติด้ํานพลังงํานเพ่ือนํามําศึกษําและวิเครําะห์ (โดย NEIC เองหรือดําเนินกําร ร่วมกับหน่วยงํานอ่ืน)
• พฒั นํากลไกทที่ ํา ใหข้ อ้ มลู และสํารสนเทศทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั กํารวํางแผนพลงั งําน และตวั ชวี้ ดั ตํา่ ง ๆ ถกู นํา มําเผยแพร่ บนฐํานข้อมูลอย่ํางสม่ําเสมอ
• พฒั นําศกั ยภําพของบคุ ลํากรภํายใน NEIC ในกํารพยํากรณด์ ํา้ นพลงั งําน รวมถงึ กํารจดั ทํา ระบบจํา ลองสถํานกํารณ์ ด้ํานพลังงํานทั้งแบบระยะส้ัน และระยะยําว
พัฒนําและปรับปรุงให้ระบบข้อมูลสํารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้ํานพลังงํานมีควํามทันสมัยอยู่เสมอ
ยุทธศาสตร์
• ยุทธศําสตร์ท่ี 1 พัฒนําข้อมูลให้มีควํามทันสมัย
• ยุทธศําสตร์ที่ 2 พัฒนําโปรแกรมระบบงําน ฐํานข้อมูล ฮําร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
• ยุทธศําสตร์ที่ 3 พัฒนําโปรแกรมระบบงํานเช่ือมโยงเครือข่ําย
• ยุทธศําสตร์ที่ 4 ประชําสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนที่ 2 ภารกิจ อานาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทางานปัจจุบันภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร สนพ.
ทํางที่ปรึกษําได้กําหนดกรอบกํารศึกษําทบทวน รวบรวม และสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภํารกิจ อํานําจหน้ําที่ กําร พฒั นําบคุ ลํากร และรปู แบบโครงสรํา้ งองคก์ รในกํารพฒั นําศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ โดยเรมิ่ ตน้ จํากกํารศกึ ษําหนว่ ยงําน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-3


   143   144   145   146   147