Page 144 - NEIC_FINAL REPORT
P. 144

• ประสํานควํามร่วมมือด้ํานข้อมูลพลังงํานระหว่ํางองค์กรของรัฐและเอกชนท้ังภํายในและภํายนอกประเทศให้มี
เอกภําพ
• เสริมสร้ํางควํามสํามํารถในกํารใช้เทคโนโลยีสํารสนเทศของบุคลํากรภํายในองค์กรอย่ํางมีประสิทธิภําพ ยุทธศาสตร์ ICT สนพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
เป้ําประสงค์ 1.1 เพื่อให้มีระบบสํารสนเทศรองรับในกํารดําเนินงํานตํามภํารกิจและเชื่อมโยงกับองค์กร
กลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
1.2 เพื่อให้มีระบบสํารสนเทศสําหรับกํารเผยแพร่ข้อมูลที่พร้อมให้บริกํารแก่ทุกภําคส่วน
1.1 พัฒนําคุณภําพระบบสํารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานตํามภํารกิจให้มีข้อมูล
สํารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้
1.2 พัฒนํากระบวนกํารจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงําน เพื่อเชื่อมโยงและบูรณํากํารข้อมูล
ร่วมกันระหว่ํางองค์กรท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่ํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
เป้ําประสงค์
กลยุทธ์
2.1 สง่ เสรมิ กํารพฒั นําและบรหิ ํารจดั กํารระบบเทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอ่ื สํารใหเ้ พยี งพอ เหมําะสมสอดคล้องกับควํามต้องกํารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อให้องค์กรมีกํารใช้มําตรฐํานสํากลในกํารบริหํารจัดกํารควํามมั่นคงปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร
2.3 เพ่ือสร้ํางควํามมั่นคงและควํามต่อเน่ืองของระบบเครือข่ําย
2.1 จัดหําระบบเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารขององค์กรตํามมําตรฐํานของกระทรวง
เทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอื่ สํารเพอื่ ใหส้ ํามํารถเชอื่ มโยงขอ้ มลู ภําครฐั ไดง้ ํา่ ยและโปรง่ ใส 2.2 บริหํารจัดกํารระบบเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารขององค์กรให้พร้อมใช้งํานตอบ สนองควํามต้องกํารของภํารกิจ และสํามํารถนําเทคโนโลยีมําใช้งํานได้อย่ํางคุ้มค่ํา
เต็มประสิทธิภําพ และเหมําะสม
2.3 จัดให้มีกํารทําแผนรองรับกํารปฏิบัติงํานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสํารสนเทศและกําร
สื่อสํารไม่สํามํารถใช้งํานได้ตํามปกติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งส่งเสริม ให้เกิดความตระหนักในการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เป้ําประสงค์ 3.1 เพื่อให้มีกํารพัฒนําบุคลํากรทํางด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร
3.2 ส่งเสริมให้บุคลํากรมีกํารนําเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารมําใช้ในกําร ปฏิบัติงําน
กลยุทธ์
ได้อย่ํางมีประสิทธิภําพและปลอดภัย
3.1 พัฒนําศักยภําพบุคลํากรทํางด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสํากล
3.2 พฒั นําบคุ ลํากรใหม้ ขี ดี ควํามสํามํารถในกํารใชเ้ ทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอื่ สํารเพอื่ เพมิ่
ประสิทธิภําพในกํารปฏิบัติงํานและสํามํารถนํามําประยุกต์ใช้งํานได้อย่ํางเหมําะสม
3.3 มีกํารกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทํางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในกํารใช้งํานระบบ เทคโนโลยี สํารสนเทศและกํารสอื่ สํารขององคก์ รเพอื่ ใหม้ กี ํารใชง้ ํานรว่ มกนั ไดอ้ ยํา่ งมปี ระสทิ ธภิ ําพและ
ปลอดภัย
 2-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   142   143   144   145   146