Page 143 - NEIC_FINAL REPORT
P. 143

บทท่ 2
งานศึึกษา ทบทวน สำําารวจ และวิเคราะห์์ข้้อมููล
งานศึกษา ทบทวน สารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนเริ่มจัดทําแผนยุทธศําสตร์ และออกแบบกํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ ท่ีปรึกษําทํากํารศึกษํา ทบทวน สํา รวจวเิ ครําะหข์ อ้ มลู กระบวนกํารปจั จบุ นั ของสภําพแวดลอ้ มของสํา นกั งํานนโยบํายและแผนพลงั งําน (สนพ.) และกองงํานตํา่ ง ๆ ภํายใน สนพ. เพื่อให้เข้ําใจถึงกระบวนกํารทํางธุรกิจ กระบวนกํารทํางําน กํารจัดเก็บข้อมูลพลังงํานในปัจจุบัน ข้อมูลท่ีต้องกําร จัดเก็บในอนําคต ระบบสํารสนเทศท่ีใช้งํานอยู่ นําไปวิเครําะห์ปัญหําและอุปสรรค เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ ในกํารออกแบบและ พัฒนําศูนย์ฯ ต่อไป
2.1 การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ
กํารพัฒนําสถําปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่เก่ียวข้องกับด้ํานธุรกิจ (Business) จะต้องสํารวจและ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารส่ือสําร สนพ. และแนวทํางที่ทํางแผนปฏิรูปประเทศ ด้ํานพลังงํานท่ีได้กําหนดไว้ เป็นกรอบในกํารดําเนินกํารในแต่ละข้ันตอน โดยเบ้ืองต้นในกํารสํารวจและรวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ใน กํารพฒั นําสถําปตั ยกรรมองคก์ ร (Enterprise Architecture) ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั ดํา้ นธรุ กจิ (Business) จะแบง่ เปน็ 2 สว่ น ประกอบดว้ ย
ส่วนที่ 1 ยุทธศําสตร์ด้ําน ICT สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน (อ้ํางอิงจํากแผนแม่บทเทคโนโลยีสํารสนเทศและ กํารส่ือสําร สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน ปี 2557-2561) และยุทธศําสตร์กํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ ตํามแผนปฏริ ูปประเทศด้ํานพลังงําน
ส่วนที่ 2 ภํารกิจ อํานําจหน้ําท่ี โครงสร้ํางองค์กร และกระบวนกําร กํารทํางํานปัจจุบันภํายในศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศ และกํารสื่อสําร สนพ.
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT สนพ.และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฯ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน วิสัยทัศน์ ICT สนพ.
สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน เป็นศูนย์กลํางข้อมูลด้ํานพลังงํานของประเทศ ท่ีให้บริกํารข้อมูลเชิงวิชํากําร และสถิติพลังงํานอย่ํางมีคุณภําพ เน้ือหําครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อสถํานกํารณ์ปัจจุบันด้วยระบบบริหํารจัดกําร เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารที่เป็นสํากลและตํามหลักธรรมําภิบําล โดยเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่ํางประเทศ
พันธกิจ
• พัฒนําระบบเทคโนโลยีสํารสนเทศขององค์กรให้เป็นมําตรฐํานระดับสํากลและตํามหลักธรรมําภิบําล โดยกําร ปฏิรูประบบบริหํารจัดกํารด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารท่ีทันสมัย
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-1
   141   142   143   144   145