Page 124 - NEIC_FINAL REPORT
P. 124

 1-98
• ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 5 ดา นกำารพื่ฒั นาศกำั ยภาพื่กำารแข้ง่ ข้นั ทางเศรษฐกำจ้ิ และอตุ สาหกำรรม (Economic and Industrial Competitiveness)
ประเด็นยุทธศาสตร์ดานกำารพื่ัฒนาศักำยภาพื่กำารแข้่งข้ันทางเศรษฐกำิจ้และอุตสาหกำรรม สามารถกำําาหนดดัชุน่วัดผู้ล สมั ฤทธติ์ ามเปา้ ประสงค์ 3 ข้อ คอื (1) สามารถพื่ฒั นาบคุ ลากำรและเทคโนโลยท่ เ่ กำย่ วข้อ งกำบั ระบบโครงข้า่ ยสมารท์ กำรดิ ข้น่ ภายใน ประเทศ (2) กำารบรหิ ารจ้ดั กำารกำารใชุพื่ ลงั งานอยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่เพื่อื ใหต น ทนุ ทางดา นพื่ลงั งานข้องภาคธรุ กำจ้ิ และอตุ สาหกำรรม สามารถแข้่งข้ันได และ (3) เกำิดธุรกำิจ้ต่อยอดภายในประเทศและม่ความสามารถในกำารส่งออกำเทคโนโลย่/สินคาหรือบริกำาร ท่เกำ่ยวข้องกำับ ระบบโครงข้่ายสมาร์ทกำริด
ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งการพฒั นาดา้ นสมารท์ กรดิ ของการไฟฟา้ ฝา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย(กฟผ.)และแผนGridModernization
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นทน่ าํา ทางกำารพื่ฒั นาระบบโครงข้า่ ยไฟฟา้ สมารท์ กำรดิ ข้อง กำฟผู้. พื่บวา่ กำฟผู้. มแ่ ผู้นกำารดาํา เนนิ กำารทไ่ ปใน ทิศทางเด่ยวกำันกำับแผู้น Grid Modernization กำล่าวคือ ม่กำารดําาเนินกำารเทคโนโลย่ท่ชุ่วยส่งเสริมใหระบบไฟฟ้าม่ความยืดหยุ่น รองรับกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำระบบผู้ลิตไฟฟ้าพื่ลังงานหมุนเว่ยน เชุ่น กำารติดตัง ระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงานทังแบบแบตเตอร่ และแบบ Pump Storage หรือกำารพื่ัฒนาเทคโนโลย่ Renewable Energy Forecasting (RE Forecast) รวมถ่งกำารใหความสําาคัญ เกำย่ วกำบั กำารมส่ ว่ นรว่ มข้องผู้ใ้ ชุบ รกำิ ารระบบโครงข้า่ ย ผู้า่ นกำารดาํา เนนิ กำารดา น Demand Response นอกำจ้ากำนใ่ นแผู้นทน่ าํา ทาง กำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายไฟฟ้าสมาร์ทกำริดข้อง กำฟผู้. ยังไดกำล่าวถ่งแผู้นกำารพื่ัฒนาระบบไฟฟ้าใหสามารถเชุือมโยงระบบไฟฟ้า กำับต่างประเทศไดดวย
อยา่ งไรกำต็ ามในแผู้นGridModernizationนนั กำฟผู้.มค่ วามคดิ เหน็ วา่ อาจ้ตอ งมกำ่ ารดาํา เนนิ กำารเพื่มิ เตมิ จ้ากำแผู้นทน่ าํา ทางกำาร พื่ฒั นาระบบโครงข้า่ ยไฟฟา้ สมารท์ กำรดิ เดมิ ข้อง กำฟผู้. เชุน่ ควรมน่ โยบายและเทคโนโลย่ กำารเชุอื มโยงข้อ มล้ ระหวา่ งกำารไฟฟา้ ทงั 3 แห่ง รวมถ่ง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่ือใหกำารดําาเนินกำาร Grid Modernization ม่ความครอบคลุมทังโครงข้่ายไฟฟ้า รวมถ่งกำารลงทุนเทคโนโลย่อืน ๆ เชุ่น Flexible generation Virtual Power plant (VPP), กำารลงทุนแพื่ลตฟอร์มสําาหรับ Energy Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นตน รวมถง่ มกำ่ ารกำาํา หนดนโยบายและข้อ กำาํา หนดทจ้่ าํา เปน็ ตอ่ กำารผู้ลกำั ดนั กำารเข้า มามส่ ว่ นรว่ มในระบบข้องเทคโนโลยต่ า่ ง ๆ และ กำารแลกำ เปล่ยนข้อม้ลระหว่างผู้้ใหบริกำารระบบไฟฟ้า และผู้้ใชุบริกำารระบบโครงข้่ายไฟฟ้า ซึ่่งในแผู้นกำารพื่ัฒนา Grid Modernization ควรจ้ะม่กำารวางแผู้นในกำารพื่ัฒนานโยบายและเทคโนโลย่เหล่าน่อย่างเป็นข้ันตอน เชุ่น ม่กำารศ่กำษาเบืองตน กำารดําาเนินกำาร นาํา รอ่ ง และกำารดาํา เนนิ กำาร Roll out ทวั ประเทศ เปน็ ตน ซึ่ง่ กำารดาํา เนนิ กำารเหลา่ นจ้่ ะชุว่ ยให ระบบไฟฟา้ มค่ วามทนั สมยั สามารถ ใหบ รกำิ ารโครงข้า่ ยไฟฟา้ ไดอ ยา่ งมนั คงและมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ รองรบั กำารเพื่มิ ข้น่ ข้องระบบผู้ลติ ไฟฟา้ พื่ลงั งานหมนุ เวย่ น ชุว่ ยใหเ กำดิ กำารแข้่งข้ัน ส่งเสริมธุรกำิจ้ใหม่ๆ เป็นผู้้นําาดานกำิจ้กำารไฟฟ้าในระดับสากำล และม่ความพื่รอมสําาหรับเป็นศ้นย์กำลางกำารซึ่ือข้าย ไฟฟ้าในภ้มิภาคเอเชุ่ยแปซึ่ิฟิกำ
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และแผน Grid Modernization
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นท่นําาทางกำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายไฟฟ้าสมาร์ทกำริดข้อง กำฟภ. พื่บว่า กำฟภ. ม่แผู้นกำารดําาเนินกำารท่ ไปในทิศทางเด่ยวกำันกำับแผู้น Grid Modernization ตามแนวคิดข้องกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง กำล่าวคือม่กำารดําาเนินกำารทังทางดาน นโยบาย เชุ่น กำารพื่ัฒนาข้อกำําาหนดกำารเชุือมโยงโรงไฟฟ้าพื่ลังงานหมุนเว่ยน เข้าส้่ระบบไฟฟ้าจ้ําาหน่าย ท่จ้ะเป็นกำารส่งเสริมกำาร เข้ามาม่ส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าข้องผู้้ผู้ลิตไฟฟ้ารายเล็กำมากำ ในดานกำารลงทุนดานเทคโนโลย่นัน เทคโนโลย่สมาร์ทกำริดในระบบ จ้าํา หนา่ ยไฟฟา้ ทม่ กำ่ ารตดิ ตัง อปุ กำรณต์ รวจ้วดั เพื่มิ เตมิ ในโครงข้า่ ยระบบไฟฟา้ ข้องตน เพื่อื ใชุง านรว่ มกำบั ซึ่อฟตแ์ วรร์ ะบบ SCADA กำารดาํา เนนิ กำารดา นโครงสรา งพื่นื ฐานเทคโนโลยส่ ารสนเทศและกำารสอื สาร ท่ กำฟภ. ไดป รบั ปรงุ ระบบสอื สารข้องตนเองใหส ามารถ รองรับ กำารแลกำเปล่ยนข้อม้ลและกำารสือสาร นอกำจ้ากำนัน กำฟภ. ยังม่แนวทางในกำารลงทุนเทคโนโลย่มิเตอร์ไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ ท่ เปน็ หนง่ ในเทคโนโลยส่ าํา คญั ในกำารเกำบ็ ข้อ มล้ เพื่อื ใชุใ นกำารบรหิ ารจ้ดั กำารระบบไฟฟา้ ใหม ค่ วามทนั สมยั มากำข้น่ รวมทงั เปน็ ข้อ มล้ ท่สนับสนุนกำารทําางานข้องเทคโนโลย่อืน ๆ อ่กำมากำ อ่กำทัง กำฟภ. ไดม่แผู้นกำารลงทุนเทคโนโลย่สมาร์ทกำริดเพื่ือรองรับกำารใชุงาน รถยนต์ไฟฟ้าอ่กำดวย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   122   123   124   125   126