Page 123 - NEIC_FINAL REPORT
P. 123

ระบบโครงข้า่ ยสมารท์ กำรดิ มอ่ งคป์ ระกำอบพื่นื ฐานทางดา นเทคโนโลยท่ ม่ ค่ ณุ สมบตั สิ ามารถตรวจ้วดั รบั สง่ สญั ญาณข้อ มล้ และ ทาํา งานรว่ มกำบั อปุ กำรณแ์ ละระบบไฟฟา้ อนื ๆ ได ซึ่ง่ เปน็ เทคโนโลยใ่ นกำลมุ่ ตา่ ง ๆ ทงั ฮารด์ แวร์ (Hardware) ซึ่อฟทแ์ วร์ (Software) พื่่เพื่ิลแวร์ (Peopleware) เชุ่น
• เทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร (Information and Communication Technology, ICT)
• เทคโนโลย่กำารผู้ลิตพื่ลังงานไฟฟ้า กำารส่งจ้่ายไฟฟ้า
• เทคโนโลย่กำารควบคุมโครงข้่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
• เทคโนโลย่สมาร์ทมิเตอร์ (Advanced Metering Infrastructure, AMI), กำารปรับความตองกำารไฟฟ้า (Demand
Response)
• เทคโนโลย่กำารบริหารจ้ัดกำารพื่ลังงานไฟฟ้า (Energy Management System, EMS) ไดแกำ่ ภายในบาน (Home EMS,
HEMS),ภายในอาคาร(BuildingEMS,BEMS),ภายในโรงงาน(FactoryEMS,FEMS)และภายในชุมุ ชุน(Community EMS, CEMS) เป็นตน
ดังนันคําาจ้ําากำัดความข้อง Smart Grid จ้่งม่ความหมายกำวางข้วางซึ่่งรวมถ่งระบบไฟฟ้าทังระบบตังแต่ระบบจ้่ายไฟฟ้าไปถ่ง ระบบจ้าํา หนา่ ย และความตอ งกำารไฟฟา้ ข้องผู้ใ้ ชุไ ฟ จ้ง่ เปน็ นยิ ามทค่ รอบคลมุ รวมไปถง่ กำารดาํา เนนิ กำาร Smart City ซึ่ง่ กำเ็ ปน็ สว่ น หน่งข้องคําานิยามข้อง Smart Grid ดวย
ปัจ้จุ้บันกำารไฟฟ้าทังสามแห่งข้องประเทศไดแกำ่ กำฟผู้. กำฟน. และ กำฟภ. ไดปรับปรุงและพื่ัฒนาระบบไฟฟ้าข้องตน ใหม่ข้่ดความสามารถใกำลเค่ยงกำับระบบ Smart Grid มากำยิงข้่น และเริมดําาเนินกำารบ้รณากำารข้อม้ลร่วมกำันและ พื่ัฒนาระบบไฟฟ้าข้องตนใหเข้ากำันได ดังนัน โครงกำาร Smart Grid จ้่งเป็นกำารพื่ัฒนาโครงข้่ายไฟฟ้าเดิมซึ่่ง ถกำ้ สรา งมาจ้ากำระบบรวมศน้ ย์ ใหม ข้่ ด่ ความสามารถรองรบั กำารจ้ดั กำารระบบไฟฟา้ แบบกำระจ้ายศน้ ย์ (Distributed Generation) ซึ่ง่ เปน็ นโยบายข้องภาครฐั ในปจ้ั จ้บุ นั และยงั สามารถตอ่ ยอดข้ด่ ความสามารถใหกำ วา งไกำลไปยงิ ข้น่ ภายใตย ทุ ธศาสตรกำ์ ารพื่ฒั นา ระบบโครงข้่าย Smart Grid 5 ดานคือ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ 1 ดานกำารพื่ัฒนาความเชุือถือไดและคุณภาพื่ข้องไฟฟ้า (Power Reliability and Quality) ประเดน็ ยทุ ธศาสตรด์ า นกำารพื่ฒั นาความเชุอื ถอื ไดแ ละคณุ ภาพื่ข้องไฟฟา้ มเ่ ปา้ ประสงค์ 2 ข้อ คอื (1) พื่ฒั นาระดบั ความ
(1) เชุือถือไดข้องระบบไฟฟ้าใหอย่้ในเกำณฑ์ และ
(2) พื่ัฒนาคุณภาพื่ไฟฟ้าใหอย้่ในเกำณฑ์
• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ 2 ดานความยังยืนและประสิทธิภาพื่ข้องกำารผู้ลิตและใชุพื่ลังงาน (Energy Sustainability and
Efficiency)
ประเดน็ ยทุ ธศาสตรด์ า นความยงั ยนื และประสทิ ธภิ าพื่ข้องกำารผู้ลติ และกำารใชุพื่ ลงั งานมเ่ ปา้ ประสงค์ 4 ข้อ คอื (1) เพื่มิ
ความสามารถในกำารพื่่งพื่าแหล่งพื่ลังงานภายในประเทศ (2) เพื่ิมประสิทธิภาพื่ในกำารบริหารจ้ัดกำารกำําาลังผู้ลิตหลักำข้องประเทศ (3) เพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานปฐมภ้มิในกำารผู้ลิตไฟฟ้า และ (4) พื่ัฒนาและใชุงานระบบไฟฟ้าแบบ Microgrid
• ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 3 ดา นกำารพื่ฒั นากำารทาํา งานและกำารใหบ รกำิ ารข้องหนว่ ยงานกำารไฟฟา้ (Utility Operation and Service) ประเดน็ ยทุ ธศาสตรด์ า นความยงั ยนื และประสทิ ธภิ าพื่ข้องกำารผู้ลติ และใชุพื่ ลงั งานมเ่ ปา้ ประสงค์ 4 ข้อ คอื (1) กำารบรกำิ าร ม่ประสิทธิภาพื่ด่ข้่น (2) กำารบริกำารม่ความถ้กำตองแม่นยําาโปร่งใส (3) กำารทําางาน ม่ประสิทธิภาพื่ด่ข้่น และ (4) กำารทําางานม่
ความถ้กำตองแม่นยําา
• ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 4 ดา นกำารกำาํา หนดมาตรฐานความเข้า กำนั ไดข้ องอปุ กำรณใ์ นระบบ (Integration and Interoperability)
ประเดน็ ยทุ ธศาสตรด์ า นกำารกำาํา หนดมาตรฐานความเข้า กำนั ไดข้ องอปุ กำรณใ์ นระบบมเ่ ปา้ ประสงค์ 2 ข้อ คอื (1) มค่ วาม สามารถในกำารอัพื่เกำรดและถ่ายโอนเทคโนโลย่ดานระบบสือสารข้องอุปกำรณ์และมิเตอร์รวมถ่งอุปกำรณ์ประเภท IED ไปส้่กำาร ทําางานแบบ Interoperability และ (2) สามารถเข้าถ่งและแลกำเปล่ยน (Accessibility & Interchangeability ข้อม้ลกำารผู้ลิต และกำารใชุไฟฟ้าข้องผู้้ใชุไฟอย่างเป็นมาตรฐานเพื่ือใชุในกำารบริหารจ้ัดกำารพื่ลังงาน (ร้สถานะข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำ DG และ สถานะ Demand response แบบ Real time)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-97   121   122   123   124   125