Page 125 - NEIC_FINAL REPORT
P. 125

อย่างไรกำ็ตามในแผู้น Grid Modernization นัน กำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง ม่ความคิดเห็นว่าอาจ้ตองม่ กำารดําาเนินกำารเพื่ิมเติม จ้ากำแผู้นท่นําาทางกำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายไฟฟ้าสมาร์ทกำริดข้อง กำฟภ. เชุ่น ควรม่นโยบายและเทคโนโลย่กำารเชุือมโยงข้อม้ล ระหว่างกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง รวมถ่ง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่ือใหกำารดําาเนิน กำาร Grid Modernization ม่ความครอบคลุมทังโครงข้่ายไฟฟ้า รวมถ่งกำารลงทุนเทคโนโลย่อืน ๆ เชุ่น Demand Response Management System (DRMS) Virtual Power Plant (VPP), Distributed Energy Resource Management System (DERMS) กำารลงทุน Platform สําาหรับ Energy Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นตน รวมถ่งม่กำารกำําาหนดนโยบายและข้อกำําาหนดท่จ้ําาเป็นต่อกำารผู้ลักำดันกำารเข้ามาม่ส่วนร่วมในระบบข้องเทคโนโลย่ต่าง ๆ และกำารแลกำเปล่ยนข้อม้ลท่ระหว่างผู้้ใหบริกำารระบบไฟฟ้า และผู้้ใชุบริกำารระบบโครงข้่ายไฟฟ้า ซึ่่งในแผู้น กำารพื่ัฒนา Grid Modernization ควรจ้ะม่กำารวางแผู้นในกำารพื่ัฒนานโยบายและเทคโนโลย่เหล่าน่อย่างเป็นข้ันตอน เชุ่น ม่กำารศ่กำษาเบืองตน กำารดําาเนินกำารนําาร่อง และกำารดําาเนินกำาร Roll out ทัวประเทศ เป็นตน ซึ่่งกำารดําาเนินกำารเหล่าน่จ้ะชุ่วยใหระบบไฟฟ้าม่ความ ทันสมัย สามารถใหบริกำารโครงข้่ายไฟฟ้าไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ ชุ่วยใหเกำิด กำารแข้่งข้ัน ส่งเสริมธุรกำิจ้ใหม่ๆ และยังทําาใหระบบ โครงข้่ายไฟฟ้าข้องประเทศไทยทัดเท่ยมกำับนานาประเทศมากำยิงข้่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแผน Grid Modernization
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นแม่บทกำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายสมาร์ทกำริดข้องแผู้น กำฟน. พื่.ศ. 2559-2579 พื่บว่า กำฟน. ม่แผู้นกำาร ดําาเนินงานบางส่วนท่สอดคลองกำับแนวคิดข้องแผู้น Grid Modernization กำล่าวคือ กำฟน. ม่แผู้นกำารดําาเนินงานพื่ัฒนาสถาน่ ไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบตรวจ้สอบสภาวะกำารเกำิดไฟฟ้าดับ ระบบสนับสนุนกำารแกำไข้ไฟฟ้าดับ ซึ่่งม่ส่วนชุ่วยเหลือในกำารเพื่ิมความ เชุอื ถอื ไดข้ องระบบไฟฟา้ นอกำจ้ากำนม่ แ่ ผู้นกำารตดิ ตงั ระบบเครอื งวดั อตั โนมตั คิ รอบคลมุ ผู้ใ้ ชุไ ฟฟา้ ประเภทธรุ กำจ้ิ และอตุ สาหกำรรม เพื่ือเพื่ิมคุณภาพื่กำารบริกำารแกำ่ผู้้ใชุไฟฟ้า นอกำจ้ากำน่ กำฟน. ไดม่แผู้นพื่ัฒนาระบบรองรับกำารเชุือมต่อ SPP/VSPP รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงาน และระบบควบคุมกำารประหยัดพื่ลังงานเพื่ือส่งเสริมกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
อย่างไรกำ็ตามในแผู้น Grid Modernization นันกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่งม่ความคิดเห็นว่าอาจ้ตองม่กำารดําาเนินกำารเพื่ิมเติมจ้ากำ แผู้นแม่บทกำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายสมาร์ทกำริดข้อง กำฟน. พื่.ศ. 2559–2579 เชุ่น ควรม่นโยบายและเทคโนโลย่กำารเชุือมโยง ข้อม้ลระหว่างกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง รวมถ่ง Big Data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่ือใหกำารดําาเนิน กำาร Grid Modernization ม่ความครอบคลุมทังโครงข้่ายไฟฟ้า รวมถ่งกำารลงทุนเทคโนโลย่อืน ๆ เชุ่น Demand Response Management System (DRMS) Virtual Power Plant (VPP), กำารลงทุน Platform สําาหรับ Energy Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นตน รวมถ่งม่กำารกำําาหนดนโยบายและข้อกำําาหนดท่จ้ําาเป็นต่อกำาร ผู้ลักำดันกำารเข้ามาม่ส่วนร่วมในระบบข้องเทคโนโลย่ต่าง ๆ และกำารแลกำเปล่ยนข้อม้ลท่ระหว่างผู้้ใหบริกำารระบบไฟฟ้า และ ผู้้ใชุบริกำารระบบโครงข้่ายไฟฟ้า ซึ่ง่ ในแผู้นกำารพื่ัฒนา Grid Modernization ควรจ้ะม่กำารวางแผู้นในกำารพื่ัฒนานโยบายและ เทคโนโลย่เหล่าน่อย่างเป็นข้ันตอน เชุ่น ม่กำารศ่กำษาเบืองตน กำารดําาเนินกำารนําาร่อง และกำารดําาเนินกำาร Roll out ทัวประเทศ เป็นตน เพื่ือใหเกำิดกำารพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายอย่างแทจ้ริง นําาไปส้่ระบบไฟฟ้าท่ม่ความทันสมัย สามารถใหบริกำารโครงข้่ายไฟฟ้า ไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ ชุ่วยใหเกำิดกำารแข้่งข้ัน ส่งเสริมธุรกำิจ้ใหม่ๆ และยังทําาใหระบบโครงข้่ายไฟฟ้าข้องประเทศไทยทัดเท่ยม กำับนานาประเทศมากำยิงข้่น
โครงสรา งข้อง Grid Modernization แบง่ โครงสรา งเปน็ 3 ระบบ ไดแ กำ่ ระบบผู้ลติ ระบบสง่ และระบบจ้าํา หนา่ ย เชุน่ เดย่ วกำนั กำบั ระบบไฟฟา้ ในปจ้ั จ้บุ นั กำลา่ วคอื ยงั คงตงั อยบ่้ นพื่นื ฐานข้องโครงสรา งแบบ Enhance Single Buyer (ESB) หากำแตจ้่ ะมค่ วาม ซึ่บั ซึ่อ นทงั ดา นกำารสง่ ผู้า่ นพื่ลงั งาน และดา นระบบสอื สารมากำยงิ ข้น่ โดยระบบผู้ลติ จ้ะประกำอบไปดว ยโรงไฟฟา้ ข้อง กำฟผู้. ผู้ผู้้ ลติ ไฟฟา้ เอกำชุน(IPPs)กำารทาํา สญั ญาซึ่อื ไฟฟา้ กำบั โรงไฟฟา้ ตา่ งประเทศ(FIPP)และจ้ะมกำ่ ารซึ่อื ข้ายไฟฟา้ กำบั ตา่ งประเทศในภม้ ภิ าค(Regional powerexchange)มากำข้น่ นอกำจ้ากำนนั กำฟผู้.สามารถดาําเนนิกำารVirtualPowerPlant(VPP)ไดในสว่นข้องระบบจ้าําหนา่ย จ้ะม่ Retail หรอื ผู้ค้ า ไฟฟา้ ปลกำ่ เข้า มามส่ ว่ นรว่ มในระบบไฟฟา้ ในระดบั ระบบไฟฟา้ ในระดบั ระบบจ้าํา หนา่ ยเนอื งจ้ากำในอนาคตม่ แนวโนม วา่ กำารไฟฟา้ และภาคเอกำชุนจ้ะเข้า มามส่ ว่ นรว่ มดาํา เนนิ กำารธรุ กำจ้ิ ทางไฟฟา้ รป้ แบบใหมใ่ นระบบจ้าํา หนา่ ย เชุน่ Load aggregator, VPP aggregator, และ ETP/NETP เปน็ ตน อกำ่ ทงั กำารใหบ รกำิ าร TPA ยงั สามารถเกำดิ ข้น่ ไดใ นทกำุ ๆ สว่ นข้องระบบไฟฟา้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-99   123   124   125   126   127