Page 126 - NEIC_FINAL REPORT
P. 126

 1-100
องค์ประกำอบในระบบไฟฟ้าตามแนวคิดข้องโครงกำาร Grid Modernization นัน จ้ะม่เทคโนโลย่ท่ทันสมัยเข้ามาม่ส่วนร่วม ในระบบมากำยิงข้่น เชุ่น Microgrid Energy Storage System (ESS), EV charging station, Energy Trading Platform (ETP)/National Energy Trading Platform (NETP), Regional power exchange, VPP, และ Demand response เป็นตน
ในส่วนข้องระบบควบคุมและโครงข้่ายระบบสือสารข้อง กำฟผู้. กำฟภ. และ กำฟน. จ้ะม่ศ้นย์ควบคุมระบบตัวเอง (System Operators, SO) โดยท่ SO ข้อง กำฟผู้. จ้ะทําากำารเชุือมโยงข้อม้ลระหว่างโรงไฟฟ้าข้อง กำฟผู้. เอง ผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุน โรงไฟฟ้า สัญญาซึ่ือไฟฟ้าแบบคงท่กำับโรงไฟฟ้าต่างประเทศ และแพื่ลตฟอร์มข้องกำารซึ่ือข้ายไฟฟ้ากำับต่างประเทศ รวมถ่งสามารถดําาเนิน กำาร VPP ในระบบผู้ลิตและระบบส่งเองได นอกำจ้ากำนัน SO ข้อง กำฟผู้. สามารถดําาเนินกำาร Demand Response (DR) ไดโดย DRMS ท่สังกำารไดทัง Load aggregators ท่เชุือมต่อกำับ กำฟภ. และ กำฟน. และ Load aggregators ข้องภาคเอกำชุนโดยตรง รวมถ่งสามารถดําาเนินกำาร RE forecast ได เนืองจ้ากำม่กำารเชุือมโยงข้อม้ลข้องกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่งผู้่าน SO ข้องกำารไฟฟ้าแต่ ละแหง่ สว่ นกำาํา ลงั ไฟฟา้ จ้ากำระบบผู้ลติ ข้อง กำฟผู้. รวมถง่ กำาํา ลงั ไฟฟา้ จ้ากำผู้ผู้้ ลติ ไฟฟา้ รายเลกำ็ (SPP) Microgrid และ ESS ทเ่ ชุอื มตอ่ กำับระบบส่งจ้ะถ้กำส่งไปยัง กำฟภ. และ กำฟน. เพื่ือใหกำระจ้ายกำําาลังไฟฟ้าเข้าส้่ระบบจ้ําาหน่ายต่อไป ดังเชุ่นท่เป็นอย้่ในปัจ้จุ้บัน อย่างไรกำ็ตามในอนาคตอาจ้ม่กำําาลังไฟฟ้าจ้ากำ กำฟน. และ กำฟภ. ไหลยอนเข้าไปยังระบบส่งข้อง กำฟผู้. ไดเนืองจ้ากำ กำารใหบริกำาร TPA (Third Party Access) ข้องกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง
ดานระบบจ้ําาหน่ายและผู้้คาไฟฟ้าปล่กำ (Retailer) นัน ทังกำารไฟฟ้าและภาคเอกำชุนสามารถม่ส่วนร่วมในธุรกำิจ้ทางไฟฟ้า ร้ปแบบใหม่ในร้ปแบบต่าง ๆ ไดเชุ่น Load aggregators, Virtual Power Plant (VPP) และสามารถซึ่ือข้ายไฟฟ้าไดภายใต แพื่ลตฟอร์ม ETP/NETP โดยผู้้ม่ส่วนร่วมแต่ละรายสามารถใชุเทคโนโลย่ท่ตนเองเป็นเจ้าข้อง เชุ่น ESS, EV charging station, หรอื Microgrid เข้า มามส่ ว่ นรว่ มในธรุ กำจ้ิ ทางไฟฟา้ ทส่ นใจ้ได ซึ่ง่ ภายในกำลมุ่ ข้อง ผู้ท้ ร่ วมตวั กำนั ทาํา ธรุ กำจ้ิ ไฟฟา้ นนั จ้ะมกำ่ ารเชุอื มตอ่ ทังข้อม้ลและกำารส่งผู้่านคําาสังภายในโดย Load Aggregator Management System (LAMS), Virtual Power Plant Management System (VPPMS), Distributed Energy Resource Management System (DERMS), EV Charging Management System โดยท่ Management System เหล่าน่จ้ะถ้กำสังกำารโดย SO ข้องกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง เพื่ือดําาเนินกำาร ลดโหลด (โดย Load aggregator) หรือบริหารจ้ัดกำารระบบไฟฟ้าภายใน (โดย VPP หรือ Utilities management system)
สําาหรับผู้้ใชุไฟฟ้านัน จ้ะพื่บว่ากำารพื่ัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผู้น Grid Modernization จ้ะทําาใหผู้้ใชุไฟฟ้าม่ทางเลือกำในกำาร ซึ่ือไฟฟ้าเพื่ิมข้่นไม่ว่าจ้ะเป็นกำารซึ่ือไฟฟ้าผู้่านแพื่ลตฟอร์ม ETP/NETP หรือกำารใชุบริกำาร Third Party Access (TPA) รวมถ่ง ม่ตัวเลือกำในกำารเข้าร่วมกำับ LAMS หรือ VPPMS โดยกำารบริหารจ้ัดกำารกำารใชุไฟฟ้าตามกำารสังกำารข้องผู้้ใหบริกำาร LAMS และ VPPMS สําาหรับเทคโนโลย่ EV นัน หากำผู้้ใชุไฟฟ้าม่กำารใชุ EV ในอนาคตจ้ะสามารถเข้าร่วมกำับระบบ V2G ข้องกำารไฟฟ้าทัง 3 แห่ง เพื่ือชุ่วยสนับสนุนกำารดําาเนินงานในระบบไฟฟ้า และรับผู้ลตอบแทนผู้่านอัตราต่าง ๆ เชุ่น อัตรากำารชุ่วยเหลือระบบ ไฟฟา้ ในดา นความถ่ แรงดนั หรอื ตวั ประกำอบกำาํา ลงั เปน็ ตน ตามความเหมาะสม นอกำจ้ากำนเ่ มือ ระบบไฟฟา้ พื่ฒั นาตามแผู้น Grid Modernization แลว จ้ะทาํา ใหเ กำณฑแ์ ละข้อ กำาํา หนดทส่ ง่ ผู้ลตอ่ กำารจ้าํา กำดั กำารตดิ ตงั ระบบผู้ลติ ไฟฟา้ พื่ลงั งานหมนุ เวย่ นข้องผู้ใ้ ชุไ ฟฟา้ ลดลง สง่ ผู้ลใหผู้ ใ้ ชุไ ฟฟา้ มอ่ สิ ระในกำารตดิ ตงั ระบบผู้ลติ ไฟฟา้ พื่ลงั งานหมนุ เวย่ นภายในทอ่ ยอ่้ าศยั และสถานประกำอบกำารมากำข้น่
ขั้นตอนและแผนการพัฒนา Grid Modernization
ในบทน่จ้ะกำล่าวถ่งรายกำารปรับปรุงและพื่ัฒนา Grid Modernization ทังกำารพื่ัฒนาดานนโยบายและกำฎระเบ่ยบ และ กำารพื่ัฒนาดานเทคโนโลย่ ท่ไดผู้่านมติกำารประชุุมข้องคณะทําางานร่วม 3 กำารไฟฟ้า โดยจ้ะม่กำารกำําาหนดข้ันตอนและแผู้นงาน กำารพื่ัฒนา Grid Modernization ในเชุิงรายละเอ่ยดแยกำตามรายกำารปรับปรุงพื่ัฒนาแต่ละรายกำาร โดยแผู้นพื่ัฒนา Grid Modernization ในรายละเอย่ ด จ้ะมกำ่ ารแบง่ ระยะเวลากำารดาํา เนนิ กำารเปน็ สามระยะ ไดแ กำ่ ระยะสัน (พื่.ศ. 2561–2565) ระยะ กำลาง (พื่.ศ. 2566–2570) และระยะยาว (พื่.ศ. 2571–2580) พื่รอ มทงั มกำ่ ารกำาํา หนดงบประมาณกำารลงทนุ สาํา หรบั รายกำารปรบั ปรงุ พื่ัฒนาในชุ่วงแผู้นกำารดําาเนินงานระยะสัน โดยในบทน่จ้ะสามารถแบ่งออกำเป็น 2 หัวข้อ ดังน่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   124   125   126   127   128