Page 122 - NEIC_FINAL REPORT
P. 122

- ดังนันเป้าหมายกำารผู้ลิตพื่ลังงานภาคข้นส่งจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนจ้ะลดลงมา 8,714 ktoe ในแผู้น AEDP2015 เป็น 4,085 ktoe ในแผู้น AEDP2018(Rev.1)
ตาราง 1.3-11 ร่างแผู้น AEDP2018 (ภาคข้นส่ง)
 แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทน พื่ลังงานทดแทนในภาคข้นส่ง
เอทานอล (ลานลิตร/วัน)
ไบโอด่เซึ่ล (ลานลิตร/วัน) นําามันไพื่โรไลซึ่่ส (ลานลิตร/วัน) ไบโอม่เทนอัด (ตัน/วัน) เชุือเพื่ลิงทดแทน อืน ๆ (ktoe)
รวม
ความตองกำารเชุือเพื่ลิงทังหมด (ktoe) ใชุเชุือเพื่ลิงจ้ากำพื่ลังงานทดแทน: AE (%) AE/FEC ภาคข้นส่ง (%)
แผู้น AEDP2015
แผู้น AEDP2018 แผู้นดําาเนินกำาร รวมเป้าหมาย 3.30 7.50
3.76 8.00 0.53 0.53 - -
- -
1969 4085 40890 40890 4.81% 9.99% 1.55% 3.22%
ผู้ลต่าง 2018-2015
-3.80 -6.00 -
-4,800.00 -10.04 -4629 6092 -15.05% -3.43%
 AEDP2015 11.30 14.00 0.53 4800.00 10.04 8,714 34,798 25.04% 6.65%
ปี 2018 4.20 4.24 -
15.00 -
2,123 34,798 6.10% 1.62%
          4) ภาพรวม
ตาราง 1.3-12 แสดงภาพื่รวมข้องกำารผู้ลติ พื่ลงั งานจ้ากำพื่ลงั งานหมนุ เวย่ นในแผู้น AEDP2018 เมอื เทย่ บกำบั แผู้น AEDP2015
โดยเป้าหมายรวมยังคงท่ไวท่รอยละ 30 ข้องกำารใชุพื่ลังงานข้ันสุดทายในปี 2580 โดยไปเพื่ิมสัดส่วนข้องพื่ลังงานหมุนเว่ยนใน กำารผู้ลิตไฟฟ้าและความรอนดานละ 1.49% และ 2.05% ตามลําาดับ และไปลดสัดส่วนข้องเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ลง 3.43%
ตาราง 1.3-12 ภาพื่รวมข้องกำารผู้ลิตพื่ลังงานจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนในแผู้น AEDP2018 เท่ยบกำับแผู้น AEDP2015
 พื่ลังงานทดแทน ไฟฟ้า
ความรอน เชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ รวม
AEDP2015 AEDP2018 4.27% 5.75% 19.15% 21.20% 6.65% 3.22% 30.07% 30.18%
ผู้ลต่าง 1.49% 2.05% -3.43% 0.11%
   1-96
กำารพื่ัฒนาระบบ Smart Grid ข้องประเทศไดดําาเนินกำารไปตามแผู้นแม่บทกำารพื่ัฒนาโครงข้่าย Smart Grid ข้องไทย พื่.ศ. 2558-2579 ท่จ้ัดทําาข้่นโดยสําานักำงานนโยบายและแผู้นพื่ลังงาน เพื่ือวางกำรอบทิศทางกำารพื่ัฒนานโยบายโครงข้่าย Smart Grid ข้องประเทศไทยในภาพื่รวมและเป็นตัวชุ่ทิศทางใหแกำ่หน่วยงานต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้องไปพื่ัฒนาและลงทุน ซึ่่งนิยามผู้้ใชุในกำาร พื่ัฒนาระบบโครงข้่าย Smart Grid จ้ะม่ความหมายกำวางๆ คือ “กำารพื่ัฒนาใหระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อกำารทําางานได อยา่ งชุาญฉลาดมากำข้น่ หรอื มค่ วามสามารถมากำข้น่ โดยใชุท รพื่ั ยากำรนอ ยลง (Doing more with less) มป่ ระสทิ ธภิ าพื่นา่ เชุอื ถอื มค่ วามปลอดภยั มค่ วามยงั ยนื และเปน็ มติ รกำบั สงิ แวดลอ ม ซึ่ง่ สามารถทาํา ใหเ กำดิ ข้น่ ไดโ ดยกำารประยกำุ ตใ์ ชุเ ทคโนโลยร่ ะบบสอื สาร สารสนเทศ (ICT) ระบบเซึ่นเซึ่อร์ ระบบเกำบ็ ข้อ มล้ และเทคโนโลยท่ างดา นกำารควบคมุ อตั โนมตั เิ พื่อื ทาํา ใหร ะบบไฟฟา้ กำาํา ลงั (Power grid) สามารถรับร้ข้อม้ลสถานะต่าง ๆ ในระบบมากำข้่นเพื่ือใชุในกำารตัดสินใจ้อย่างอัตโนมัติ ทังน่ กำระบวนกำารเหล่าน่จ้ะตองเกำิด ข้่นทัวทังระบบไฟฟ้า ครอบคลุมระบบผู้ลิต ระบบส่ง ระบบจ้ําาหน่าย และระบบผู้้ใชุไฟฟ้า”
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
1.3.4 การพัฒนาระบบ Smart Grid และ Smart City
    120   121   122   123   124