Page 121 - NEIC_FINAL REPORT
P. 121

ดงั นนั ภายในปี 2580 กำาํา ลงั กำารผู้ลติ ไฟฟา้ จ้ากำแผู้น AEDP2018 (Rev.1) เมือ รวมกำบั กำาํา ลงั กำารผู้ลติ ทผู้่ กำ้ พื่นั แลว จ้ากำ AEDP2015 จ้ะทําาใหม่กำําาลังกำารผู้ลิตจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนในปี 2580 ส้งถ่ง 29,411 MW และผู้ลิตไฟฟ้าไดถ่ง 85,652 GWh คิดเป็น รอยละ 34.2 ข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าทังหมดข้องปี 2580
2) แผน AEDP2018 (ภาคความร้อน)
ตาราง 1.3-10 แสดงแผู้น AEDP2018(Rev.1) ภาคความรอน เมือเท่ยบกำับแผู้น AEDP2015 ซึ่่งจ้ากำตารางสามารถสรุปกำาร
เปล่ยนแปลงข้องแผู้นไดคือ
ตาราง 1.3-10 ร่างแผู้น AEDP2018 (ภาคความรอน)
 แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทน พื่ลังงานทดแทนเพื่ือผู้ลิตความรอน
ชุ่วมวล (ktoe)
กำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่ (ktoe) ข้ยะ (ktoe)
พื่ลงั งานแสงอาทติ ย์ และพื่ลงั งานหมนุ เวย่ น อืน ๆ (ktoe)
ไบโอม่เทนอัด (ตัน/วัน)
รวม (ktoe)
ความตองกำารใชุความรอน (ktoe)
ผู้ลติ ความรอ นจ้ากำพื่ลงั งานทดแทน: AE (%) AE/FEC ภาคกำารผู้ลิตความรอน (%)
แผู้น AEDP2015
แผู้น AEDP2018
ผู้ลต่าง
 AEDP2015
22,100
1,283 495 1,210
-
25,088 68,414 36.67% 19.15%
ปี 2018
6,900
634 125 10
-
7,669 68,414 11.21% 5.85%
แผู้นดําาเนินกำาร
16,100
649 370 90
4,785 19,226 64,657 29.73% 15.15%
รวมเป้าหมาย
23,000
1,283 495 100
4,800 26,901 64,657 41.61% 21.20%
2018-2015
900 -
-
1,100
4,800 1,813 -3,756 4.93% 2.05%
          - กำารผู้ลิตความรอนจ้ากำชุ่วมวลเพื่ิมข้่นเล็กำนอย (900 ktoe) เมือด้ถ่งแผู้นใหม่และรวมกำับท่ผู้้กำพื่ันแลวในปี 2018
- กำารผู้ลิตจ้ากำกำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่และข้ยะไม่เปล่ยนแปลง
- ปรับลดกำารผู้ลิตความรอนจ้ากำ Solar ลงมากำเมือเท่ยบกำับปี 2015
- เพื่ิมกำารผู้ลิตจ้ากำไบโอม่เทนอัดซึ่่งเดิมไม่อย่้ในแผู้น
- โดยรวมแลว กำารผู้ลิตความรอนจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนจ้ะม่สัดส่วนเท่ากำับรอยละ 41.6 ข้องความตองกำารความรอน
ในปี 2580 เมือเท่ยบกำับ 36.7% ตามเป้าหมายข้องปี 2015
3) แผน AEDP2018 (ภาคขนส่ง)
ตาราง 1.3-11 แสดงกำารผู้ลิตพื่ลังงานเพื่ือใชุในภาคข้นส่งจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนข้องแผู้น AEDP2018(Rev.1) เมือเท่ยบกำับ
AEDP2015 ซึ่่งสรุปไดคือ
- ลดเป้าหมายกำารผู้ลิต E100 ลงจ้ากำเดิมท่ 11.3 ลานลิตรต่อวันเป็น 7.5 ลานลิตรต่อวัน
- ลดเป้าหมายกำารผู้ลิต B100 จ้ากำ 14 ลานลิตรต่อวันเป็น 8 ลานลิตรต่อวัน ทังน่จ้ากำกำารคาดกำารณ์ว่าความตองกำารใชุ
นําามันเชุือเพื่ลิงจ้ะลดลงจ้ากำแผู้นเดิม
- ยกำเลิกำแผู้นกำารผู้ลิตไบโอม่เทนอัด และเชุือเพื่ลิงทดแทนอืน ๆ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-95
   119   120   121   122   123