Page 120 - NEIC_FINAL REPORT
P. 120

1-94
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
(2) ใหรวมกำารพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนเพื่ือผู้ลิตไฟฟ้า เชุ่น ความรอนใตพื่ิภพื่ ไฮโดรเจ้น เซึ่ลล์เชุือเพื่ลิง และอืน ๆ ท่ไม่ม่ในแผู้น AEDP2018-REV1 เป็นเป้าหมายเพื่ิมเติมภายใตแผู้น AEDP2018-REV1 ดวย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รูปท่ี 1.3-27 ปรบั แผนโรงไฟฟา้ AE ใน PDP2018 Rev.1
จ้ากำตาราง 1.3-9 และรูปที่ 1.3-27 กำระทรวงพื่ลังงานไดปรับลดเป้าหมายกำารผู้ลิตไฟฟ้าในแผู้น AEDP2018 (Rev.1) เมือ
เท่ยบกำับแผู้น AEDP2015 กำล่าวคือ ปริมาณกำําาลังกำารผู้ลิตติดตังข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนไดถ้กำปรับลดลงจ้ากำ
จากตาราง 1.3-9 และรูปที่ 1.3-27 กระทรวงพลังงานได้ปรับลดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าในแผน 19,684 MW ในปี 2580 ข้องแผู้นปี 2018 (Rev.1) แต่กำําาลังผู้ลิตน่ยังคงท่ เมือเท่ยบกำับแผู้น AEDP2018 กำ่อนม่กำารปรับปรุง
ร้ปท่ 1.3-27 ปรับแผู้นโรงไฟฟ้า AE ใน PDP2018 Rev.1
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
 ซึ่่งตัวเลAข้EแDผู้นP2ต0า1ม8A(ERDePv.210)1เ8ม(ื่อRเeทvีย.1บ)กใับนแตผารนางAE1D.3P-2101เ5ป็นกลเป่า้าวหคมือาปยทริม่ “าเณพื่ิมกเําตลิมัง”กาจ้ราผกำลทิต่ไตดิดมต่กำั้ําางขลอังกำงากราผู้รลผิตลทิต่ไ“ฟผู้ฟ้กำ้าพื่จันา”ก แลว มาจ้ากำแผู้น AEDP2015 ซึ่่งกำารเปล่ยนแปลงหลักำ เมือเท่ยบกำับ AEDP2018 (กำ่อนปรับปรุง) สรุปไดคือ
พลังงานหมุนเวียนได้ถูกปรับลดลงจาก 19,684 MW ในปี 2580 ของแผนปี 2018 (Rev.1) แต่กําลังผลิตนี้ยังคงท่ี
- เพื่ิมนโยบายรับซึ่ือไฟฟ้าจ้ากำโรงไฟฟ้าชุุมชุน ภายใตโครงกำาร Energy for All ในชุ่วงปี 2563 – 2567 คือ
เมื่อเทียบกับแผน AEDP2018 ก่อนมีการปรับปรุง ซึ่งตัวเลขแผนตาม AEDP2018(Rev.1) ในตาราง 1.3-10 เป็น - solar hybrid 550 MW
เป้าหมายท่ี “เพิ่มเติม” จากที่ได้มีกําลังการผลิตท่ี “ผูกพัน” แล้วมาจากแผน AEDP2015 ซึ่งการเปล่ียนแปลงหลัก
- biogas (crop) 600 MW
เมื่อเทียบกับ AEDP2018 (ก่อนปรับปรุง) สรุปได้คือ
-
-
-
biogas (waste) 183 MW biomass 600 MW
เพ่ิมนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้โครงการ Energy for All ในช่วงปี 2563 – 2567 คือ
- เร่งรัดไฟฟ้าจ้ากำลมใหเร็วข้่นคือเริมรับซึ่ือจ้ากำปี 2565 แต่เป้าหมายข้องลมในปี 2580 ยังคงเดิมท่ 1,485 MW
- คงบทบาทข้องโรงไฟฟ้าชุ่วมวล และพื่ลังงานลม
- solar hybrid 550 MW
- ชุะลอรับซึ่ือ Solar ภาคประชุาชุนและลดกำารรับซึ่ือ Solar จ้ากำเป้าเดิมม่ 10,000 MW ในปี 2580 เป็น 9,290 MW (ซึ่่งรวม Solar hybrid 550- MWbiแoลgaวs) (crop) 600 MW
- biogas (waste) 183 MW
และเมอื เทย่ บแผู้น AEDP2018 (Rev.1) กำบั แผู้น AEDP2015 พื่บวา่ มกำ่ ารเปลย่ นแปลงคอ่ นข้า งมากำ (ตาราง 1.3-10) สรปุ ไดค อื
- biomass 600 MW
- แผู้น AEDP2018 เพื่ิมกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำ Solar ค่อนข้างมากำ เพื่ราะม่ทัง Solar ภาคประชุาชุน และ Solar ลอยนําาข้อง กำฟผู้. เพื่ิมเข้ามา
- เร่งรัดไฟฟ้าจากลมให้เร็วขึ้นคือเร่ิมรับซื้อจากปี 2565 แต่เป้าหมายของลมในปี 2580 ยังคงเดิมท่ี 1,485 MW
- ชะลอรับซื้อ Solar ภาคประชาชนและลดการรับซื้อ Solar จากเป้าเดิมมี 10,000 MW ในปี 2580 เปน็ 9,290
- เพื่ิมบทบาทข้องกำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่จ้ากำพื่ืชุพื่ลังงาน
MW (ซึ่งรวม Solar hybrid 550 MW แล้ว)
- เพื่ิมบทบาทข้องชุุมชุน
- คงบทบาทข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าพื่ลังนําา
 1.3-38
   118   119   120   121   122