Page 119 - NEIC_FINAL REPORT
P. 119

1.3.3 การส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
ทางกำระทรวงพื่ลังงานกำําาลังอย่้ในระหว่างกำารปรับปรุงแผู้น PDP2018 เป็นฉบับ PDP2018 (Rev.1) และเพื่ิงผู้่านกำารทําา ประชุาพื่ิจ้ารณ์ไปเมือวันท่ 18 กำุมภาพื่ันธ์ 2563 ซึ่่งแผู้น PDP ถือเป็นแผู้นแม่บทหลักำท่แผู้นอืน ๆ ใน Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ใชุเป็นฐานในกำารจ้ัดทําาแผู้นอืน ๆ อ่กำ 4 แผู้น คือ
- แผู้น AEDP
- แผู้น EEDP
- แผู้นแกำ๊ส
- แผู้นนําามัน
ดังนันรายงานฉบับน่ในส่วนท่เกำ่ยวข้องกำับแผู้น AEDP จ้่งเป็นแผู้นเบืองตนซึ่่งสามารถสรุปมาไดอย่างย่อ จ้ากำข้อม้ลท่
เผู้ยแพื่รโ่ ดยกำรมพื่ฒั นาพื่ลงั งานทดแทนและอนรุ กำั ษพื่์ ลงั งานในข้ณะนซึ่่ ง่ แผู้น AEDP ไดแ ยกำกำารจ้ดั ทาํา แผู้นออกำจ้ากำ 3 สาข้าหลกำั คอื
- แผู้น AEDP2018 (กำารผู้ลิตไฟฟ้า)
- แผู้น AEDP2018 (ความรอน)
- แผู้น AEDP2018 (ข้นส่ง)
ซึ่่งแผู้น AEDP ฉบับปรับปรุงปัจ้จุ้บันสามารถสรุปไดคือ
1) แผน AEDP2018 (การผลิตไฟฟ้า)
แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทน แผู้น AEDP2015
แผู้น AEDP2018
ผู้ลต่าง 2018-2015
6,139 2,725 220 13 35 320 400 25 68 14 9,727 20,070 75,915 14.12% 1.49%
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
  พื่ลังงานทดแทนเพื่ือผู้ลิตไฟฟ้า เป้าหมาย*
ผู้้กำพื่ันแลว
แผู้น PDP2018 Rev.1
9,290 2,725 3,500 1,485 183 1,000 400 44 69
-
18,696
52,894 250,204 21.14% 3.55%
รวมเป้า หมาย
12,139 2,725 5,790 2,989 565 1,000 900 75 308 2,920 29,411 85,652 250,204 34.23% 5.75%
 พื่ลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 พื่ลังงานแสงอาทิตย์ลอยนําา (กำฟผู้.) - -
2,849
  ชุ่วมวล 5,570 พื่ลังงานลม 3,002
2,290 1,504 382 -
500 31 239 2,920 10,715 32,757 326,119 10.04% 2.13%
  กำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่ (นําาเส่ย/ข้องเส่ย) กำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่ (พื่ืชุพื่ลังงาน) ข้ยะชุุมชุน
ข้ยะอุตสาหกำรรม พื่ลังนําาข้นาดเล็กำ พื่ลังนําาข้นาดใหญ่ (กำฟผู้.) รวม (MW)
ผู้ลิตไฟฟ้าได (GWh) ความตองกำารไฟฟ้า (GWh) ผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานทดแทน: AE (%)
600 680 500 50 376 2,906 19,684 65,582 326,119 20.11% 4.27%
          AE/FEC ภาคกำารผู้ลิตไฟฟ้า (%)
ตาราง 1.3-9 ร่างแผู้น AEDP2018 (กำารผู้ลิตไฟฟ้า)
หมายเหตุ:
(1) *เฉพื่าะเป้าหมายตามแผู้น AEDP2015 เป็นตัวเลข้กำําาลังผู้ลิตติดตัง (installation capacity) นอกำเหนือจ้ากำนันเป็นกำําาลัง ผู้ลิตตามสัญญา (Contract capacity)
  1-93

   117   118   119   120   121