Page 109 - NEIC_FINAL REPORT
P. 109

ร้ปท่ 1.3-21 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems, with values relative to 2018.
 ท่มา: W. C. Cole et.al., National Renewable Energy Laboratory, June 2019 ร้ปท่ 1.3-22 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems.
ท่มา: W. C. Cole et.al., National Renewable Energy Laboratory, June 2019
1.3.2 การพัฒนารถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซ่ึงส่งผลต่อการใช้น้ามัน
กำารพื่ัฒนารถไฟความเร็วส้งและรถไฟฟ้าข้นส่งมวลชุนเป็นส่วนหน่งข้องยุทธศาสตร์ท่ 7 ท่เกำ่ยวข้องกำับ กำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานและระบบโลจ้ิสติกำส์ข้องแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และสังคมแห่งชุาติฉบับท่ 12 ซึ่่งเป็น ฉบับปัจ้จุ้บัน โดยม่จุ้ดประสงค์ท่จ้ะชุ่วยกำระจ้ายความเจ้ริญและยกำระดับคุณภาพื่ชุ่วิตประชุาชุน และเป็นรากำฐาน สําาคัญข้องกำารพื่ัฒนาความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องประเทศ ซึ่่ง World Competitiveness Yearbook 2019 ข้อง IMD ไดปรับระดับความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องประเทศไทยจ้ากำลําาดับท่ 30 จ้ากำทังหมด 63 ประเทศในปี 2558 เป็น ลําาดับท่ 25 ในปี 2562 ซึ่่งส่วนหน่งมาจ้ากำกำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานทางกำารข้นส่งข้องประเทศท่ด่ข้่น โดยไดยกำระดับความ สามารถในกำารแข้่งข้ันดานโครงสรางพื่ืนฐานข้องไทยจ้ากำลําาดับท่ 46 ในปี 2558 เป็นลําาดับท่ 45 ในปี 2562 ส่วนในดาน โครงข้่ายทางราง ประเทศไทยไดรับกำารจ้ัดอันดับใหอย่้ในลําาดับท่ 43 ในปี 2558 และไดถ้กำยกำลําาดับเป็นท่ 41 ในปี 2562 และ ถือเป็นลําาดับท่ 2 ในอาเซึ่่ยน และตามหลังเพื่่ยงประเทศสิงคโปร์
1) ลักษณะการเดินทางในต่างจังหวัด
จ้ากำกำารสําารวจ้ข้องสําานักำงานนโยบายและแผู้นกำารข้นส่งและจ้ราจ้ร (สนข้.) พื่บว่า ในปี 2560 ประชุากำรไทยไม่รวม กำทม. ม่กำารเดินทาง 2.731 ลานคน-เท่ยวต่อวัน โดยรอยละ 56 เป็นกำารใชุรถยนต์ส่วนบุคคลและรอยละ 44 เป็นกำารใชุระบบ ข้นส่งสาธารณะ
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-83

   107   108   109   110   111