Page 110 - NEIC_FINAL REPORT
P. 110

 ร้ปท่ 1.3-23 สัดส่วนและร้ปแบบกำารเดินทางข้องประชุาชุนระหว่างจ้ังหวัด
อท่มา: สําานักำงานนโยบายและแผู้นกำารข้นส่งและจ้ราจ้ร
ซึ่่งจ้ากำ รูปที่ 1.3-23 จ้ะเห็นว่า mode ข้องรถข้นส่งสาธารณะท่ใชุมากำท่สุดคือรถโดยสารประจ้ําาทาง (รอยละ 37) และรถไฟ (รอยละ 4) และเครืองบิน (รอยละ 3)
ตาราง 1.3-4 ปริมาณกำารเดินทางข้องผู้้โดยสารภายในประเทศ
หน่วย: ลานคน-เท่ยวต่อปี
 ร้ปแบบกำารเดินทาง
รถโดยสารระหว่างจ้ังหวัด สัดส่วน (รอยละ)
รถไฟ
สัดส่วน (รอยละ) ทางอากำาศ *
สัดส่วน (รอยละ) รวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 เพื่ิมข้่น/(ลดลง) (รอยละ)
92.250 102.156 99.680 96.758 98.175 92.950 0.30 60.62 63.56 61.83 59.21 58.68 55.71
41.761 37.343 36.425 35.127 33.630 35.433 (3.10)
21.24
38.454 16.34
23.05
152.166 160.716 161.210 163.412 167.135 166.837 1.88
    27.44 18.155 11.93
23.24 21.217 13.20
22.59 25.105 15.57
21.50 31.527 19.29
20.12 35.430 21.20
     1-84
ท่มา: กำระทรวงคมนาคม กำรมท่าอากำาศยาน บริษัท ข้นส่ง จ้ําากำัด หมายเหตุ: * ปริมาณผู้้โดยสารข้าเข้าข้องเท่ยวบินในประเทศ
จ้ากำตาราง 1.3-4 ในปี 2560 ปริมาณกำารเดินทางระหว่างจ้ังหวัดเท่ากำับ 166.837 ลานคน-เท่ยวต่อปี ซึ่่งในจ้ําานวนน่รอยละ 55.7 เป็นกำารเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างจ้ังหวัด ซึ่่งม่สัดส่วนลดลงจ้ากำรอยละ 60 ในปี 2555 ในข้ณะท่สัดส่วนกำารเดินทาง โดยรถไฟม่เพื่่ยงรอยละ 21 ซึ่่งลดลงจ้ากำรอยละ 27 ในปี 2555 ซึ่่งอัตรากำารข้ยายตัวข้องกำารเดินทางโดยรถโดยสารค่อนข้างตําา เพื่่ยงรอยละ 0.3 ต่อปี ในข้ณะท่อัตรากำารข้ยายตัวข้องกำารเดินทางโดยรถไฟติดลบท่ -3.1% ต่อปี ในทางตรงกำันข้าม อัตรากำาร ข้ยายตวั ข้องกำารเดนิ ทางทางอากำาศกำลบั เพื่มิ ข้น่ อยา่ งรวดเรว็ คอื รอ ยละ 16.3 ตอ่ ปี และทาํา ใหส ดั สว่ นข้องกำารเดนิ ทางทางอากำาศ เพื่ิมข้่นจ้ากำรอยละ 11.9 ในปี 2555 เป็นรอยละ 23 ในปี 2560 (ตาราง 1.3-4)
ในส่วนข้องกำารข้นส่งสินคานัน กำารข้นส่งทางถนนยังม่สัดส่วนส้งสุดเชุ่นกำันคือ รอยละ 87 ในปี 2561 ซึ่่งเป็นกำารข้นส่งโดย รถบรรทุกำ ส่วนกำารข้นส่งท่เป็น mass เชุ่น กำารข้นส่งทางรถไฟม่สัดส่วนท่ตําามากำ คือ เพื่่ยงรอยละ 1.37 และกำารข้นส่งทางนําา กำ็ม่สัดส่วนนอยมากำ เมือเท่ยบกำับกำารข้นส่งดวยระบบอืน ๆ (ตาราง 1.3-5)
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   108   109   110   111   112