Page 695 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 695

 ที่ปรึกษา อธิบายว่าการนําเข้าข้อมูลท่ีมีท้ังพิมพ์และเขียนนั้นบางส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยได้ หากแต่ยังต้องอาศัยกําลังคน การทํา meta data นั้นจะเป็นการใช้ template ของ IBM ซึ่งจะสามารถเริ่มงานไดเ้ ลย ใน phase 1 การเริ่ม Data governance นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าศูนย์จะอยู่ ณ ที่ใด ซึ่งในการศึกษา ได้ระบุถึงแนวทางในการจัดต้ังศูนย์ไว้แล้ว
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจํานวนบุคลากรน้ัน สามารถแบ่งจ้างได้เป็นระยะตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเหตุที่ต้องใช้คนจํานวนมากเป็นเพราะรูปแบบข้อมูล เช่น ธปท. มีเจ้าหน้าท่ีนําเข้าข้อมูล 60 คน เพราะรูปแบบข้อมูลไม่สามารถใช้ระบบได้ หากไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ เจ้าหน้าที่ปัจจุบันก็ต้องมีความสามารถในการทํางานเอง ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดูแล การออกแบบ รวบรวม Meta data ของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ซ่ึงจะเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้
ผู้อํานวยการ สนพ. การจัดตั้งศูนย์ต้องดูแนวทางของคณะปฏิรูป ซึ่งแนวทางตอนนี้จะเป็นการจัดตั้ง กองเงาภายใน สนพ. เพ่ือเริ่มดําเนินการ
มติที่ประชุม รับข้อสังเกต
วาระที่ 3.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อน แผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) (พพ.)
- ที่ปรึกษากล่าวเสนอผลศึกษาโครงการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีเน้ือหา ดังต่อไปน้ี
        3/9/63 - 14
   693   694   695   696   697