Page 697 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 697

 2. ระบบทวนสอบข้อมูลของฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายงานสถิติ(ศทส.) ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ อันได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic Tools) ซึ่งสามารถนําเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Visualization) มาช่วยตรวจจับข้อมูลผิดปกติ โดยอาจมีการเปรียบเทียบกับค่าในอดีตได้ อาทิเช่น Box Plot, Time Plot และ Overlay Time Plot
3. ระบบทวนสอบข้อมูลของDataLakeทางที่ปรึกษาขอนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด(Best Practice Framework) คือ สร้างโซนข้อมูล (Data Zone)
2 งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure)
- ที่ปรึกษาประเมิน Analytics Platform ปัจจุบันของ พพ. โดยใช้หลักการของ CMMI ที่ประเมินงานด้านบุคลากร กระบวนงาน เทคโนโลยี และจัดระดับการจัดการข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ พบว่า ในทุกด้านของ Analytics Platform Framework ปัจจุบันที่มีน้ันอยู่ในระดับเร่ิมต้น
- ที่ปรึกษาเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สําหรับอนาคตของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ควรมีองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ โดยมีการแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 1-2 ปีแรก เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับ Enterprise Data Warehouse และการจัดทํารายงาน ระยะ 3-4 ปีต่อมา เป็นการพัฒนา Meta data Management เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกผ่าน APIs
สําหรับโครงสร้างของการจัดการความเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศทางด้าน Information Security สามารถพิจารณาโดยใช้มุมมองของ ITU-T Recommendation X.805 ท่ีทําการกําหนดโครงสร้างของ Information Security ในเชิงเทคนิคที่แบ่งมิติของความปลอดภัย (Security Dimension) ส่วนต่าง ๆ และแบ่งการพิจารณา เป็น 3 ชั้น คือ Infrastructure Security Layer Services Security Layer และ Applications Security Layer
สําหรับการบริหารทางด้าน Information Security นั้น พพ. จําเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการ (Administrative Framework) โดยใช้ ISO/IEC 27001 ในการจัดทําแผนนโยบาย Information Security ท่ีสอดคล้องกับแผนการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่
3/9/63 - 16   695   696   697   698   699