Page 693 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 693

 • • •
ส่วนที่2การเก็บรวบรวมข้อมูล(DataAcquisition)เป็นการกําหนดการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่3การใช้ข้อมูล(DataUsage)เป็นนโยบายการเข้าถึงข้อมูลภายในศูนย์ฯ (Internal Data Access) นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
ส่วนที่4การคุ้มครองข้อมูล(DataProtection)เป็นการกําหนดนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
โครงสร้างบุคลากรในการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ฯ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) คณะทํางานด้านข้อมูล (Administration Board) ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Team) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ เจ้าของข้อมูล (Data Owner) และผู้ใช้ข้อมูล (Data User)
- เมื่อได้นโยบาย และบุคลากรการดําเนินงานแล้ว ศูนย์ฯ จําเป็นต้องกําหนด กระบวนการทํางานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องจะใช้รูปแบบของกระบวนการ COLLECT, GOVERN, TRANSFORM, และ SHARE เพ่ือให้สามารถดูแลกํากับข้อมูลได้ตลอด ทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลผ่านการประชุมหารือ หรือแบบฟอร์มตามที่กําหนด โดยที่ปรึกษา ออกแบบตัวอย่างของฟอร์มเอกสารเพื่อใช้งาน เช่น แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ แบบฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น
2) การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐด้านพลังงาน (Open Data)
- ภาครัฐมีการกําหนดเรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• จัดทําบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงานระบุชุดข้อมูลและจัดลําดับความสําคัญของ ข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะนําไปเปิดเผยอย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
• จําแนกหมวดหมู่กําหนดและจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูลให้เป็นไปตามท่ี กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสําคัญ
-
3/9/63 - 12   691   692   693   694   695