Page 641 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 641

 - ที่ปรึกษาช้ีแจงว่า ในกรณี สสน. ทางศูนย์ดําเนินการออกแบบข้อมูลเองเพราะมีบุคลากรท่ีมี ศักยภาพสามารถทําได้ และนําให้หน่วยงานอื่นใช้ จึงลดปัญหาเรื่องของการพึ่งพิงรูปแบบข้อมูล ของหน่วยงานที่รับข้อมูลมา ซึ่งสามารถนํามาเป็นแนวทางสําหรับศูนย์ NEIC ได้
- ด้านวิสัยทัศน์ให้ที่ปรึกษาพิจารณาปรับวิสัยทัศน์ให้ศูนย์ NEIC นี้ดูเป็นผู้นําด้านข้อมูลพลังงาน
ท่ีมีความสําคัญมากโดยอาจปรับเปล่ียนคําให้ดูมีพลังมากข้ึน - ที่ปรึกษารับข้อสังเกต
- แผน Roadmap ที่แบ่งเป็น 3 ช่วงนั้นไม่ล้อกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนแม่บท อีกทั้ง เสนอว่าควรเร่งช่วงที่ 2 ให้เร็วขึ้น และการจัดตั้งศูนย์ NEIC นี้ประสงค์ให้ศูนย์ฯ แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ ใช่หรือไม่
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่าคณะปฏิรูปกล่าวถึง EIA ซึ่งเสนอให้เป็นต้นแบบของศูนย์ NEIC ที่จะสามารถดําเนินงานได้อย่างอิสระ เมื่อดูในบริบทของศูนย์ NEIC นั้นที่ปรึกษาเสนอให้เป็นหน่วยงาน ซึ่งยังดําเนินงานภายใต้ สนพ.
กรรมการ สนพ. มีความเห็นดังนี้
- ตาม TOR ข้อ 3.9 ต้องขอให้นําเสนอในครั้งถัดไป เป็นเรื่องรายละเอียดของแต่ละโครงการว่า
เป็นphasing อย่างไร รวมถึงจัด priority อย่างไร เพื่อให้ สนพ. สามารถนําเสนอเป็น package ต่อไป
- ควรนําเสนอถึง source of funds ว่าควรจะสามารถขอในกองทุนไหนได้บ้าง
- ประเด็นเร่ืองของการต้ังศูนย์ อยากให้ลงรายละเอียดให้มากข้ึนว่ามีภารกิจอย่างไร แต่ละกลุ่มงาน
ว่ามีภารกิจอะไร JD ของแต่ละคนต้องทําอะไรบ้าง
- ที่ปรึกษารับข้อสังเกตุและแก้ไขรายงาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สอบถามถึงข้อเสนอที่ให้มี data center อีกศูนย์น้ันต้องมีห้องใหม่หรือไม่เพราะหากเป็น Tier III ที่ต้องมีการทําระบบสํารองหลายส่วน อีกท้ังหากในการศึกษาไม่ได้ดูสถานท่ีใหม่ จะสามารถทําได้ อย่างไร ด้วยข้อจํากัดของสถานที่ปัจจุบันอาจไม่สามารถทําได้ ควรมีการนําเสนอเป็น options อะไรบ้าง
- ที่ปรึกษาช้ีแจงว่า หากเป็น Tier III นั้นจะต้องมีการทําระบบสํารองจริง และในการจัดทํา ศูนย์ NEIC นั้น อาจเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันกับ สนพ. ปัจจุบัน โดยจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมถึง option ว่าหากขึ้น Tier III จะต้องทําอย่างไร
14/5/63 - 12
   639   640   641   642   643