Page 643 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 643

 o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายงานสถิติ (ศทส.) ซึ่งดูแลฐานข้อมูลกลาง Data Warehouse (DW) ของกรมฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ และใช้ความ ชํานาญของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงเสนอให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic Tools) เพื่อตรวจหาความผิดปกติแทนที่จะใช้ความชํานาญของเจ้าหน้าที่เท่านั้น และ การจัดเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกผู้นําเข้า ผู้แก้ไขข้อมูล วันเวลาการแก้ไข รวมไปถึง เหตุผลในการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของข้อมูล
- Data Lake ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องมีการในการจัดการด้วย (1) การสร้างโซนข้อมูล (2) การ สร้างเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจน และ (3) การตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลจาก แหล่งท่ีมาของข้อมูล
• ส่วนท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) (TOR 4.5)
ที่ปรึกษานําเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการข้อมูล ทั้งบุคลากร กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยี เพื่อการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีการพัฒนา Enterprise Data Warehouse เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยมี เครื่องมือ ETL ในการจัดการข้อมูลก่อนนําเข้า มีการจัดเก็บในรูปแบบ schema ที่เหมาะสมกับการจัดทํา รายงาน มีการจัดการข้อมูลด้วย Metadata Management มี Big Data Platform เพื่อรองรับการนําเข้า ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และจัดให้บริการบริหารความเสี่ยง Information Security ตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO/IEC 27001 และ ITU X.805 ที่ปรึกษานําเสนอ แบบการจัดการความเส่ียงด้วยการแบ่งโซนของการจัดเก็บข้อมูล
ที่ปรึกษาประเมินความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีชอง พพ. ในทุกมิติของ Analytics Platform Framework พบว่าอยู่ที่ระดับ Initial ทําให้ พพ. สามารถเร่ิมพัฒนาในส่วนของ Data Warehouse และ Data Management ได้ทันที โดยสามารถนํา Best Practice มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทํางานของ พพ. ได้ อีกท้ังการพัฒนาทั้งสองส่วนน้ีเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ Data Governance อีกด้วย
• ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง (Data Analytics) (TOR 4.4)
ที่ปรึกษานําเสนอการออกแบบ Big Data Platform เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง (Data Analytics) โดย platform ประกอบไปด้วย (1) Data Source คือแหล่งข้อมูลของระบบ Big Data ทั้งหมด (2) Data Storage คือการจัดเก็บข้อมูลท่ีส่งมาจาก Data Source (3) Processing คือการประมวลผล เพื่อการวิเคราะห์ (4) Analytical Data Storage คือการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมสําหรับการวิเคราะห์ (5) การทํา Analytics หรือการวิเคราะห์
การออกแบบและนําเสนอ Analytics Dashboards ควรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้อํานวยการ และระดับผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงแต่ละระดับจะมีวิธีนําเสนอและรายละเอียดที่ต่างกัน
  14/5/63 - 14


   641   642   643   644   645