Page 640 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 640

 • ส่วนที่ 6 การสํารวจ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) และการออกแบบ เพื่อสนับสนุนศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ (TOR ข้อ 3.8(1), (3))
ที่ปรึกษานําเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศปัจจุบันที่เป็นการผสมผสานระหว่าง การออกแบบโครงสร้างข้อมูลการประมวลผลรายการแบบออนไลน์ (On-line transaction processing) และการวิเคราะห์ผลแบบออนไลน์ (On-line analytical processing) และเสนอให้มีการพัฒนาระบบ ETL-ELT (E: Extraction, L: Loading, T: Transformation) ขึ้นเพ่ือปรับเปล่ียนให้การประมวลผลรายการแบบออนไลน์ มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบตามมาตรฐานสําหรับระบบของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี ที่ปรึกษาเสนอให้ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับความมั่นคงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความเสี่ยงและระบบรักษา ความปลอดภัย โดยการบริหารจัดการตามแนวทางของ Uptime Institute Operation Sustainability มีการจัดการความเส่ียงและความปลอดภัยสารสนเทศ มีการแบ่งสถาปัตยกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ของศูนย์ข้อมูล ของ สนพ. ที่มุ่งเน้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะ Batch Processing และ ศูนย์ข้อมูลของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Online และการเผยแพร่ข้อมูล
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทํางานศึกษาฯ
ผู้อํานวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สอบถามถึงรูปแบบการรับข้อมูลในปัจจุบันว่า เป็นรูปแบบใด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายใดบ้าง และมีข้อเสนอแนะหรือไม่ว่า หากในอนาคต มีปัญหาเรื่องชั้นความลับของข้อมูล จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานได้ อย่างไร
- ท่ีปรึกษาชี้แจงว่ารูปแบบข้อมูลท่ีได้รับยังคงเป็น batch processing อยู่ ไม่ได้นําเข้าอัตโนมัติ และอธิบายถึงรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล
- ด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาเสนอให้จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน ซ่ึงจะถูกเสนอตาม ช้ันกรรมการ พ.ร.บ. DGA แล้วเมื่อได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถทําให้เป็น กฎหมาย แต่ต้องระบุรายละเอียด data set ที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานจะไม่สามารถปฏิเสธการให้ ข้อมูลได้
ผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรักษ์พลังงาน สอบถามถึงภัยคุกคามทาง Cyber ว่ามีการศึกษาระดับ มาตรการในการป้องกันอยา่งไร
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่า มาตรา 60 ในกฎหมาย พ.ร.บ. ไซเบอร์ ให้หลักเกณฑ์ว่าต้องทําอย่างไร แต่เมื่อปฏิบัติจริงการรับมือนั้นต้องมีการระบุรายละเอียดอีกคร้ัง
ผู้แทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สอบถามว่าจากผลการศึกษา อุปสรรคที่ทาง สสน. และ iNET ประสบปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไร และ จะนํามาใช้กับ NEIC กําหนดการดําเนินอย่างไร
     14/5/63 - 11   638   639   640   641   642