Page 638 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 638

 • ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และ แผนที่นําทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์ (TOR ข้อ 3.8 (2), (4))
ที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) ของ สนพ. เพื่อรู้จักสถานภาพปัจจุบัน การหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดย ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey’s 7s ที่จะวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared values) การค้นหาโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เครื่องมือ PESTEL Analysis ตามแนวคิดของ Francis J. Aguilar และ Stakeholder Analysis ที่วิเคราะห์ ปัจจัยด้านการเมือง (P: Politics) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E: Economic) ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S : Social) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T: Technology) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (E: Environment) และ ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (L: Legal factors) จากการวิเคราะห์ SWOT ท่ีปรึกษานําเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
ที่ปรึกษานําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของศูนย์ฯ มาใช้วิเคราะห์จัดทํากลยุทธ์ได้โดยอาศัยเครื่องมือ TOWS Matrix ในการจับคู่แต่ละส่วนประกอบ และจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ปรึกษาจัดทําข้อเสนอแนะด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการให้บริการประชาชน ประชาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารพลังงานของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงเพ่ือตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1-2
ที่ปรึกษานําเสนอแผนที่นําทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์ฯ โดยประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย (a) ประเภทของหน่วยงาน และ (b) ตัวแบบธุรกิจของศูนย์ฯ (Business Model) หรือ Business Model Canvas ซึ่งต้องตอบสนองต่อ 3 ประเด็นหลัก คือ (a) Product solution fit บริการ ให้ตอบโจทย์ ลูกค้า (b) Product market fit มีกระบวนการเพื่อให้ทราบแนวคิด/ความต้องการจากลูกค้าโดยตรง เพื่อออกแบบงานให้ลูกค้าอยากใช้ และ (c) Business model fit คือ การทบทวนว่าสิ่งที่คิดจะทํา สอดคล้อง กันท้ังหมดใน Business Model Canvas ซ่ึงทําให้แบ่งแผนออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ปี 2564 – 2566 ช่วงที่ 2 ปี 2567 – 2569 และ ช่วงที่ 3 ปี 2570 – 2579 จากนั้นที่ปรึกษานําเสนอแผนปฏิบัติการ Action Plan แสดงถึง แผนงาน/โครงการ และ งบประมาณการดําเนินโครงการใน 2 ช่วงแรก (2564-2569) โดยแยกตาม ลักษณะงาน
ที่ปรึกษาได้สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งศูนย์ฯ ด้านความอิสระในการบริหารงานของศูนย์ฯ หากอยู่ภายใต้ สนพ. ข้อจํากัดด้านบุคคลากรในการดําเนินกิจกรรมและแผนงาน อีกท้ังหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ที่จะเกิดขึ้น และได้มีข้อเสนอแนะด้านการวางขอบเขตการเป็นอิสระของศูนย์ และการนําผลการศึกษา ของโครงการไปจัดทําเป็นแผนงาน แผนงบประมาณ อีกท้ังปรับโครงสร้างการบริหารของศูนย์ฯ ให้เหมาะสม
14/5/63 - 9

   636   637   638   639   640