Page 605 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 605

 ▪ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การตอบสนองต่อประชาชน - สร้างความโปร่งใสให้สังคมเชื่อถือในการ บริหารพลังงานของรัฐบาล
• เป้าประสงค์:ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายและเผยแพรข้อมูล สารสนเทศ การพยากรณ์ให้ทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 – การตอบสนองต่อรัฐบาล – สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
• เป้าประสงค์:ข้อมูลด้านพลังงานมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของ ผู้บริหาร และผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จากการดําเนินการของศูนย์ฯ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 – การพัฒนาศูนย์ฯ - เป็นองค์การสมรรถนะสูง
• เป้าประสงค์:เป็นbestpracticeให้กับศูนย์ข้อมูลอื่นๆและบุคลากรมี ความสามารถตามเป้าหมายที่กําหนด
o แผนที่นําทาง Road Map คือแผนที่ที่ช่วยบอกว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นเราคาดหวังอะไร และจะประสบความสําเร็จอย่างไรในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งที่ปรึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง 1 (ปี 64 – 66) คือ การเตรียมตัว; ช่วง 2 (ปี 67 – 69) คือ การเริ่มให้บริการ และ ช่วง 3 (ปี 70 – 79) คือ การขยายแผนไป 20 ปี ซึ่งข้ึนอยู่กับผลการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงท่ี 2
o การวางกิจกรรมในแต่ละช่วงของ Road Map นั้นพิจารณาจาก 2 ส่วนคือ (1) ประเภทของ หน่วยงาน (2) ตัวแบบธุรกิจของศูนย์ฯ (Business Model) โดยใช้ model ของคณะปฏิรูปเป็นตัวต้ัง เพื่อระบุถึงรายละเอียดของกิจกรรมนั้น ที่ปรึกษาใช้ Business Model Canvas (BMC) เพื่อแจกแจงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีควรจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาซึ่งประกอบด้วย
▪ บริการที่ศูนย์ฯส่งมอบแก่ลูกค้า (Value Propositions) ที่ประกอบด้วยลักษณะงาน ▪
▪
 ที่ให้บริการ ขอบเขตสิ่งที่บริการ ประเภทข้อมูล - การให้ข้อมูลจะมากขึ้น โดยในช่วงที่ 3
 คาดว่าจะมีการเก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมากขึ้น
  ผู้รับบริการ (Customer Segments) ประกอบด้วย ขอบเขตผู้รับบริการ และ
กลุ่มประชาชน - ในช่วงที่ 2 และ 3 จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดต้องการ
 สื่อสารอะไรบ้าง
  การสร้างรายได้จากการใช้บริการ (Revenue Streams) ประกอบด้วย การคิดค่าบริการ
และ แหล่งรายได้ - ช่วง 1 และ 2 ไม่คิดค่าบริการ ช่วง 3 จะมีการคิดค่าบริการ
 ซึ่งจะเกิดเป็นแหล่งรายได้ที่นอกจากเงินงบประมาณ
 3/4/63 - 5
   603   604   605   606   607