Page 606 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 606

  ช่องทางการส่งมอบบริการ (Channels) ประกอบด้วย ช่องทางการส่งมอบ ช่วงเวลาการ
ให้บริการ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ – ช่วงแรกอาจใช้ช่องทางปัจจุบัน และเริ่มใช้
 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ online
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ (Customer Relationships) ประกอบด้วย
ประเด็นสร้างความสัมพันธ์ และ ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์
  กิจกรรมหลักของศูนย์ (Key Activities) ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การสร้างความรู้ การศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและการประเมินผล และกระบวนการปฏิบัติงาน – ช่วงแรกเป็นการทํา
MOU, data catalog, ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีแผนการประเมินผล ช่วงต่อมา
 ดําเนินงานต่อเนื่องมาให้เข้มข้นขึ้นขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  ทรัพยากรหลักในการดําเนินงาน (Key Resources) ประกอบด้วย software hardware
บุคลากร วัฒนธรรม – ช่วงแรกคือการจัดหาสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินงานรวมทั้ง
 upgrade สิ่งที่มี มีการพัฒนาบุคลากรเดิมในช่วงแรก และขอบุคลากรที่จําเป็นเพิ่มเติม
 รวมทั้งการใช้ที่ปรึกษาที่มีอยู่ สําหรับการออกเป็น SDU นั้น ปัจจุบันที่ปรึกษาเห็นว่า
 ยังไม่เหมาะสม หากยังมีความต้องการในการจัดตั้ง SDU นั้นควรศึกษาอีกครั้งในช่วง 2
  พันธมิตรหลัก (Key Partners) ประกอบด้วย พันธมิตรด้านการรับข้อมูล การเผยแพร่
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี - ช่วงแรก ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานรัฐ
 ด้านพลังงาน ช่วง 2 ก็ขยายไปยังหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน ทั้งนี้หน่วยงาน
 ต่าง ๆ นั้นสามารถเข้ามาเป็น partners ช่วงใดก็ได้ ในที่นี้ระบุให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมาย
 และแนะนําให้พันธมิตรช่วยประชาสัมพันธ์
 ▪
▪ ▪
▪
▪
o ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์
▪ ความเป็นอิสระของศูนย์ฯ หากยังอยู่ใต้ สนพ. ต้องมีการแจกแจงว่าอิสระที่ต้องการนั้น
คืออะไร
▪ การอบรม ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการฝึกอบรม และมีการ
อํานวยความสะดวก
▪ ผู้รับบริการนั้นมีหลายกลุ่ม หลายพฤติกรรม จึงจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
ผู้รับบริการท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มากและต่อเน่ือง
▪ การประเมินผล ต้องมีการออกแบบระบบการเก็บข้อมูลการประเมินผลไว้ล่วงหน้า
และให้ความสําคัญกับการปรับปรุงเป็นหลัก 3/4/63 - 6


   604   605   606   607   608