Page 607 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 607

 o ตัวช้ีวัด Key Performance Indicators มีอยู่ 2 ระดับ
▪ ระดับองค์การ มีอยู่ 5 เรื่อง: ความเชื่อมั่น กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมพลังงาน ชี้แจงประเด็นได้ทันต่อสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นต่อ ข้อมูล และเข้าใจถึงข้อมูล โดยเกณฑ์การให้คะแนนนั้นใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ จากแบบสอบถาม โดยเกณฑ์ที่ต้องได้ 100% คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ กระทรวงพลังงานเอง
▪ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจะเป็นผลลัพธ์ และผลผลิตของยุทธฯ ต่าง ๆ
o แผนงานโครงการท่ีปรึกษาทําแผนงบประมาณมาสําหรับ ระยะที่ 1 (ปี 2564-2566) และ ระยะท่ี 2 (ปี 2567-2569) โดยมีแผนการพัฒนาทางด้าน IT ค่านิยม ผู้รับบริการ บุคลากร กระบวนการ
กฎหมาย การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกศูนย์ฯ
สรุปประเด็นและข้อซักถาม
- คําถาม: การพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานได้เบ็ดเสร็จในคนเดียว
o อธิบาย เนื่องจากศูนย์ฯ ใหม่ต้องมีการใช้เงินมาก ใช้คนมาก ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถหา
คนได้ จึงเห็นควรว่าในการจัดตั้งศูนย์ฯ ควรแสดงให้เห็นว่าคนที่มีอยู่นั้นมีการพัฒนาและสามารถ ทํางานได้หลายงานโดยให้เงินมากข้ึนและสามารถทํางานได้หลายงานในคนเดียว ซึ่งข้ึนกับกลยุทธ์ ขององค์การด้วยเช่นกันว่าต้องการให้บุคลากรไปในทิศทางใด และศูนย์ฯ จะมีวิธีพัฒนาบุคลากร อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตรงน้ีเป็นเพียงข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา
- คําถาม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ระบุว่าจัดทําบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานนั้นดูว่าแคบไปหรือไม่ ควรจะเป็นการสนับสนุนงานของทุกภาคส่วนหรือไม่
o อธิบาย ในทางปฏิบัติ คือ ต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานต้องการ และทําให้สิ่งท่ีสื่อออกไป นั้นสามารถเข้าใจง่าย โดยยุทธศาสตร์ท่ี 1 นั้นก็ได้ตอบแล้วว่าเป็นการบริการผู้อื่น และ ศูนย์ฯ น้ี เป็นการจัดทําข้อมูลเพ่ือตอบประชาชนและรัฐบาล แต่ไม่ได้จัดทํานโยบาย
- คําถาม: พันธกิจข้อ 4 เร่ืองการจัดหาเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลน้ันหมายถึงอะไร ควรต้องเป็น เร่ืองของกระทรวง DE หรือไม่
o อธิบาย ตัวอย่าง เช่น การใช้ห้องสมุดท่ีมีระบบเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล หากต้องการให้ผู้ใช้ ค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เข้าถึงข้อมูลมากข้ึนด้วย software ท่ีมีอยู่น้ัน ก็จะจัดให้ความรู้แก่ผู้ท่ี ต้องการใช้ข้อมูลนั้น ทําให้ users สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งอาจเปลี่ยนคําพูดเป็น “การเขา้ถึงข้อมูล”ได้เช่นกันซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าข้อน้ีมีความสําคัญกับหน่วยงานแค่ไหน
  3/4/63 - 7
   605   606   607   608   609