Page 528 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 528

 เร่ิมประชุม : 14.00 น. ความเป็นมา
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ที่ปรึกษาจะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงท่ีมาของโครงการในการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ ตอบสนองเร่ืองการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปจั จบุ ัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัด จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ท่ีปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ท้ังน้ีในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานท้ังปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกที่จะมีการบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซ่ึงจะมีหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมท้ังอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลส่วนหน่ึงท่ีปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ น้ีจะต้องตอบโจทย์นโยบาย ทางรัฐบาลด้วย กับการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
  ธพ.-3

   526   527   528   529   530