Page 526 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 526

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม 6 ช้ัน 15 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
5. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
10. นางสาวตันติมาจงเฮงสกลุ
กรมธุรกิจพลังงาน
1. นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์
2. นางเสาวณีย์ สวนมาลี
3. นางสาวจุฑารัตน์ อาชีวะ
4. นางสาวณัฐสินี กสิวิทย์
5. นายไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย์
6. นายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกลุ
7. นายวุฒิทัต ตันติเวสส
8. นายภาณุวัฒน์ แป้นน้อย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
เลขานุการกรม
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยธุรกจิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว วิศวกรชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยธุรกจิ น้ํามัน วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ
 ธพ.-1


   524   525   526   527   528