Page 529 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 529

 สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน(กรมฯ)ท่ีมีเผยแพร่ในinternetแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็จะทํา ข้อมูลแล้วส่งลงเว็บไซต์ โดยศูนย์สารสนเทศจะทําการเผยแพร่ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ในแบบสอบถาม ท่ี สนพ. ส่งมาตามหัวข้อ 3.1 ข้อมูลผู้ประกอบการและการชําระค่าธรรมเนียม และหัวข้อ 3.3 ข้อมูล สถิติพลังงาน การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า และการส่งออก ข้อมูลบันทึกลง database คือ MIS ของกรมฯ และประมวลผลออกมาในรายงาน จัดทําในรูปแบบ Excel file ใน version ต่าง ๆ เพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นการนําข้อมูลจาก database มาจัดทํา หากต้องการเชื่อมตรงก็ทําได้
• ข้อมูลที่กรมฯ มีท้ังที่เป็นฐานข้อมูลและไม่เป็นฐานข้อมูล น่าจะเร่ิมจากข้อมูลท่ีเป็ นฐานข้อมูลก่อน และน่าจะระบุว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพ่ือจะได้จัดทําให้ตรงตามความต้องการ ไม่เช่นน้ันจะเป็นการนํา ข้อมูลไปกองไว้ท่ี สนพ. จะเยอะมาก และขณะน้ีกรมฯ กําลังดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นตัวหลกั ซ่ึงยังไม่มีการ cleansing ข้อมูลในระบบ คาดว่าจะเสร็จประมาณ 6 เดือน ในส่วน Data dictionary Data set ทางกรมฯ สามารถให้ได้เป็น concept แต่หากต้องการข้อมูลต้องมาคุยกันว่าจะให้ได้ใน ระดับใด ซ่ึงเป็นความต้ังใจของ สนพ. อยู่แล้วท่ีอยากจะทราบโครงสร้างของข้อมูลเท่าน้ันในเบื้องต้น
• ระบบฐานข้อมูลท่ีจัดทําเสร็จมี2-3ระบบเช่นระบบสํารองน้ํามันซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีผู้ค้ามาตรา7 กังวลมาก เพราะเป็นความลับทางการค้า และไม่อยากให้เปิดเผย
• ตามแบบสอบถามของสนพ.หัวข้อ3.1ข้อมูลผู้ประกอบการและการชําระค่าธรรมเนียมหัวข้อ3.3 ข้อมูลสถิติพลังงาน การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออก และหัวข้อ 3.5 ข้อมูลโรงกลั่นและ คลังสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง ข้อมูลใน 3 หัวข้อนี้ทางกองบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง ได้ตอบไว้ให้ละเอียดและครบถ้วนแล้ว รวมท้ังฐานข้อมูลที่กําลังพัฒนาใกล้เสร็จในเร่ืองคลังน้ํามัน ที่เป็นระบบสถานที่เก็บและปริมาณน้ํามันสํารองทั้งตามกฎหมายและคงเหลือ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็น รายวัน รายเดือน อาจจะเป็นเฟสต่อไป
• ตามแบบสอบถามสนพ.หัวข้อ3.2ข้อมูลสถานีบริการและการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงข้อมูลสถานี บริการแบ่งเป็น 2 ส่วน
o ข้อมูลความปลอดภัยจะแบ่งตามเชื้อเพลิง 3 ชนิด ก๊าซธรรมชาติ น้ํามัน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้อมูลท้ัง 3 ชนิดน้ีจะแบ่งเป็นส่วนกลางและสว่ นภูมิภาค (จังหวัด) ส่วนกลางจะมีข้อมูลเฉพาะของ ส่วนกลางท่ี update ทุกปี ข้อมูลของภูมิภาคจะต้องตามข้อมูลจากแต่ละจังหวัด เช่นข้อมูล สถานีบริการ มีข้อมูลเฉพาะสถานที่ตั้งของส่วนกลาง ไม่ update ของต่างจังหวัด หากต้องการ ทราบข้อมูลต่างจังหวัด ต้องประสานไปยังภูมิภาคอีกที เนื่องจากกรมฯ ได้ให้อํานาจไปทาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าฯ มอบอํานาจให้พลังงานจังหวัดเป็นคนกํากับดูแล ข้อมูลต่างจังหวัด ไม่กลับมารวมท่ีส่วนกลาง ต้องตามจากภูมิภาคเอง
o ข้อมูลสถานีบริการที่จะต้องออกใบอนุญาต เป็นผู้ค้าน้ํามัน กรมฯ มีข้อมูลทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 ธพ.-4

   527   528   529   530   531