Page 527 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 527

 9. นางสาวปิยนุช ศรีสมพงษ์ 10. นางสาวพรพรรณอารีจิต 11.นายณัฐอนันต์ประสงค์ 12. นางพรรณทิพย์พ่วงลา 13. นางอารีย์บญุ แช่ม
14. นางสาวนิรณราชุนช่วยชีพ 15. นางสาวสุทัศษาสงัข์สําคัญ 16. นางภาวนามานะเวช
17. นายเศรณีแสงบุญ
18. นางสาวกนกอรเจริญศุข 19. นายถิรเกียรติวิวัฒน์ 20. นายอดินันท์ดิษฐเกษร 21. นางสาวจุฑารัตน์คงมี 22. นางกนกอรหมวดอินทร์ 23. นายจารุกิตต์ิอรทัย
24. นายเกรียงไกรบัวมี 25. นางนิภาศรแก้ว
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
5. นายทัศนัยเพชรผึ้ง
6. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
7. นางสาวศิริพรสร้อยนาคพงษ์ 8. นายเดชาอปุถมัชาติ
9. นางสกลุรัตน์เจริญพงศ์
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ พนักงานเทคนิคบรกิาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรชํานาญการ
วิศวกรชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
ธพ.-2

   525   526   527   528   529