Page 530 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 530

 • ตามแบบสอบถามสนพ.หัวข้อ3.4ข้อมูลบุคลากรทางด้านพลังงานทางกรมฯได้กรอกรายละเอียด ข้อมูลตามท่ีมีเผยแพร่แล้ว การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ Excel และขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ไว้แล้ว
• กองความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันจะมีข้อมูลในหัวข้อ3.1ผู้ประกอบการสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้อง กับธุรกิจน้ํามัน ได้แก่ ธุรกิจคลังน้ํามัน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน สถานีบริการ สถานขนส่งน้ํามัน มีระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ ซ่ึงบางกิจการมีการถ่ายโอนไปให้ภูมิภาค เช่น สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ก็มีการถ่ายโอนไปท่ีพลังงานจังหวัดหรือ อบต. สถานีบริการน้ํามันถ่ายไปที่ อบต. สถานขนส่งน้ํามัน ถ้าเป็นการต่ออายุสามารถย่ืนต่ออายุได้ท่ีพลังงานจังหวัดได้
• ข้อมูลท่ีมีการเก็บเป็นรายวันได้แก่ข้อมูลปริมาณน้ํามันคงเหลือรายวันจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ในขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบใหม่ คาดว่าถ้าแล้วเสร็จจะให้ผู้ค้ารายงานเข้าระบบใหม่ หลักการคือ ผู้ค้าจะรายงานปริมาณน้ํามันคงเหลือเข้าระบบ เป็นรายวันในทุกๆ วันในช่วงเวลา 14.00 น. ของวัน ถัดไปหลังจากที่ปิดบัญชี ซึ่งการรายงานจริงก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ค้า กฎหมายยังไม่มีลักษณะ บังคับ เป็นการขอความร่วมมือเชิงบังคับมากกว่า หลังจากข้อมูลเสร็จสิ้นในช่วงเดือนน้ันสามารถ พิจารณาข้อมูลดูความถูกต้องและส่งข้อมูลมาท่ีกรมฯ ภายใน 15 วันหลังจากนั้น ตามที่กฎหมาย บังคับ (ผู้ค้าในท่ีน้ี คือ ผู้ค้าตามมาตรา 7 ท่ีมีหน้าที่สํารองน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายในเวลาท่ีเกิด สภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์และรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน) ผู้ค้าจะมีการยื่นแผน การค้ามาที่กรมฯ จากนั้นกรมฯ จะมีการคํานวณปริมาณสํารองส่งไปให้ผู้ค้า ผู้ค้าท่ีมีหน้าที่สํารอง น้ํามันจะยื่นขอคลังและสถานท่ีเก็บกับทางกรมฯ และรายงานปริมาณสํารองที่จัดเก็บในคลังที่ข้ึน ทะเบียนกับกรมฯ ตามสัญญาใจ คือทุกวันหลังจากปิด stock ภายใน 14.00 น.ของวันถัดมา ในทุก ๆ วัน ณ ปัจจุบันเป็นฐานข้อมูลระบบเก่า จะเป็นลักษณะของการรายงานรายคลัง แต่ต่อไปจะเป็น ฐานข้อมูลระบบใหม่คือจะเป็นการทําความตกลงกับผคู้้าให้รายงานเปน็ลักษณะของรายถังและมีการ พัฒนาระบบเพื่อท่ีจะได้รู้ได้ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าจัดเก็บไว้เท่าที่มีในระบบฐานข้อมูล อยู่ในคลังท่ี จังหวัดหรือภูมิภาคใด ปริมาณเท่าไหร่ ขณะนี้มีการออกแบบเป็น Dashboard ที่ให้ผู้บริหารใช้ในการ ประเมินสถานการณ์ว่า ณ ตอนนี้ ปริมาณสํารองมีอยู่เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลตัวรวมไม่เป็นรายผู้ค้า ผู้ค้าสามารถให้เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ถ้าเจาะลึกลงไปว่าเป็นของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ผู้ค้าไม่อนุญาตให้ เปิดเผย เนื่องจากจะสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ว่า ก่อนที่จะเป็นน้ํามันคงเหลือ สถานการณ์น้ํามันของ แต่ละโรงกล่ันหรือแต่ละผู้ค้าเป็นอย่างไร จะมีผลในเรื่องของการแข่งขันกันทางการค้า ประเด็นนี้ได้มี การหารือกับ ผอ. ว่าในอนาคต หากมีการให้ข้อมูลหรือมีการเช่ือมต่อข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของ การให้ username password กําหนดให้สิทธ์ิในส่วนเฉพาะที่เผยแพร่ได้ ส่วนข้อมูลคลังและสถาน ที่ต้ัง อาจมีเพียงฐานข้อมูล แต่ให้ข้อมูลไม่ได้
• แบบฟอร์มนพ.201-209ทางกรมฯเก็บข้อมูลทุกfieldแต่เลือกqueryเฉพาะรายงานท่ีต้องการ ในการนําเข้าข้อมูลจะ import ไฟล์ตาม format ของ Excel ทั้งหมดเข้าเก็บในฐานข้อมูล
ธพ.-5


   528   529   530   531   532