Page 455 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 455

 ซ่ึงจะมีศูนย์ข้อมูลของเค้าเอง ต่อไปจะมีการจัดทํา catalog และการทํา cleansing และคาดหวังว่าต่อไปจะใช้ AI ในการประมวลผล
ประเด็นหารือ
ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. ได้ศึกษาแบบฟอร์มที่ทาง สนพ. ส่งมาให้ และสํารวจ ข้อมูลภายใน มีทั้งท่ีเป็นเจ้าของเอง และของหน่วยงานอ่ืน แบ่งเป็น 10 กลุ่มใหญ่ ทั้งใน Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกร มีทั้งข้อมูลภายใน; ข้อมูลกรมปศุสัตว์ ยังไม่มีการปรับปรุง; ข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรม บอกว่าเกษตรกรมีพื้นที่อะไร เช่น นส.3; ข้อมูลกิจกรรมเกษตรกร - การใช้เนื้อที่ทํากิจกรรมการเกษตรอะไร อย่างไร มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายวัน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดยอดข้อมูลทุกเท่ียงคืนของทุกวัน เพราะเค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาขึ้นทะเบียน ในช่วงเวลาขึ้นทะเบียน กรมประมงตัดยอดทุกวัน แต่นําเข้า database ทุกสัปดาห์; ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร – สมาชิกประกอบอาชีพอะไร; ข้อมูลปัญหาของเกษตรกร - เป็นครัวเรือน - ทํากิจกรรมแล้วพบปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลน้ีได้แค่เฉพาะผู้แจ้ง; ข้อมูลพื้นท่ีถือครอง – ได้ข้อมูลมาจากทุกหน่วยงาน; ข้อมูลการเป็นสมาชิก; ข้อมูลรายได้ ต้องกรอก ในการ ขึ้นทะเบียน; ข้อมูลแหล่งน้ําทางการเกษตร; ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่บน www.farmerone.org
• ข้อมูลบางส่วนยังอยู่ใน Excel เพราะเจ้าของข้อมูลน้ันยังไม่มีการ key in เข้าระบบ
• ข้อมูลทุกอย่างนี้เป็นตามรายเกษตรกร เน่ืองจากการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต่างกัน
เช่น บางท่ีเก็บเป็นครัวเรือน บางท่ีเก็บตามประเภท จึงมีการ duplicate ของข้อมูล
สศก. มีข้อมูลย้อนหลังท้ังหมดแล้วประมาณ 50 ปี มีการแสดงข้อมูลภัยธรรมชาติบน website ซ่ึงปัจจุบันนั้นเป็น Excel ยังไม่มีเป็น GIS
ข้อมูลพืชพลังงาน เช่น กรมปศุสัตว์ มีการส่งเสริมพวกหญ้าเนเปีย และมีข้อมูลอยู่แล้วซ่ึงสามารถ จัดชุดให้กับข้อมูลพืชพลังงานได้ ตอนนี้มีการทํา data catalog หรือ สมาคมอ้อยมีความต้องการเก็บข้อมูล เรื่องใบอ้อยก็มีข้อมูลเก็บไว้
ปัจจุบัน สนพ. มีการทําสูตรเพ่ือคํานวณ เช่น ใบอ้อยนั้นสามารถนําไปขายเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงได้ ข้อจํากัดคือราคาถูกมากตันละ 200 ค่าแรงในการตัดใบอ้อยและค่าขนส่งนั้นไม่คุ้มกับการขาย จึงเผาจะง่าย กว่า และใครเผาช้าก็จะเก็บปิดหีบไม่ทัน ฝากเร่ืองการตั้งนโยบายปรับราคารับซื้อเศษใบไม้ หรือ หญ้าเนเปีย 3,000 ไร่ = 1 Mwatt กระทรวงพลังงานอยากได้ข้อมูลมาประกอบกัน
สศก. แจ้งว่า น้ํามันปาล์มที่ปัจจุบันราคาสูงมาก นโยบายกระทรวงพลังงานและ B10 ทําให้เกิด การลักลอบนําเข้า ตอนน้ียังคงเป็นนโยบายต่อเนื่องหรือไม่
 สศก-5
   453   454   455   456   457