Page 457 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 457

 ภาพการประชมุ
วันพฤหสั บดีท่ี 6 กมุ ภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 – 16.25 น. ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: สํานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร
หัวข้อการประชมุ
     สศก-7   455   456   457   458   459