Page 454 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 454

 ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรท่ีสําคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน สําหรับ ใช้ประกอบในงานเชิงนโยบายของภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ท่ีจะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร ซึ่งการขับเคล่ือนน้ันมี GPDI เข้ามาช่วยวางระบบและพัฒนา เร่ิมด้วยสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาข้ึน dashboard และมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ครัวเรือนการเกษตร
• จะมีการจัดการสัมมนาการเชื่อมโยงข้อมูลกว่า 300 รายการ และพูดถึงการเปิดเผยข้อมูล ช้ันความลับในเชิงเทคนิค
• โครงสร้างของศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าท่ีที่สมัครใจมา 30 ท่าน ให้สามารถทํางานทุกมิติ การเชื่อมโยง ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์เศรษฐกิจ และ การวิเคราะห์ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบาย มีการจัดทําบัญชีข้อมูล มีสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และอื่น ๆ ครบทุก functions งาน
• วันที่ 10 มกราคม มีข้อมูลภายใน 324 รายการ และมีการจัดทํา data catalog ของข้อมูล ภายในกระทรวงเกษตรเอง และเปิดให้บริการแก่หน่วยงาน
• การจัดทําศูนย์ฯ มีการของบจากสํานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 80 ล้าน และระดมทุน จากแหล่งอื่น ๆ
เลขาธิการฯ แจ้งว่าตอนนี้จัดให้ต้ังเป็นสํานักขึ้นมามีท้ังข้าราชการและ out-source เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน data analytics ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ต้องมีการเขียนขอเงินจากหลายหน่วยงาน เช่น กองสลาก ให้ทุนมา จัดทําศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกร สําหรับศูนย์ข้อมูลน้ีเป็นศูนย์ฯ ที่มีบทบาทตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วย ให้การทํางานนั้นเร็วข้ึน และหน่วยงานพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย มีท้ัง พ.ร.บ. และกฎกระทรวง ปี 57 การประสานกับกรม กระทรวงที่เก่ียวข้อง ควรมีคณะกรรมการข้อมูลเอกภาพที่มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ช่วยให้ประสานงานได้ง่ายข้ึน - การเตรียมงานขั้นต่อไปหลังจาก MOU คือปลายกุมภาพันธ์ จะมีสัมมนาใหญ่ ท่ีพัทยา ให้เจ้าหน้าท่ีมาทํา data catalog เดียวกัน มีข้อมูลใดท่ีสามารถเปิดเผยได้จริง ๆ ภาคเอกชนอยากได้ อะไรจัดทําเป็น data set ออกมา และไปคุยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากรว่าต้องการข้อมูลอะไร และคาดว่าเดือนมีนาคมน้ีน่าจะเริ่มให้บริการข้อมูลได้
ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. แจ้งว่า ปัจจุบันมีห้อง computer แม่ข่ายเป็น มี VM และ public cloud ภายใน สศก. ระบบการสํารวจข้อมูลการเกษตร ต่อไปคาดว่าจะมีการนําระบบข้ึน cloud ภาครัฐบางส่วน มีการยืนยันตัวตนผ่าน AD มี application ส่วนกลาง ส่วนใหญ่เป็น web มี mobile app บ้าง มีภูมิภาค 12 เขต คอยเก็บข้อมูล มีเกษตรกรอาสาไปช่วยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สม่ําเสมอ
สศก-4   452   453   454   455   456